16 16 40 41 t VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. OMSCHRIJVING DER LASTEN. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. OMSCHRIJVING DER BATEN. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. 48.745,77 f f 17.461,44 f 25.430,74 i f 5.853,59 f f f n n f Straatbelasting 24.374,97 17.695,49 930,37 5.749,11 n 202.888^59 763,— n n n 549.628,69 208.673,31 340.955,38 n 83.297,— 83.297,— n 4.746,30 4.746,30 n n n 10.558,92 10.558,92 n n n 365.15945 21.807,36 21.807,36 n n f H 251.633,80 1.632.970,63 2.218.783,96 317.359,33 268.454,— n n A 549.628,69 1.715.189,99 333.287,18 Totaal 425.642,29 Totaal f 333.287,18 f 425.642,29 f 4.352.063,07 Omschrijving der uitgaven. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. Omschrijving der inkomsten. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. 824.33 f 191.415,63 f f 190.591,30 f f f f 102.525,— n 29.761,34 45.549,94 f 10.909,— 83.361,— 83.361, - 520,17 9) n 520,17 n n 8.255,— 8.255,— f 338.203,19 n n 21.807,36 21.807,36 304.518,19 90.785,23 201.043,69 12.689,27 n D 68.181.63 90.785,23 f f f 90.785,23 f 304.088,86 f Gezien D n r> n w n n t n r> r> T) f f w f n n n n n 8.852,39 13.029’17 n 9? 99 99 9) 99 99 9» 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Uitgegeven terreinen. Kosten van onderhoud Grond-, waterschaps- en polderlasten Grondlasten enzf Te verhalen op derden 1.890.480,63 14.641,54 62.027,99 35.511.70 11.439,46 61.890,56 83.297,— 13.029,17 45.000,— 63.076,26 278,70 27.192,94 278,70 390,65 100,— 101J2 Uitgegeven terreinen. 21.807,36 29.217,30 281.233.19 40.197,30 56.344,34 kochte terreinen. Diversen 167.260,59 56,50 3.669.385,76 1.139,34 219.724,53 1.139,34 16.072,94 69.796,01 51,50 3.669.385,76 386.518,64 1.615,21 De directeur, H. E. SUÏVER. De adminittrateur, Th. M. GUNDLACH. 386.518,64 1.615,21 24.072,24 302,73 40.549,87 4 ,- 56.914,71 1,— 21.807,36 30.000,— 7.488,23 83.297,— 504,— 56.733,32 4.524,— 6.341,27 2.067,09 15,40 402,36 1.960.16 9.499,- 1,14 1.333,— 100,— 756,80 22,20 147,31 6.255,21 1.719,— 102.525,— 33.685,— Stadsont- 4.020,— 5.634,81 756,80 147,31 200,— 2.823,89 138,72 549,67 8.216,51 12.551,— 2.264.818,68 5.110.992,54 ‘2.264.818,68 4.352.063,07 21.807,36 463.055,72 21,807,36 68.181,63 33.685,— f 304,518,19 f Kosten van aanleg Aflossing: Geldleningen (Werkfonds 1934) Rijksvoorschotten Kapitaalrekening „Storting canons ineens” U itgegeven terreinen. f 33.685,— Rekening van f 83.361,— 221.157,19 ig van de Reserve in verband met afschrijving 5.110.992,54 f Evenredig aandeel kosten ten laste van de ver- f 10.558,92 870,25 11.429,17 f 14.212,33 17.916,89 Uitgegeven terreinen. Opbrengst van verkochte of uitgelichte eigendommen 'torting canons ineens Uitkering van de Reserve '®rvan te verstrekken: Uit eigen middelen Door de Gemeente. itkering °P hypothecair crediet IV. Rekening van het Grondbedrijf over 1947, Gewone Dienst. f 304.088,86 Bij te schrijven rente Diversen Afboeking van leningsschuld in verband met ver koop of uitlichting van eigendommen Kapitaalaflossing in verband met verkoop of uit lichting van eigendommen Uitkering aan de Gewone Dienst in verband met afschrijving op hypothecair crediet f 463.055,72 1 erminderd met uitkering aan de Deserve bij verkoop van eigen dommen Apitaalverstrekking In totaal aarran te dekken door opbrengst „Storting canons ineens” Aandeel algemene kosten Dienst der Stadsontwik keling en Volkshuisvesting Salarissen. Provisie Kosten van taxatie Opmetingskosten Assurantiekosten Reclame- en advertentiekosten Diversen Afschrijving leningskosten Nadelig saldo op de exploitatie van de spoorweg- aansluitingen Laakhaventerreinen Reserve voor oninbare posten Afschrijving dubieuze debiteuren Beheerskosten der Gemeente Rente van het „Vrij Kapitaal der Gemeente”. Leningsrente ter zake van Leningsfonds Werkfonds 1934 Rijksvoorschotten Kapitaalrekening „Storting ca nons ineens” Batig saldo der „Uitgegeven terreinen”, waarvan te bestemmen tot gedeeltelijke dekking van rente op de categorieën: „Gronden” en „Bouwterreinen” f Aan de Gemeente nit te keren batig saldo wikkeling en Volkshuisvesting Aandeel Salarissen Opmetingskosten Reclame- en Advertentiekosten Uitkering van de kapitaaldienst (reserve) wegens afschrijving op hypothecair crediet het Grondbedrijf over 1947, Kapitaaldienst. Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendommen Recognitiën Erfpachten Vergoeding wegens gebruik grond door de Stichting „Centraal Woningbeheer” Boeten Bijzondere inkomsten Rente van onbetaalde verkoopsommen Diversen Uitkering van het saldo van de „Uitgegeven ter reinen” tot gedeeltelijke dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen” Uitkering van de kapitaaldienst wegens bij te schrijven rente Uitkering van de kapitaaldienst wegens ten laste van die dienst gebrachte kosten Aandeel Algemene Kosten Dienst der f n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 209