i 1 u itli 16 I O Hl XI. DIVERSEN. 42 I 23 gestelde directeur werd in Mei 1947 definitief benoemd, zodat de werkzaamheden van Ir. J. P. v. d. Ploeg als directeur van deze N.V. een einde namen. 7) s I In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1946 moet thans worden medege deeld, dat het gereedmaken van dit terrein niet kon worden voltooid, aangezien de daartoe ver eiste vergunning van het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw nog niet werd verleend. De gegevens van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werden welwillend door de desbetref fende diensten van deze Gemeenten verstrekt. Door het geringe aantal woningen, dat te ’s-Gravenhage in 1947 kon worden voltooid, werd ook dit jaar nog een (zij het zeer geringe) ver mindering van de woningvoorraad geconsta teerd; op 1 Januari 1948 waren 858 woningen in aanbouw. In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1946 met betrekking tot de herbe bossing van „Meer en Bosch” kan thans worden medegedeeld, dat Burgemeester en Wethouders bij schrijven van 25 Augustus 1947 hun goed keuring hechtten aan een nieuw door de Dienst der Gemeenteplantsoenen ontworpen plan voor deze herbebossing en daarbij genoemde Direc teur machtigden tot uitvoering over te gaan. £g I Aan ongeveer 400 personen werd een volks tuin verpacht; de totale oppervlakte van de voor dat doel verpachte grond bedroeg rond 10 ha. De Dienst verleende zijn medewerking aan het verstrekken van kunstmest aan deze volkstuin- ders. In samenwerking met de Dienst der Gemeen teplantsoenen werd de coloradokever bestreden. De Dienst stelde hiertoe personeel beschik baar; tevens werden bestrijdingsmiddelen ver strekt. De ten behoeve van de propaganda voor ’s-Gravenhage vervaardigde films werden door bemiddeling van de vereniging Nederlands Fa brikaat herhaaldelijk ter beschikking gesteld g „ei I De exploitatie van het gehele complex werd dit jaar nog bemoeilijkt doordat de accom modatie, als gevolg van de oorlog, in ver schillende opzichten te wensen over liet. Niettemin konden voor verscheidene tentoon stellingen en andere gebeurtenissen contracten worden afgesloten, zodat het gebruik weer nor maal kan worden genoemd. De in de loop van 1946 met een proeftijd aan- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. TABEL III. de woningbouw enz. over het jaar 1947. Verminderd door nieuwbouw Gemeente. 's-Gravenhage 3) 15 19 4)858 21 1 32 10 277 22 17 559 Amsterdam 854 8) 55 4 067 156 425 579 11 4 596 4 664 15 4 052 16 657 6 1 517 Rotterdam 45’) 776 1 409 763 65 1 497 24 710 734 588 Utrecht 240 44 112 1 1 284 127 157 94 109 1 15 In aanbouw op 1 Januari 1948 Aantal woningen op 81 December 1947. Aantal inwoners op 31 December 1947 1) -4 -S o 2 1 432 73 a hc c o c c g s <D o Kampeerterrein Kijkduin. tn g>a hc h£ Overzicht van „Meer en Bosch”. tn s.S Blyft netto-vermeer- dering van he1 aantal woningen door s o Vermeerdering van het aantal woningen door g s S 11 Teelt voedingsgewassen. Films. 8 i 5 Q.P £3 S d ït - s |-g bo ce a c £5 cö ®£4 fc- £5 L- de stand van 23 104 s) Hierbij 4 Rjjkswoningen. HiervanPart, zonder steun 81 woningen, op voet van rege ling A.F.O. (Adviesbureau Financiering Oorlogsschade) 97 wo ningen 6 Rükswoningen en Hypotheekregeling 1940/1941 1 248 woningen (reeds opgedragen gedurende bezetting). Hiervan: Part, zonder steun 51 woningen, op voet A.F.O.- regeling 95 woningen Rijksgebouwendienst 9, Hypotheekregeling 1940/1941 517 woningen en Financieringsregeling Woningbouw 1947 104 woningen. Tentoonstellingsgebouw „Houtrust". 542 025 2) 140 681 813 972 5) 221 468 653107 162 760 187 280 42 143 Voorlopige cijfers. 2) Bepaald uit het aantal woningen op 31 December 1946. Mjfers van do nieuwe woningstatistiek, uitgaande van de woning telling 1947. zijn nog niet bekend. Volgens de voorlopige resul taten van de woningtelling bedroeg het aantal woningen op 31 Mei 1947: 128 704. 3) Saldo van vermeerdering en vermindering door verbouw en veranderd gebruik. Hierbij 3 Rpkswoningen. Mei 194re^en^ng gehouden met de woningtelling van 31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 195