16 Totaal f 187.679,03 f 167.260,59 in 12 Op 31 December 1947 moest de akte nog wor den gepasseerd van verkopen, betrekking heb bende op een oppervlakte van 1398 m2 tegen een verkoopsom van f 20.970, 1944 1945 1946 1947 Voor deze kaart werden de nodige verkennin gen verricht en op de verkenningsbladen over Zeven bladen werden in het verslagjaar op de gebruikelijke wijze herzien en aangevuld. Aan gezien geen nieuwe bladen werden voltooid, bedraagt het totaal aantal bladen nog 85. De bij besluit van 6 Mei 1947 benoemde Com missie van taxatie en advies voor het grondbe drijf bestond uit de heren Ir. H. van Rees, W. Biever en J. Tiedema, Het ingevolge het bepaalde in art. 42 van de Algemene Verordening op het beheer van be drijven der gemeente ’s-Gravenhage enz. (Ver zameling 1933 no. 23) gevormde fonds beliep met inbegrip van de gekweekte rente der beleggin gen f 3.537.720,50. 851,18 17.147,23 34.100,94 63.590,51 71.989,17 f f In het verslagjaar werd voor zover de Dienst door inlevering 'der stukken daarvan kennis kreeg 228 maal hypotheek verleend tot een totaal bedrag van f 4.772.735,waarvan: 219 maal 1ste hypotheek tot een bedrag van f 4.577.085,9 maal 2de hypotheek tot een be drag van f 195.650, Deze geldleningen werden als volgt gesloten: 124 bij 20 hypotheekbanken tot een bedrag van f 2.891.435,27 bij 9 verzekeringsmaatschap pijen tot een bedrag van f 459.200,11 bjj 8 pensioenfondsen tot een bedrag van f 1.001.000, 3 bij 3 bankinstellingen tot een bedrag van f 55.000,63 bij 63 particulieren tot een bedrag van f 366.100, Het rentetype voor de 1ste hypotheken was in hoofdzaak als volgt. Hypotheekbanken 44% pOt., verzekerings- van maatschappijen 3(64 pOt., pensioenfondsen 4 pCt. en particulieren 3!64 pCt. Van de verstrekte leningen onder 2de hypothe cair verband bedroeg de rente voor hypotheek banken 4 pCt., voor bankinstellingen 5 pCt. en voor particulieren van 4 tot 5 pCt. Voorts werd door verschillende credietinstel- lingen 26 maal geld verstrekt onder hypothecair verband tot een bedrag van f 559.000,waarvan de rentevoet varieerde van 4 tot 5 pCt. Bovendien werden door de Gemeentelijke Hy potheekbank in 1947 op erfpachtspercelen ver strekt: 6 leningen a 4 pCt. tot een bedrag van f 50.450,en 1 lening a 4!4 pOt. tot een bedrag van f 92.900, De totale oppervlakte van de op 31 December 1947 ingebrachte gronden bedroeg 1107.27.64 ha, verdeeld als volgt. Gronden538.99.93 ha. Bouwterreinen 142.39.92 Uitgegeven terreinen 425.87.79 Die totale boekwaarde bedroeg f 93.460.479, de op de Gemeente rustende leningsschuld ter zake van deze grond bedroeg f 62.584.608, In 1947 was de opbrengst van de verhuurde en de verpachte eigendommen totaal, verdeeld over: Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen De opbrengst van 40.549,87 56.914,71 69.796,01 de in 1947 gehouden ondershandse verpachting van 409.04.03 ha be droeg f 44.545,73 of f 108,91 per ha; de opbrengst over de jaren 1946, 1945, 1944 en 1943 bedroeg onderscheidenlijk f 104,63, f 102,75, f 101,50 en f 101,50 per ha. Wegens het niet op tijd voldoen van de ver schuldigde erfpachtscanon, werd ten bate van het boekjaar 1947 gebracht een boetebedrag van f 1.615,21. Op 31 December 1947 was nog in totaal aan erfpachtscanons te vorderen f 187.679,03 t.w.: 4 erfpachters canon over 1943 13 34 93 167 In 1947 vond inbreng noch uitlichting van eigendommen plaats. In het verslagjaar werd aan erfpachtscanons geboekt een bedrag van f 3.669.385,76. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 99 99 99 99 99 99 Kaart der Gemeente schaal 1 a 5 000. IV. OPMETING EN KARTERING. Kaart der Gemeente schaal 1 a 1 000. Commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf. Erfpachtsfonds. 99 99 99 99 Hypotheken op erfpachtsrechten. 99 99 99 Omvang van het bedrijf. Verhuringen en verpachtingen. Boeten en achterstallige erfpachtscanons. Inbreng en uitlichting van eigendommen. Geïnde bedragen aan erfpachtscanons.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 184