16 Artikel V. Algemene Onderhoudskosten. Artikel VI. Algemene Onkosten. Lasten. f- 27 Artikel I. Directe kosten en uitgaven Grond bedrijf. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 3.462.238,werd bij Raadsbe sluit van 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verhoogd met f 16.710,en gebracht op f 3.478.948,Ge boekt werd f 3.350.802,55, zodat met een bedrag ad f 128.145,45 beneden de raming werd ge bleven. Artikel II. Uitgaven in verband met de exploi tatie van de woningen door de Stichting „Cen traal Woningbeheer”. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok- ken bedrag ad f 2.991.966,51 werd bij Raadsbe sluit van 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verhoogd met f 20.000,en gebracht op f 3.011.966,51. Ge boekt werd f 3.254.950,67, zodat met een bedrag ad f 242.984,16 boven de raming werd uitgegaan. FINANCIEEL GEDEELTE. FINANCIEEL OVERZICHT. Artikel VII. Kosten van eigendommen niet Grondbedrijf. Artikel VIII. Kosten, uitgaven en uitkeringen terzake van diverse exploitaties. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 27.296,werd bij Raadsbeslui ten van 2 Februari 1948 (Bijlage no. 31) en op 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verhoogd met f 10.765,en gebracht op f 38.061,Geboekt werd f 43.426,12 of f 5.365,12 meer dan werd begroot. Artikel III. Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 4.615.000,werd bij Raads besluiten van 12 April 1948 (Bijlage ho. 116) en 7 Juni 1948 (Bijlage no. 248) verhoogd en ge bracht op f 4.650.350,.Geboektwerd f 1.682.934,88, zodat met een bedrag ad f 2.967.415,12 beneden de raming werd gebleven. (Zie ook Artikel III van de baten). Rekening van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting over 1947. Blijkens de Bedrijfsrekening werd na wij ziging in totaal aan baten en lasten geraamd f 13.922.700,79. Geboekt werd in totaal aan baten en lasten f 11.619.880,94, zijnde f 2.302.819,85 minder dan werd geraamd. Ten aanzien van de hieronder aangegeven ar tikelen moge het navolgende worden vermeld. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 308.933,werd bij Raadsbesluit van 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verhoogd met f 25.000,-en gebracht op f 333.933,Ge boekt werd f 384.768,99 of f 50.835,99 meer dan werd begroot. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 12.250,werd bij Raadsbesluit van 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verhoogd met f 9.600,en gebracht op f 21.830,Ge boekt werd f 23.842,57 of f 1.992,57 meer dan werd begroot. Artikel IV. Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Ten laste van dit artikel werd geboekt een bedrag ad f 728.333,52. Geraamd werd voor een bedrag ad f 536.461,—, zodat f 191.872,52 meer werd geboekt dan geraamd. (Zie ook Artikel IV van de baten). Blijkens onderstaand overzicht werd ten laste van dit artikel gebracht f 210.728,41 of f 33.100,72 meer dan werd begroot. VEKSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. f 4.214,96 f 35.000,— 69.298,35 n d. 91.736,75 79.989,70 n e. 29.542,93 29.541,14 n n 6.849,80 6.658,15 n g- 12.000,— 21.024,32 n n h. Tl A. Algemene dienst. Memorie Memorie Geboekt in 1947. Begroot voor 1947. a. b. c. I. GEWONE DIENST. Kosten kampeerterreinen Kosten volkstuinen Kosten en uitkering we gens reclame-objecten Kosten en uitgaven van het „Aandelenbezit in de Naamloze Vennootschap „Ockenburgh” Kosten en uitgaven bouw terreinen in het sanerings plan Keizerstraat-West. Kosten en uitgaven bouw terreinen in het sanerings plan Van-Boecopstraat Kosten parkgedeelte „Meer en Bosch” Kosten betreffende de wa tervoorziening in „Meer en Bosch” 2.500,— f 177.627,69 f 210.728,41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 199