16 15 In dit complex werd een aanvang gemaakt met het herbouwen van 13 door oorlogsgeweld verwoeste woningen. Twee leegstaande woningen werden nagezien en waar nodig gewit, bij geverfd en behangen. Dit door de oorlog en het gebruik als bewa- ringskamp wel zeer zwaar geteisterde stadsdeel herkrijgt door de snel voortschrijdende herstel werkzaamheden weer een normaal aanzien. In dit verslagjaar werden 894 Gemeentewoningen hersteld opgeleverd. Thans zijn 60 woningen nog in restauratie. Voor het herstellen van deze wo ningen werden o.a. verwerkt: 350 m3 hout, 4 600 m2 vensterglas, 142 m2 spie gelglas, 9 800 kg verf en 26489 rollen behang. Behalve deze Gemeentewoningen werden, in opdracht van het Gemeentebestuur, door deze Dienst in het verslagjaar in „Duindorp” 115 par ticuliere woningen en 18 pakhuizen en berg plaatsen hersteld. In 264 woningen behorende tot het complex Duindorp I/II werd het binnen- verfwerk uitgevoerd. Drie leegstaande woningen werden nagezien en waar nodig gewit, bij geverfd en behangen. Het ijzeren hek achter de percelen van dit complex werd over een lengte van 80 m' geres taureerd. In 1947 kwamen gereed 44 schuren, scheidin gen, tegelpaden en droogstellingen, behorende bij de woningen in dit complex, met welk her stel in 1946 werd begonnen. In dit complex werden alle winkelramen voor zien van spiegelglas; 5 leegstaande woningen werden nagezien, gewit, bijgeverfd en geheel of gedeeltelijk behangen. De in 1946 aangevangen herstelwerkzaamhe den aan 11 woningen gelegen in dit complex werden in dit verslagjaar beëindigd. Met het restaureren van de resterende 121 wo ningen is in de loop van dit jaar een aanvang gemaakt. In dit complex werd het binnenverfwerk uit gevoerd in 53 woningen en 5 pakhuizen. Aan 11 woningen aan de Zeesluisweg nrs. 201 tot en met 221 werd het buitenverfwerk uitgevoerd. Het herstellen van „houtschade” in dit com plex vordert regelmatig. De poortdeuren, als afsluiting van de binnenterreinen, zijn weer aangebracht. Een gedeelte van de zinken goten aan de voor gevels van complex I en het restant van de zin ken goten van complex IIA werden vernieuwd. De bestrating rond de plantsoenen in de Schaapherderstraat (complex IIA) werd her steld. In complex IIC werden de ijzeren hekken voor de percelen Keggestraat nrs. 79 en Hilde- brandstraat nrs. 114200 gedeeltelijk vernieuwd, gerepareerd en voorzien van nieuwe betonnen voetingen. In de complexen I, IIA, III en IV werden on derscheidenlijk 6, 4, 7, en 4 nieuwe granito aan- rechtbladen aangebracht. Elf leegstaande woningen in complex I, 6 in HA, 32 in IIB, 26 in HC, 33 in III, 22 in IV en 3 in V werden nagezien, gewit, bij geverfd en geheel of gedeeltelijk behangen. In dit complex werd het in het voorgaande verslagjaar aangevangen herstel van door de bewoners aangebrachte schade aan de wonin gen, hekken en afrasteringen voortgezet. In de complexen II en III werden de zinken goten vernieuwd, onderscheidenlijk 1200 en 300 m1. In de percelen Wiekstraat nrs. 34, 36, Stuwstraat nrs. 63 en 68 (complex II) werd de watermeter verplaatst naar een daarvoor onder de beganegrondvloer aangebachte betonnen wa- termeterkolk. De gemetselde afscheidingen rond de plantsoenen in de Stortstraat (complex II) werden gerestaureerd. Verder werden in complex II twee draaibare ijzeren hekken in de omraste ring van de plantsoenen geplaatst. In de com plexen I, II en IV werden alle achterstraatjes en achterpaden en in complex III een gedeelte geheel verstraat, waarbij betonpaaltjes en be- tonplanken werden geleverd en aangebracht. Een houten schutting in complex IV werd ge restaureerd. In de complexen I, II, III en IV werden onder scheidenlijk 35, 25, 12 en 2 nieuwe granito aan- reehtbladen aangebracht. Twintig leegstaande woningen in complex 1, 19 in complex II, 24 in complex III en 1 in com plex IV werden nagezien, gewit en bijgeverfd; waar dat nodig was werd de keuken geheel ge verfd en de woning geheel of gedeeltelijk be hangen. Het op 14 Augustus 1946 aangevangen her stellen van tuinmuren, schuren en afscheidin gen, behorende tot de woningen aan de Zeekant, nurbaakstraat en Magneetstraat werd in de k’op van dit verslagjaar beëindigd. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Complex Westduinweg. Complex Westduinweg lil (Vissershof). Duindorp. Complex Westduinweg II. Complex Vissershaven. Complex Afvoerkanaal-Oost. Complex Spoorwijk. Complex Trekweg. Complexen te Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 187