fej i t f 1 y 9 In de volgende staat is het aantal ambtenaren en werklieden op 1 Januari 1948 gesplitst naar de takken van dienst. Onderstaande tabel vermeldt het aantal amb tenaren der Secretarie op 1 Januari 1948 in begrepen de niet in vaste dienst herplaatste wachtgelders en reservisten gesplitst naar de afdelingen en rangen. 5 <3 Is K s o c «I «a 2 I i I I., Takken van dienst. Overgebracht 2 822 3 039 Takken van dienst. Totaal 3 703 5 171 112 Algemeen totaal 7 241 3 815 1) Stichting „Centraal Woningbeheer” inbegrepen. Ambtenaren ter Secretarie. Overbrengen 2 822 3 039 tl Afdelingen. 1 2 1 1 6 24 5) 16 6) 4 13 28 12 2 12 3 1 IC 3 5 2 3 10 28 1 1 2 IC, 1B 3 4 3 - 3 1 47] 10 1| 12.42] 1| 29 70| 1 9 7 14 584 41 1 2 1 2 1 10 1 1 1 1 1 1 Accountantsdienst Apotheek Archief Badbeheer (Stichting Centraal) Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor) Bouw- en Woningtoezicht Consumentencrediet Crisis- en Distributiedienst Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de) Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Leen- en Voorschotbank Lichamelijke Opvoeding (Stichting voorde) Ontvanger (Kantoor van de) Plantsoenen Reinigingsdienst Schoeiseldienst Schone Kunsten (Dienst voor) IC, IB, IA IC IC IC, IB, IA IC IB, IA IC, IB, IA IC, 1B Amb tenaren. IC IC 97] Kamerbewaarder, concierges, boden, portiers en chauffeurs Chef-drukker Telefonisten Werk lieden. Schoolkinderzorg Schouwburg Secretarie Slachthuis Sociale Belangen Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Wederopbouw (Dienst voor del Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Bureau) Ziekenhuizen Algemene Gemeentedienst Politie Brandweer 3 2 2 2 27 1 3 2 1 9 11 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 4 6 Amb tenaren. 5 13 8 1 851 219 29 13 584 59 691 179 13 107 659 15 6 1 Werk lieden. 10 228 2 57 4) 43 56 31 56 72 101 108 2 *2 11 1 4 1 1 2 8 3 is 1 48 5 1 3 2 2) 4 i E 54 142 472 539 757 22 44 3 s® «as pi i 3 2 Afwikkeling, Inkwartieringen en Vor deringen (A.I.V.) Algemene Zaken en Archief (A.Z.A.) Belastingen (B.) Bevolking,Verkiezingen, Burgerl. Stand (B.V.B.) Economische Zaken (E.Z.) Financiën (F.) Kabinetszaken (K.Z.) Kunstzaken (K) Militaire Zaken (M.Z.) Onderwijs (O.) Sociale Zaken (S.Z.) Statistiek en Voorlichting (Bureau voor) (B.S.V.) Wederopbouw en Openbare Werken (W.O.W.) l>--8teuncomité Algem. Secretariedienst o m 5 4 1 3 4 2 l0)2 CC 75 5 O 39 39 11 8 3 4 119 30 503 201 516 359 329 138 57 178 3 31 20 3 38 69 78 3 43 200 5 23 15 4 31 60 31 3 4 35 2 342 535 4 5 pi 20 6 2 527 48 1 8 2B 23 58 26 77 2 - Q-n o P5B 17 10 8 7 4 S 1 C3 CD k e co as «i >- t «6 «Pi «<i - B is! •j E 5= JU dien 2 informateurs. 9) w.o. 1 ambtenaar voor sociale arbeid A en 1 kassier B. 19) ambtenaren voor sociale arbeid B. u) w.o. 1 bureauchef A. 2 ii) 4 2| 12 ’)7; 5 t) w.o. 2 bedienden. 2) w.o. 1 bureauchef C. 3) w.o. 1 kassier B. 4) bovendien 1 controleur A. 5) w.o. 1 kas sier D. w.o. 1 chef bevolkingscontrole en 2 ambtenaren 'oor sociale arbeid B. D w.o. 1 bureauchef A s> boven-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 19