16 Baten. 28 Artikel III. Opbrengst van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leverin- gen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 4.755.000,werd bij Raadsbe sluiten van 12 April 1948 (Bijlage no. 116) en 7 Juni 1948 (Bijlage no. 248) verhoogd met f 65.350,en gebracht op f 4.820.350,Geboekt werd f 1.816.900,75 of f 3.003.449,25 minder dan werd begroot. Toelichting op de post voorkomende onder letter b: in het geboekte bedrag is f 15.968,43 wegens exploitatie „De Voordes” begrepen. Artikel XI. Uitkeringen aan de Gemeente en aan haar fondsen, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord. Uitkeringen van de Gemeente en van haar fondsen, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord. Artikel IV. Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leverin- gen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 633.294,werd bij Raadsbesluit van 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verhoogd met f 4.600,en gebracht op f 637.894,Ge boekt werd f 844.677,91, zodat met een bedrag ad f 206.783,91 boven de raming werd uitgegaan. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 1.657.563,59 werd bij Raadsbe sluit van 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verlaagd met f 16.710,en gebracht op f 1.640.853,59. Blijkens onderstaand overzicht werd geboekt f 1.911.204,93 of f 270.351,34 meer dan werd be groot. Artikel V. Uitkeringen van de Gemeente en van haar fondsen, voor zover niet onder an dere artikelen verantwoord. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrok ken bedrag ad f 955.3(0,52 werd bij Raadsbeslui ten van 2 Februari 1948 (Bijlage no. 31) en 12 April 1948 (Bijlage no. 116) verhoogd met f 30.765,en gebracht op f 986.068,52. Blijkens onderstaand overzicht werd geboekt f 986.835,67 of f 767,15 meer dan werd begroot. Uitkeringen aan de Gemeente en aan haar fondsen, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. a. 11.472.028,— f 1.715.189,99 49.500,— 78.190,33 n 113.710,75 118.400,— a. f 30.561,— 30.482,32 f 43,11 n n 763.158,97 769.619,59 924,70 925,59 c. Memorie 69.275,07 76.366,— 3.146,05 11 f 1.640.853,59 f 1.911.204,93 79.989,70 91.736,75 n Memorie 18.173,75 12.000,— n 96,— 6.305,61 5.649,80 w i. 8.774.67 4.000,— 2.500,— 4.214,96 n u f 986.835,67 f 986 068,52 Geboekt in 1947. Begroot voor 1947. Geboekt in 1947. Begroot voor 1947. Kosten van eigendommen niet Grondbedrijf verhoogd met indirecte kosten b. Nadelig saldo van de Stich ting „Centraal Woningbe- heer” in verband met de exploitatie der woningen Kosten van woningen niet- Volkshuisvesting in beheer bij de Stichting „Centraal Woningbeheer" d. Kapitaalverstrekking ter zake van de exploitatie van het Aandelenbezit in de Naamloze Vennootschap „Ockenburgh” e. Exploitatielasten Kampeer terrein f. Exploitatielasten „DeVoor- des" g. Nadelig saldo der exploi tatie bouwterreinen in het saneringsplan Keizerstraat- West (A) h. Nadelig saldo exploitatie bouwterreinen in het sa neringsplan Van-Boeeop- straat Nadelig saldo exploitatie parkgedeelte „Meer en Bosch” j. Kosten en uitgaven betref fende de watervoorziening in „Meer en Bosch”. k. Exploitatielasten Volkstui nen Batig saldo van het Grond bedrijf dat aan de Gemeente wordt afgedragen. b. Inkomsten van eigendom men niet Grondbedrijf c. Inkomsten van woningen niet Volkshuisvesting d. Uitkering aan het Gemeen schappelijk Fonds ingevol ge art. 29 van het Wo- ningbesluit van het batig saldo der exploitatie bouw terreinen in het sanerings plan Keizerstraat-West (A) e. Batig saldo der exploitatie bouwterreinen in het sa neringsplan Keizerstaat West (B) f. Exploitatiebaten kampeer terrein g. Exploitatiebaten volkstui nen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 200