16 GRONDBEDRIJF. A. Toelichting op de rekening over 1947. f 145.187,56 1.600 f 146.787,56 f 338.208,19 f 304.518,19 f 143.799,— 1.750,— f 145.549,— 61.890,56 f 146.787,56 Te verlagen met f 50.000,— 3.339.652,16 In 1947 is betaald 38 Nadelig verschil op de kapitaal- dienst 83.297,— 1.600,— 113.102,56 32.446,44 Kapitaaldienst. De inkomsten en uitgaven van de kapitaal dienst belopen in totaal f 463.055,72. De aflossing heeft betrekking op het „Werk fonds 1934”, de Rijksvoorschotten en de, in het Grondbedrijf belegde, kapitaalrekening „Stor ting canons ineens”. Voor nodig Uit eigen middelen kan worden aange wend Werkelijk nodig voor: aflossing f bü te schrijven rente diversen In totaal bedroeg deze aflossing f 61.890,56 De bjj te schrijven rente beliep 83.297, De navolgende opstelling geeft een overzicht van de toegestane en uitgegeven bedragen op de post „Kapitaalverstrekking door de Ge meente". 760.000,— f 4.149.652JC 191.415,63 f 3.958.23653 Af gevoerd kan worden 30.729,83 Over te brengen naar dienst 1948 f 3.927.506,70 b. „Straataanleg”. Was geraamd op Overdracht restant-credieten van de dienst 1946 op die van 1947 Verhoogd bij Raadsbesluit van 2 Februari 1948, Bijlage no. 31 Gewone Dienst. Het batig saldo der „Uitgegeven terreinen”, in de oorspronkelijke begroting op f 2.089.784, geraamd, bedroeg f 2.264.818,68. Na aanwending van een gedeelte ad f 549.628,69 tot dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouw terreinen”, blijft als „aan de Gemeente uit te keren” saldo een som van f 1.715.189,99. Laatst genoemd saldo was in de begroting op f 1.488.738,geraamd. De rekening werd gunstig beïnvloed o.a. door lagere lasten wegens „Leningsrente”, begroot op f 2.299.487,welke post slechts f 2.218.783,96 vergde. Bovendien werd er van de algemene kosten, salarissen, opmetingskosten en reclame- en ad- vertentiekosten een aandeel ad f 10.558,92, in verband met verkopen, ten laste van de kapi taaldienst gebracht. Dit aandeel was in de be groting „Memorie” geraamd. Onder de baten bedroeg de post „Bijzondere inkomsten -diversen” (in welke post begrepen is de rentevergoeding van de Staat wegens ge vorderde erfpachtpercelen) f 219.724,53; deze post was op f 127.900,begroot. De post „Erf pachten”, geraamd op f 3.650.000,gaf een op brengst van f 3.669.385,76. De posten „Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendommen” (be groot op f 152.500,en „Vergoeding wegens gebruik van grond door de Stichting „Centraal Woningbeheer” (geraamd op f 358.366,gaven een opbrengst van onderscheidenlijk f 167.260,59 en f 386.518,64. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat in meer genoemde post „Bijzondere inkomsten -diver sen” mede begrepen zijn de opbrengst van opstallen van voormalige erfpachtsrechten (f 22.867,52) en de opbrengst van ten bate van het Grondbedrijf komende reclameverhurin- gen (f 12.004,39). Deze laatste post, belangrijk hoger dan in vorige jaren, werd verkregen door het plaatsen van nieuwe schuttingen, hetgeen o.a. een hogere uitgaaf van de post „Kosten van onderhoud” (onder de lasten) ten gevolge had. 33.685,— .~f Totaal der uitgaven In mindering komen de ontvangen stortingen canons ineens33.685, „Kosten van aanleg” was 191.415,63 Onder „Diversen” is opgenomen een aankoopsom en kosten van een zg. „oud erfpachtsrecht” ad a. „Bij te schrijven rente, aflossing en diversen”. Op de begroting voor 1947 is hier voor uitgetrokken Verhoogd bij Raadsbesluit van 4 Augustus 1947, Bijlage no. 324, met VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 207