16 De directeur, H. E. SÜYVER. 26 tuinmanswoning op „Marlot”, plaatselijk ge nummerd Leidsestraatweg 79, welke door oor logshandelingen zwaar was beschadigd, aan de woningvoorraad te mogen onttrekken, daar her stel niet meer mogelijk was. Bij schrijven van 23 Mei 1947 verleenden Burgemeester en Wet houders deze machtiging. Ingevolge machtiging van 30 April 1947 werd het perceel gesloopt. Bij schrijven van 12 April werd aan Burge meester en Wethouders machtiging verzocht de Bij schrijven van 21 Maart 1947 werd aan Burgemeester en Wethouders machtiging ge vraagd een gebouwtje, hetwelk indertijd ten be hoeve van de Duitse bezetting voor bewakings- doeleinden op een terrein aan de Kalvermarkt werd gebouwd, te doen slopen. De gevraagde machtiging werd verleend bij schrijven van 18 April 1947. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Onttrekking aan de woningvoorraad. Slopen gebouwtje aan de Kalvermarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 198