16 Gemeentewoningen en een een een 14 Voor de percelen, gelegen in het hofje Loos duinseweg nrs. 67 tot en met 157 (complex oude stad) werd een buitenverlichting aangebracht. Complex Zomerhof. Eén zwaar beschadigde woning werd hersteld en bewoonbaar opgeleverd. In dit complex werden 36 leegstaande wonin gen nagezien, gewit, bijgeverfd en geheel of ge deeltelijk behangen. Bewaking. De direct na de bevrijding ingestelde bewa king van daarvoor in aanmerking komende Gemeente-eigendommen, welke bij het begin van dit verslagjaar 17 man telde, kon met het voort schrijden van de herstelwerkzaamheden in de loop van dit jaar geheel worden opgeheven. VII. WIJZIGINGEN, VERNIEUWINGEN EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN VERSCHILLENDE GEBOUWEN. Plannen in voorbereiding. Ondanks gebrek aan geschoold en getraind personeel kwamen de bestekken en tekeningen gereed voor 89 woningen en 5 winkels met wo ning, een bergplaats en een transformatorge- bouwtje aan de Troelstrakade, Melis-Stokelaan en Coornhertstraat als laatste deel van het zg. 1000-woningenplan. Eveneens kwamen gereed het bestek en de tekeningen voor 252 woningen te bouwen in puinkorrelbeton in het plan „Meer weg III” 1ste gedeelte, waarvoor eerder de schetstekeningen door de Centrale Directie van de Volkshuisvesting werden goedgekeurd. Schetsplannen werden vervaardigd voor 500 woningen, eveneens in plan „Moerweg III” 1ste gedeelte, waarop reeds de goedkeuring van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting werd verkregen, voor de bouw van een woongebouw voor onvolledige gezinnen aan de Erasmusweg, bevattende 145 woningen en 8 winkels en voor een transformatorgebouwtje aan de Anna-Bijns- laan. vooral door de langdurige en strenge vorstpe riode. De bestekken en tekeningen voor onderschei denlijk 132 en 76 woningen aan de Erasmusweg en voor 66 woningen aan de Kijkduinsestraat (L.) als onderdelen van het zg. 1 000-woningen- plan kwamen gereed en werden achtereenvol gens aanbesteed op 15 April, 28 Augustus en 16 September 1947. Na verkregen goedkeuring op deze aanbeste dingen door de Centrale Directie van de Volks huisvesting werd met de bouw van deze wonin gen aangevangen, onderscheidenlijk op 16 Juni, 1 November en 1 December 1947. Schaarste aan sommige materialen als beton ijzer, cement, rioleringsbuizen etc. is wederom oorzaak, dat belangrijke vertraging in de uit voering niet vermeden kan worden. Herstel oorlogsschade aan andere eigendommen. Het herstellen der woningen, welke door oorlogshandelingen hebben geleden, werd in 1947 voortgezet. In de loop van dit jaar werden de resterende woningen, gelegen in het bewa- ringskamp „Duindorp”, vrijgegeven, waarop direct met het herstel werd aangevangen. In opdracht van Burgemeester en Wethouders werden in dit complex ook verschillende parti culiere woningen hersteld. Wijzigingen in bestaande woningcomplexen. De uitzicht-belemmerende betonmuurtjes om een plantsoen in de Schaapherderstraat werden verwijderd en vervangen door een eenvoudige afrastering. De tuinmuur achter perceel Laak- weg no. 214a werd gewijzigd. De winkel gelegen aan de Statenlaan no. 145 werd uitgebreid met .een bergruimte. Achter perceel Zalmstraat no. 4 werd schuurtje gebouwd. Aan perceel Pluvierstraat no. 271 werd kamer toegevoegd. In perceel Datheenstraat no. 121 werd nieuwe schoorsteen gemetseld en een wasemkap aangebracht, terwijl in perceel Flakkeesestraat no. 67 eveneens een nieuwe schoorsteen werd gemetseld. Complex Laak-West en Laak-Oost. In dit complex werden 19 woningen en 60 schuurtjes hersteld. Eveneens werden de tuin afscheidingen in orde gebracht. De door de be woners aangebrachte vernielingen werden, voor zover hierin door die bewoners werd bijgedra gen en voor zover de materialenpositie zulks toeliet, hersteld. Met het herbouwen van 25 wo ningen in deze wijk werd in dit verslagjaar begonnen. In de complexen Laak-Oost en -West werden de zinken goten voor het grootste gedeelte ver nieuwd. In complex Oost werden alle buisafscheidin- gen aan de voorgevels voorzien van een beton nen voeting. In 6 keukens van complex Oost en 20 keukens van complex West werden nieuwe granito aan- rechtbladen aangebracht. 28 leegstaande wo ningen in complex West werden nagezien, ge wit, bijgeverfd en geheel of gedeeltelijk be hangen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 186