16 19 Vermeldenswaard is verder het feit, dat de speeltuin, gelegen binnen een complex wonin gen van de Woningbouwvereniging „Patrimo nium”, Loosduinen, grondig is hersteld; de speelwerktuigen werden vervangen of verbe terd, de tuin werd van nieuwe beplantingen voorzien en de grasmat opnieuw gelegd en ver der ingezaaid. Deze speeltuin is een groot succes. Het is zeker te overwegen in de nieuw te bouwen complexen aandacht te besteden aan het inrichten van dergelijke speelgelegenheden binnen de complexen. nield. De laatste 21 woningen van het complex woningen aan de Zwolsestraat te Scheveningen, eigendom van de Prot. Chr. Woningbouwver eniging „De Goede Woning”, zijn dit jaar her bouwd en verhuurd. Ook de herbouw van de 28 woningen van de Woningbouwvereniging „H.T.M.” vorderde dit jaar gestadig en er is goede hoop, dat eind April 1948 deze woningen zullen zijn opgeleverd en verhuurd. Ondanks het grote tekort aan woningen kwa men door verhuizing enz. nog regelmatig wo ningen leeg. Het streven is deze weer zo goed mogelijk op te knappen en de nieuwe huurders een woning te bezorgen, die hun aanleiding geeft er de no dige zorg aan te besteden. Volkshuisvesting van het Departement van We deropbouw en Volkshuisvesting verkregen. Voor alle genoemde complexen werd dit jaar verder gewerkt aan de bestekken, begrotingen en bestekstekeningen. De verwachting is, dat in het voorjaar van 1948 de meeste van deze complexen zullen kun nen worden aanbesteed. Ook in het exploitatiejaar 1947 moest het on derhoud noodgedwongen worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Niet alleen dat de materiaalpositie in 1947 niet veel beter was dan in 1946, ook de hoge kosten van onderhoud geven reden tot bezorgd heid, vooral omdat per woning nog geen hoger bedrag voor het onderhoud mag worden besteed. De gekweekte reserves van diverse complexen verminderen snel en voor die complexen, waar voor geen reserves meer aanwezig zijn, zullen, op welke manier ook, gelden moeten worden ge vonden, ten einde het woningbezit, waarin grote kapitalen van Rijk en Gemeente zijn geïnves teerd, op peil te houden. Wat de houtschade betreft, veroorzaakt door de bewoners in de hongerwinter 1944/1945, deze werd evenals in 1946 eerst dan hersteld, wanneer de betrokken bewoners de schade, die voor elk geval billijk was berekend, hadden betaald. In dit verslagjaar was het mogelijk diverse com plexen woningen o.a. van de „Algemene Coöpe ratieve Woningvereniging”, „Verbetering zij ons Streven”, „De Goede Woning”, ,,’s-Graven- hage”, „Nutsw'oningen”, „Tonido” en de beide „Patrimonium’s” te verven of in de schuurverf te brengen. Veel van dit verfwerk werd in eigen beheer uitgevoerd. Verenigingen, die geen schilders in dienst hadden, hebben deze schilderwerken, na aan besteding, opgedragen aan schilderspatroons. Hoezeer ook wordt getracht een billijke prijs te bedingen, het schilderwerk vraagt bedragen, welke zeker vier maal zo hoog liggen als die van vóór de tweede wereldoorlog. Plannen om de vernielde tuinafscheidingen te vervangen, zijn dit jaar door de R.K. Wo ningbouwvereniging „Verbetering zij ons Stre ven” verw’ezenlijkt. Diverse complexen dezer vereniging hebben nu een groenstrook voor de woningen met langs de gevels kleine bakken voor beplantingen. Het aanzien der straten, waaraan deze com plexen zijn gelegen, is hierdoor belangrijk ver beterd. Verder is binnenverfwerk, behangwerk enz. ook dit jaar op bescheiden voet uitgevoerd. Voortgegaan werd met het herbouwen van woningen, welke door oorlogsgeweld zijn ver- In tabel no. I wordt het gebruikelijke over zicht geboden van het aantal woningen, gezin nen en bew’oners in de complexen der Woning bouwcorporaties. Deze tabel geeft een totaal van 6 628 woningen. De overeenkomstige tabel in het verslag 1946 vermeldt 6 901 woningen. Dit aantal vermeerder de met 21 woningen van de Prot. Chr. Woning bouwvereniging „De Goede Woning”, welke herbouwd zijn en verminderde met 294 wonin gen (eerste complex) van de Woningbouwver eniging „Die Haghe”, w'elke ingevolge Raads besluit van 9 Juni 1947 door de Gemeente zijn overgenomen. Het tweede complex dezer ver eniging, tellende 114 woningen, werd ingevolge hetzelfde Raadsbesluit aan de vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen” overgedra gen. Bovenbedoelde 6 628 woningen werden be woond door 6860 gezinnen, zodat 232 gevallen van dubbele bewoning voorkomen (ultimo 1946: 153 gevallen)). Het aantal bewoners bedroeg 23 983 of gemiddeld 3,62 per woning (vorig jaar 3,57). Het laagste gemiddelde 2,83 wordt VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Speeltuin voor kleuters. Lege woningen. Controle op het onderhoud. Herstel oorlogsschade. Bewoning, samenstelling gezinnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 191