16 911.000,— 720.000,— 18 De uitslag der aanbestedingen van deze drie complexen gaf de Centrale Directie van de Volkshuisvesting geen aanleiding aan te drin gen op bezuinigingen. Hoewel alle complexen Woningwetwoningen van het 1000-woningenplan, toegewezen aan de Woningbouwverenigingen of -stichtingen dit jaar in uitvoering waren, wil dit niet zeggen dat nu ook de bouw van bovengenoemde wonin gen in een vlot tempo vordert. Dit was niet mogelijk. Gebrek aan de nodige materialen, de buitengewone weersomstandig heden van dit jaar, het verschil van inzicht over de uitlegging der „Risicoregeling 1945”, de fundering met betonheipalen en het maken van stenen vloeren in plaats van de voor-oorlogse houten balklagen met houten vloeren, dit alles was van zeer remmende invloed op de voortgang der bouwwerken. Vooral de constructie der ge metselde vloeren geeft veel oponthoud en is mede oorzaak, dat de oorspronkelijk geraamde bouwtijden belangrijk zullen worden overschre den. De vaststelling dezer bouwtijden was ontleend aan en gebaseerd op de ervaringen, opgedaan tijdens de totstandkoming van bouwwerken, ge bouwd vóór de tweede wereldoorlog. Dat ook de betrokken aannemers er geen ver moeden van hadden, dat deze bouwwerken meer dan de normale bouwtijd zouden vergen, blijkt wel hieruit, dat geen enkele aannemer bij de aanbestedingen bezwaren heeft aangevoerd tegen de in de bestekken genoemde tijdschema’s. Voor de nog aan te besteden Woningwetwo ningen zal een aanmerkelijk hoger aantal werk dagen moeten worden aangegeven voor de uit eindelijke opleveringen, zeker zolang de hout- schaarste het maken van houten balklagen niet toelaat. Na dit sombere relaas is het verheugend te kunnen mededelen, dat dit jaar met energie is voortgegaan aan het maken van plannen voor verdere bouw van Woningwetwoningen. O.a. werden voor de navolgende Woningbouw verenigingen schetsontwerpen enz. gemaakt, ten behoeve van de Algemene Coöperatieve Wo- ningvereniging voor 61, 36 en 240 woningen; ten behoeve van de Prot. Chr. Woningbouwvereni ging „De Goede Woning” voor 40, 28 en 100 wo ningen; ten behoeve van de R.K. Woningbouw vereniging „Verbetering zij ons Streven” voor 24 en 76 woningen; ten behoeve van de woning bouwvereniging „Patrimonium”, Loosduineu. voor 54 woningen en 1 winkel; ten behoeve van de Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage” voor 275 woningen 14 winkelwoningen. Niet alleen kwamen voor alle bovengenoemds woningen in het verslagjaar de schetsplannen gereed, maar ook werd daarop de goedkeuring van de betrokken Gemeentelijke instanties, bc nevens die van de Centrale Directie voor de Het buitenschilderwerk werd uitgevoerd aan de navolgende percelen: Valkenboskade no. 688, Sleedoornstraat nrs. 1, 3, 7 tot en met 15, 19, 25 tot en met 49, Gouden- regenstraat no. 247, Hazelaarstraat nrs. 4 tot en met 98, Azaleastraat nrs. 10 tot en met 36, 52, 54, 72, 74, 96 tot en met 102, 108 tot en met 126, Aucubastraat nrs. 22 tot en met 36: deze per celen werden geheel geverfd tot in de schuur- verf; Sneeuwbalstraat nrs. la tot en met 59, 4 tot en met 56, 61 tot en met 131, Elsstraat nrs. 2 tot en met 96, Acaciastraat nrs. 27 tot en met 49, Beukstraat nrs. 12 tot en met 16: alleen het onderwerk aan de achtergevels werd geverfd. Benoordenhoutseweg no. 255: alleen de ijzeren ramen, deuren en de garagedeuren werden geverfd. De platten van de percelen Elsstraat nrs. 58 tot en met 68, Acaciastraat no. 29 en het plat van een dakkapel van perceel Boomkruiperlaan no. 2 werden voorzien van een nieuwe zinken af dekking. Complex Voormalige Erfpacht. Aan de percelen Merellaan no. 3, Koekoek- laan nrs. 1, 3 en Mezenlaan no. 36 werd het bui tenschilderwerk uitgevoerd; 2 leegstaande wo- ningen werden nagezien, gewit, bijgeverfd en waar het nodig was behangen. VIII. BEMOEIINGEN MET TOEGELATEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN. Bouw van nieuwe woningen. In het jaarverslag over 1946 werd de verwach ting uitgesproken, dat 1947 het jaar zou zijn, waarin daadwerkelijk zou kunnen worden aan gevangen met de bouw van Woningwetwonin gen ten behoeve van diverse Woningbouwver enigingen en -stichtingen. Deze verwachting is, hoewel op bescheiden schaal, inderdaad in ver vulling gegaan. Na afgifte der bouwvergunningen op 7 Ja nuari en 1 Februari werd begonnen met de bouw van 63 en 192 woningen, onderscheidenlijk ten behoeve van de Woningbouwvereniging „Beter Wonen” en de R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven”. De strenge vorst wTas oorzaak, dat later werd aangevangen dan was verwacht. Verder werden dit jaar de navolgende com plexen aanbesteed en gegund tegen de daarach ter gestelde bedragen en werd aangevangen met de uitvoering. 178 woningen voor de Alg. Coöp. Woningverenigingf 2.507.400, 78 woningen voor de Prot. Chr. Woningbouwvereniging „De Goede Woning” 48 woningen voor de Woningstich ting „Patrimonium”, Den Haag VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 190