16 16 IX f f f f 35 34 f. f. f- 9- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. PASSIVA. Vervolg Balans per 31 December 1947. ACTIVA. Transport f 24.135.121,88 f 66.583.247,95 f 46.117.008,46 f 119.708.006,48 469.751,62 f Transport n 5.606.903,54 24.162.322,37 f 146.019,57 b. 401.998,33 i. 893.862,41 91.639.432,73 n IV f Gemeente ’s-Gravenhage, Gemeenteontvanger 7.126.415,52 n n f 9.077.635,22 1.955,05 j- 1.281.617,87 10.359.263,09 n X 1.455.389,94 t b. 197.512,89 c. n 7.331,08 n 7.331,08 226.938,92 226.938,92 n 234.270,— V VI Vooruitbetaalde onkosten enz. XI f f f 3.647.263,35 t 769.619,59 79.989,70 849.609,29 n 2.797.654,06 f 142.917.053,71 f 142.917.053,71 Gezien f n tt n w n n 9 n n 9 n Gemeente 's-Gravenhage, Reservefondsen. Reservefondsen Grondbedrijf Erfpachtsfonds 9- h. Reservefonds terzake van de Woningbouw en de Woningexploitatie Onderhoudsfonds Effecten gedeponeerd bij de „Haagsche Com- missiebank”: 1. Effecten terzake van waarborgsommen en woningbouwverenigingen 2. Effecten van het Gemeenschappelijk Fonds II 3. Overige effecten 5.539.914,72 3.537.720,50 171.482,10 1.110.135,77 26.000,— 621.762,03 5.709.798,11 13.580,45 u. t). w. X. k. l. Depöt in effecten Verschuldigde rente Saldo Rekening-courant Nog te verrekenen Waarborgsommen Huurverlagingsfonds Woningbouwverenigingen Depót annuïteiten Nog te verrekenen f 640.978,55 86.143,53 f 231.015,39 84.995,82 1.472.028,— 243.161,99 135.000,— 59.677,89 554.835,02 192.200,— 807,82 23.935,88 264,80 13.398,90 13.801,59 1.715.189,99 22.327,53 1.954.400,89 194.677.89 120.381,98 24.200,68 1.689,12 2.259.373,06 103.585,40 3.723.183,23 50,— 210,60 103,28 1.040,35 9 De directeur, H. E. SUÏVER. De administrateur, Th. M. GUNDLACH. 8.000,— 15.000,— 3.000,— 48.877,95 285,81 8,57 1.795,81 94,40 1.403,— 66,51 45.505,83 262.830,— 120.000,— 19.168,33 481,— 1.500,— 587.299,50 934.178,53 43.805,46 855,06 213,40 15.890,31 693,03 35,— 751,40 1.866,74 7.893,75 27.920,— 35.813,75 10.700,— 34.022,66 3.066,76 2.992,09 5.832,46 2.201,19 6. a. i. j- k. l. c. d. d. e. 9- h. A a. b. c. d e. h. i. Algemeen. Voor huren, erfpachten en diversen Grond bedrijf Werken uitgevoerd voor rekening van de Gemeente en anderen Diverse Debiteuren 1. Debiteuren niet afgewikkelde verkopen 2. Overige debiteuren Algemeen. Waarborgsommen diversen Waarborgsommen straataanleg voor derden Depöt in effecten N.V. „Ockenburgh” Depöt straataanleg voor derden Depöt onderhoud en herstellingen Verschuldigde rente Te betalen omzetbelasting Arbeidslonen en salarissen Gemeenschappelijk Fonds I Saldo in Rekening-courant Gemeenschappelijk Fonds II: 1. Depót in effecten 2. Saldo in Rekening-courant Belegd kapitaal storting canons ineens Effecten gedeponeerd bij de Gemeente ontvanger 1. Effecten terzake van waarborgsommen en woningbouwverenigingen 2. Effecten van het Gemeenschappelijk Fonds II 3. Overige effecten y. N.V. „Ockenburgh” Waakdienst B. z. Kapitaal en schulden van het Gemeen schappelijk Fonds I aa. Kapitaal en schulden van het Gemeen schappelijk Fonds II f Nog verschuldigde onkosten Gemeente 's-Gravenhage, Rekening-courant. Verschuldigd Grondbedrijf. Batig saldo van de gewone dienst: geraamd Meer dan geraamd Opname uit het Reservefonds Grondbedrijf. Diversen Huurverlagingsfonds Reserve voor vernieuwing luchtbrug kam peerterrein m. Eigendommen niet-Grondbedrijf n. Vooruitbetaald door debiteuren. o. Diverse crediteuren p. Werken uitgevoerd voor rekening van de Gemeente en anderen q. Exploitatie kampeerterrein r. Exploitatie „Meer en Bosch” s. Exploitatie Reclame-objecten t. Exploitatie saneringsplan Van-Boecopstraat Exploitatie saneringsplan Keizerstraat-West Exploitatie „De Voordes” Exploitatie voormalige erfpachtsreehten N.V. „Ockenburgh” Rekening courant: Saldo Nog te verrekenen 19.921,50 I 3.703.261,73 i Te vorderen: Nadelig saldo Stichting „Centraal Woningbeheer” Kapitaalverstrekking aandelenbezit in de N.V. „Ockenburgh” Inkomsten eigendommen niet-Grondbedrijf Bijzondere inkomsten Verhaal van pensioensbijdragen Arbeidslonen Voor huren enz. ter zake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woningbeheer” Woningbouwverenigingen Depöt erfpachten. Garantiebedragen Exploitatie „De Voordes” Exploitatie Volkstuinen m. Ziekenfondscoupons n. N.V. „Ockenburgh”, waakdienst o. Bedrijfskosten over 1947 B. p. Bezittingen en vorderingen van het Gemeen schappelijk Fonds I q. Bezittingen en vorderingen van het Gemeen schappelijk Fonds II

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 205