16 16 FINANCIEEL GEDEELTE 1947. 36 37 f- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. uitbreiding (B. van de lasten van de Kapitaaldienst over 1947). Oorspronkelijk. Totaal. f f f f f f f f n n C. w n d. n n n 7.500,— T> n 4.200,— 22.000,— 9.052.75 f f f f 16.216.77 16.216,77 Gezien: B. Balans. uitgetrokken 143.799,— 1.750,— f 145.549,— 1.600, f 146.787,56 113.102,56 J» Te verlagen met f 145.187, 56 f 32.446,44 1.600,- op f 50.000,— reserveringen e.d.), thans be- 3.339.652,16 Fe- 760.000,— f 338.203.19 33.685 In 1947 is betaald saldo van f 3.537.720,50. Nadelig verschil op de kapitaaldienst f 304.518,19 Afgevoerd kan worden Over te brengen naar dienst 1948 f 3.927.506,70 van de 4.200,-- 26.200,— f Meubelen Gereedschappen Kantoormachinee Rijwielen Automobielen Onvoorzien Procota Kosten van aanleg en uitbreiding. Onverwerkt crediet op 1 Januari 1947. Beschikbaar gesteld bjj do begroting. 7.600,— 3.825,— 5.500,— 2.075,— 3.000,— Totaal beschikbaar voor 1947. Uit eigen middelen worden aangewend 4.048,44 3.391,10 1.622,12 1.184,89 4.589,43 f 3.958.236,53 30.729,83 3933,64 604,57 4.877,88 890,11 5.910,57 Niet meer benodigd. de^Uitgegeven terreinen, thans t een 3.933,64 604,57 4.877,88 890,11 5.910,57 erhoogd bjj Raadsbesluit t2 bruari 1948, Bijlage no. 31 Restanten beschikbaar gebleven op 31 December 1947. De Directeur, H. E. SUYVER. 382,08 170,67 1.000,— De administrateur, Th. M. GUNDLACH. Verwerkt crediet in 1947. 7.600,— 3.825,— 4.500, — 1.500, — 3.000,— 1.575,— 7.982,08 3.995,67 6.500,— 2.075,— 10.500,— e. g- n f 19.035,98 a. b. zijn de opbrengst van opstallen van voormalige erf- pachtsrechten (f 22.867,52) en de opbrengst van ten bate van het Grondbedrijf komende reclameverhu- ringen (f 12.004,39). Deze laatste post, belangrijk hoger dan in vorige jaren, werd verkregen door het plaatsen van nieuwe schuttingen, hetgeen o.a. een hogere uitgaaf van de post „Kosten van onderhoud” (onder de lasten) ten gevolge had. w f Over te brengen naar de volgende begroting. Kapitaaldienst. De inkomsten en uitgaven van de kapitaaldienst be lopen in totaal f 463.055,72. De aflossing heeft betrekking op het „Werkfonds 1934 de Rijksvoorschotten en de, in het Grondbedrijf belegde, kapitaalrekening „Storting canons ineens”. In totaal bedroeg deze aflossing De bjj te schrijven rente beliep f 61.890.56 83.297 - kan 33.685, Totaal der uitgaven In mindering komen de ontvangen stortin gen canons ineens Toelichting op kosten van aanleg en GRONDBEDRIJF. A. Toelichting op de rekening over 1947. Gewone Dienst. Het batig saldo der „Uitgegeven terreinen”, in de oorspronkelijke begroting op f 2.089.784,geraamd, be droeg f 2.264.818,68. Na aanwending van een gedeelte ad f 549.628,69 tot dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen”, blijft als „aan de Ge meente uit te keren” saldo een som van f 1.715.189,99. Laatstgenoemd saldo was in de begroting op f 1.488.738, geraamd. De rekening werd gunstig beïnvloed o.a. door lagere lasten wegens „Leningsrente”, begroot op f 2.299.487, welke post slechts f 2.218.783,96 vergde. Bovendien werd van de algemene kosten, salarissen, opmetingskosten en reclame- en advertentiekosten een aandeel ad f 10.558,92, in verband met verkopen, ten laste van de kapitaaldienst gebracht. Dit aandeel was in de begroting „Memorie” geraamd. Onder de baten bedroeg de post „Bijzondere inkomsten -diversen” (in welke post begrepen is de rentevergoe ding van de Staat wegens gevorderde erfpachtpercelen) f 219.724,53; deze post was op f 127.900,begroot. De post „Erfpachten”, geraamd op f 3.650.090, gaf een opbrengst van f 3.669.385,76. De posten „Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendommen” (begroot op f 152.500,en „Vergoeding wegens gebruik van grond door de Stich ting „Centraal Woningbeheer” (geraamd op f 358.366, gaven een opbrengst van onderscheidenlijk f 167.260,59 en f 386.518,64. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat in meergenoemde post „Bijzondere inkomsten -diversen” mede begrepen 4.200,— f 35.252,75 Na wijziging krachtens Raads-j besluit of besluit van Burge-s meester en Wethouders. I Van de rekening „Waardeverschillen” is een gedeelte ad f 1.294.936,16 aangewezen tot dekking van het taxatie- verlies op het aandelenbezit der Gemeente in de N.V. „Ockenburgh”, De waarde van dit bezit werd vastgesteld door de Raad in zijn vergadering van 19 Januari 1948, Bijlage no. 3. Daarbij werd het reeds bestaande taxatie- verlies met f 678.567,33 verhoogd. Sedert de Raad in zijn vergadering van 23 December 1935, Bijlage no. 667, besloot de in de Beheersverordening voorgeschreven jaarlijkse stortingen in laatstgenoemde fondsen achterwege te laten, vindt de toeneming fondsen uitsluitend plaats uit de belegging. Werkelijk nodig voor: aflossing bjj te schrijven rente diversen De navolgende opstelling geeft een overzicht van d«| toegestane en uitgegeven bedragen op de post „Kapita il- verstrekking door de Gemeente”. f 61.890,56 - 83.297,— Onder „Diversen” is opgenomen een aan koopsom en kosten van een zg. „oud erf- pachtsreeht” ad f 146.787.56 Voor „Kosten van aanleg” was nodig 191.415.<53 a. „Bij te schrijven rente, aflossing en diversen”. Op de begroting voor 1947 is hiervoor uitgetrokkenf Verhoogd bij Raadsbesluit van 4 Au gustus 1947, Bijlage no. 324 met In de boekwaarde van de „Uitgegeven terreinen” zijn begrepen de door de Staat in eigendom gevorderde erf- pachtspereelen, In de jaren 1946 en 1947 had teruggave van een gedeelte plaats; het saldo op 31 December 1947 bedroeg 151 808 m2. (jaarlijkse canon van f 155.307,35) met een grootboekinschrijving van f 3.940.934,75. Over het bedrag dezer inschrijving wordt door het bedrijf rente genoten a 4 pCt. ’s jaars. De „reserves” van het Grondbedrijf, in totaal uitma kende een bedrag van f 9.077.635,22, bestaan uit het „Reservefonds van het Grondbedrijf” (gevormd uit winst bij verkopen, bijzondere reserveringen e.d.), thans be lopende f 2 357.543,73 en de zg. „Bestemmingsreserves”, bedoeld in de artt. 41 en 42 van de Beheersverordening, nl. het Reservefonds van dc tcnomeu, u f 3.182.370,99 bedragende en het Erfpachtsfonds, met -r -— b. „Straataanleg” Was geraamd op Overdracht restant-credieten van de dienst 1946 op die van 1947 Verhoogd bij Raadsbesluit van 2 f 4.149.652,16 191.415,63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 206