16 24 In verband met de aan de Rijksuniversiteit te Leiden voor buitenlandse studenten georga niseerde zomercursus „The Culture of Cities” werd op verzoek van de Curatoren dezer univer- siteit enig foto- en kaartenmateriaal over ’s-Gra- venhage, alsmede de maquette van het Bezui- denhoutkwartier beschikbaar gesteld. Tabel no. IV geeft een overzicht van de op 31 December 1947 beschikbare bouwterreinen. Bij Raadsbesluit van 22 December 1947 (bij lage no. 560) werd besloten tot de aanleg van een 3 meter brede rijweg in nevengenoemd park als toegangsweg naar de voormalige tuinmans woning (thans woning van de terreinbewaker). Daar de oprichting van deze zg. Gemeentelijke Stichting voor de jeugdverblijven haar beslag nog niet kreeg, konden in zake de bovengenoem de bestemming van „Qvervoorde” geen nieuwe stappen worden gedaan. Bij schrijven van 16 Juni 1947 werd aan Bur gemeester en Wethouders voorgesteld in te gaan op het verzoek van de Directeur-Generaal van de Rijksgebouw'endienst tot afkoop van de grond rente voor het perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O. no. 7126 (plaatselijk genummerd Bazarlaan nrs. 4 tot en met 12) tegen een som van f 500, Bij hun schrijven van 18 Juli d.a.v. berichtten Burgemeester en Wethouders aan genoemde autoriteit, dat dit verzoek was ingewilligd. Ook in dit verslagjaar had een ambtenaar van de Dienst zitting in de Subcommissie Gebou wen en Terreinen van de Haagse Jeugdactie. In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1946 inzake het recreatiegebouw in de Westduinen kan worden vermeld, dat de Raad ih zijn vergadering van 4 Augustus 1947 (Bijlage no. 338) een bedrag van f 7.800,be schikbaar stelde voor aan deze „bunker” te ver richten herstellingen. Aan het einde van dit verslagjaar was de verhuring als jeugdrecrea- tieoord aan de Stichting „Troephuis Graaf Wil lem Groep” grotendeels geregeld. Naar aanleiding van het daaromtrent vermel de in het vorige jaarverslag kan thans worden medegedeeld, dat Burgemeester en Wethouders blijkens hun schrijven van 12 Februari 1947 hadden besloten tot de bestemming van een ge deelte van „Overvoorde” tot jeugdcentrum. Tevens deelden zij mede, voor de exploitatie van alle uitsluitend voor het jeugdwerk bestemde gebouwen (o.a. ook de „recreatiebunker” in de Westduinen) een Stichting in het leven te zullen roepen. In zijn vergadering van 9 Juni 1947 (Bijlage no. 229) besloot de Raad tot aankoop van het perceel Fred.-Hendriklaan no. 1, kadaster ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A.K. no. 3 462, groot 481 m2, voor de som van f 25.000,ten einde hierdoor te bewerkstelligen, dat de kraam vrouwenkliniek „Frankenslag”, welke door oor logshandelingen een groot gedeelte harer zie kenhuisruimte verloren zag gaan, haar werk in de Gemeente kan blijven verrichten. om te worden vertoond, namelijk de film „Den Haag als woonstad” 2 maal, „De 12 W’s van ’s-Gravenhage” 3 maal, „Den Haag” (Segbroek, Marlot) 1 maal, reclamefilms Segbroek 1 maal, „De Geschonden Residentie” 2 maal, „Zie Den Haag” 1 maal, „H.S.S.” 2 maal, „De markt aan de Prinsegraeht” 2 maal, „Natuurschoon in Den Haag” 4 maal, „Natuurschoon om Den Haag” 4 maal. De films „Den Haag als Woonstad” en „De 12 W’s van ’s-Gravenhage” werden boven dien elk eenmaal geleend aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Nadat een desbetreffend voorstel vanwege deze Dienst bij Burgemeester en Wethouders aanhangig was gemaakt, besloot de Raad in zijn vergadering van 14 Juli 1947 (Bijlage no. 281) tot verrekening met het Rijk op grondslag van artikel 659 van het Burgerlijk Wetboek van een drietal gebouwtjes, in de oorlogsjaren gesticht op Gemeentegrond, onderscheidenlijk gelegen aan de Slachthuiskade op terrein van het Open baar Slachthuis, aan de Dr.-Lelykade (in beheer bij deze Dienst) en aan de Gaslaan (in beheer bij de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoe ding). De verrekening had onderscheidenlijk plaats tegen betaling van een vergoeding in jaarlijkse termijnen van f 300,en tegen een vergoeding ineens van f 10.000,en f 20.000, De Raad besloot in dezelfde vergadering het gebouwtje aan de Slachthuiskade, gerekend te zijn ingegaan 1 Mei 1946, voor 5 jaren te verhu ren aan H. T. v. d. Steen, tegen een huurprijs van f 1.350,per jaar en dat aan de Dr.-Lely kade, gerekend te zijn ingegaan 15 Maart 1946. voor 5 jaren te verhuren aan W. A. Visser, even eens tegen een huurprijs van f 1.350,per jaar VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Tentoonstellingen. Beschikbare bouwterreinen. Aanleg rijweg „Ockenburgh". Afkoop grondrente. Jeugdwerk. Aankoop perceel Fred. Hendriklaan no. 1. Gebouwtjes voormalige centrale keukens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 196