16 16 In dit complex werden 13 schoorstenen bui- tendaks vernieuwd en 20 buitendaks gerepa reerd en opnieuw gevoegd. Op de daken 'werd al het zinkwerk nagezien en gerepareerd. In 15 keukens werden nieuwe granito aanrechtbladen aangebracht. Dertien leegstaande woningen werden nagezien, gewit en bijgeverfd; waar dat nodig was werd de keuken geheel geverfd en de woning geheel of gedeeltelijk behangen. In dit complex werd het ijzeren hek op de muur tussen het hofje en het terrein van de bakkerij Hus vernieuwd; 6 leegstaande wonin gen werden nagezien en opgeknapt. De zinkbedekking van het afdak der percelen Loosduinseweg nrs. 371—373 werd vernieuwd. Aan perceel Loosduinseweg no. 511 werd bet binnen- en buitenverfwerk uitgevoerd, het bui- tenverfwerk tot in de schuurverf; 5 leegstaande woningen werden nagezien en opgeknapt. In dit complex werden de zinken goten en platafdekkingen vernieuwd. Tw’ee leegstaande woningen in complex I/II, 14 in complex III, 2 in complex IV en 2 in com plex V werden nagezien en waar nodig gewit, bijgeverfd en behangen. In dit complex werden kastjes om de electri- citeitsmeters gemaakt, de tochtdeuren voorzien van brievenkastjes en traptouwen aangebracht. Zes leegstaande woningen werden nagezien, gewit, bijgeverfd en geheel of gedeeltelijk be hangen. In de complexen I, II en III werd de bedek king van de dakkapellen en balcons vernieuwd (gedeeltelijk zink en gedeeltelijk mastiek). In complex I -werd 104 m zinken goot vernieuwd. Negen leegstaande woningen werden nage zien, gewit, bijgeverfd en gedeeltelijk of geheel behangen. In complex IV weerden verschillende tuin muren vernieuwd en een gedeelte der achter paden verstraat; 12 dakkapellen in complex III werden voorzien van een nieuwe zinken bedek king. Binnenverfwerk werd uitgevoerd in de com plexen II/III en IV, in onderscheidenlijk 278 en 32 woningen. 200 m zinken goot in complex III werd vernieuwd; 12 leegstaande woningen in complex IV werden nagezien en waar nodig gewit, bijgeverfd en behangen. In dit complex werden 5 leegstaande wonin gen nagezien en waar het nodig was gewit, bij geverfd en behangen. Aan dit complex werd het buitenverfwerk uitgevoerd tot in de schuurverf. Het buitenverfwerk aan perceel Badhuiskade 19 werd uitgevoerd en aan de percelen 2de Mess- straat nrs. 22 tot en met 38 werden de zinken goten vernieuwd en rioleringen ontstopt. Van verschillende percelen van het hofje Javastraat nrs. 101 tot en met 161 werden 8 grote en 2 kleine platten boven de keukens van een nieuwe zinkbedekking voorzien. Aan de perce len Grote Brouwerstraat no. 8, Zuidwal no. 50. Loosduinseweg nrs. 79 tot en met 103, 67 tot en met 157 en no. 267, Javastraat nrs. 16 en 34, Nas sauplein no. 5, Alexanderplein no. 8, Lange Voor hout no. 50 en Turfmarkt no. 34 werden nieuwe zinken goten, platten enz. aangebracht. Aan elk der percelen Javastraat no. 16 en Adriaan-Goe- kooplaan no. 30 werd één schoorsteen en aan perceel Loosduinseweg no. 47 w’erden 6 schoor stenen buitendaks vernieuwd. In het hofje van Terlaak (percelen Nieuwe Haven nrs. 134, 138, 170 tot en met 174, 178 tot en met 184 en 188 tot en met 196, even nummers) w’erden verschillen de, aan de buitenlucht grenzende binnenmuren en aan perceel Zuid-Binnensingel no. 160 werd de zijgevel afgepleisterd. Buitenverfwerk werd uitgevoerd aan de na volgende percelen; Laan-van-Nieuw-Oost-Indië nrs. 289, 291; deze percelen werden geheel ge verfd. Wilhelminastraat no. 251: geheel geverfd tot in de schuurverf. Zwarteweg no. 25, Nassau- plein no. IB: voor- en achtergevel geheel ge verfd. Spui nrs. 86A, 112, 114, 116, 202: voorgevel geheel geverfd. Nieuwe Haven nrs. 360, 362, 364, 478, 480, Loosduinseweg nrs. 267, 269, 275, 277, 319, 321, 327 tot en met 333, 499, 501: voorgevels geverfd tot in de schuurverf. Hondiusstraat nrs. 132, 134, Falckstraat nrs. 1 tot en met 11: achtergevels geverfd tot in de schuurverf. In perceel Loosduinseweg no. 331 werd een nieuwe gasleiding aangebracht. Het dak van de schuur gelegen achter perceel Nieuwe Haven no. 292 werd gerepareerd; 13 leegstaande woningen werden nagezien, gewit, bijgeverfd en waar het nodig was behangen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Complex Deimanstraat. Complex Vredebest. Complex Tuinderslaan. Complex Westeinde. Complex buiten Haag. Complex Kolenwagenslag. Complex Afvoerkanaal. Complex Dr.-de-Visserplein. Complex Proef- en Betonwoningen. Complex Oud Scheveningen. Complex Oude Stad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 188