12 Zaken, een schadeloosstelling ad f 24.894,46 werd uitbetaald. Het aantal ongevallen in de verzekerings- plichtige bedrijven der Gemeente bedroeg 1079. Het totaal aantal ziektemeldingen van leden van het Gemeentepersoneel (het Politieperso neel inbegrepen) bedroeg 12 798, waaronder 5109 gevallen van influenza. Het ziektecijfer (aantal verzuimdagen op 100 arbeidsdagen) was voor mannen 5,8, voor vrou wen 7,4, voor de mannen en vrouwen te zamen 6,1. Met ingang van 1 November 1947 zijn inge steld de secretarie-afdelingen „Economische Zaken”, „Kunstzaken” en „Wederopbouw en Openbare Werken”. De laatste is ontstaan uit de samenvoeging van de afdelingen „Openbare Werken en Bedrijven” en „Stadsuitbreiding en Bouwtoezicht”. De Raad besloot op 9 Juni 1947 de Algemene verordening op het beheer van bedrijven der Gemeente ’s-Gravenhage te wijzigen. Door deze wijziging werd ongedaan gemaakt het Besluit van de Burgemeester van 29 Juli 1943, waarbij de functie van administrateur bij de Gemeente lijke Leen- en Voorschotbank werd opgeheven en de volgens de Beheersverordening aan deze functionaris toegekende taak aan de directeur van deze instelling werd opgedragen. Tegelijker tijd werd besloten het administratieve en finan ciële beheer van het bedrijf -weer in handen van een administrateur te leggen. Voor gegevens ten aanzien van het Gemeen telijk Bureau voor de Huisvesting wordt ver wezen naar het verslag van die instelling. Bij Raadsbesluit van 6 Mei 1947 werd vast gesteld de Verordening, regelende de instelling en de werkwijze der Commissie van toezicht en advies voor het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting, welke verordening werd gewijzigd bij Raadsbesluiten van 9 Juni en 20 October 1947. Bij Raadsbesluit van 13 Januari 1947 werd vastgesteld de Verordening als bedoeld in art. 122 der Gemeentewet, regelende de inning van ontvangsten en betalingen van uitgaven door anderen dan de Gemeente-ontvanger (Verorde ning Sub-ontvangers 1947). Bij Raadsbesluit van 12 Mei 1947 onderging deze verordening een wijziging. De statuten van de „Haagse Stichting voot Lichamelijke Opvoeding” wrerden vastgesteld bij Raadsbesluit van 6 October 1947. Betreffende de Gemeenteziekenhuizen nam de Raad de volgende besluiten. 24 Februari 1947 (Bijl. 62): besluit tot vast stelling van het verplegingstarief voor zuige lingen in het Gemeenteziekenhuis; 14 April 1947 (Bijl. 128): besluit tot verplaat sing van de patiëntenadministratie en oprich ting van een wachtkamer op de binnenplaats van het Gemeenteziekenhuis; 4 Augustus 1947 (Bijl. 322): besluit tot be schikbaarstelling op de Gemeentebegroting voor 1947 van f 24.200,voor herstel van de schoor steen van het Gemeenteziekenhuis; 18 Augustus 1947 (Bijl. 363): besluit tot be schikbaarstelling van f 3.000,voor aanvulling van de textielvoorraad van de obstetrische afdeling van het Gemeenteziekenhuis; 6 October 1947 (Bijl. 480): besluit tot beschik baarstelling van f 3.200,— voor aankoop van een vleugelpiano, ter vervanging van een niet meer bruikbare piano, ten behoeve van de recreatie van het personeel van het Gemeente ziekenhuis; 1 December 1947 (Bijl. 529): besluit tot be schikbaarstelling van f 2.000,— voor aankoop van twee geneeskundige apparaten voor de Ge meenteziekenhuizen Met betrekking tot het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening nam de Raad de volgende besluiten. 28 Juni 1947 (Bijl. 233): besluit tot verhoging van de begroting van het Bureau met f 15.000,— in verband met extra ■werkzaamheden voor overbruggings- en vorstverletuitkeringen tij dens de voorbije strenge winter; 2 September 1947 (Bijl. 381): besluit tot rege ling op de Gemeentebegroting voor 1947 van f 20.900,zijnde een verhoging van de kosten van het Bureau over 1946; 17 November 1947 (Bijl. 501): besluit tot be schikbaarstelling van een aanvullend crediet van f 600,voor advertentiekosten en van een crediet van f 510,voor uitbreiding van de rijwielbergplaats ten dienste van het personeel van het Bureau. Bij Raadsbesluit van 9 Juni 1947 (Bijl. 201) werd een nieuw tarief vastgesteld voor inlich tingen, adviezen en psychotechnisch onderzoek vanwege het Gemeentelijk Bureau voor Beroeps keuze. Ongevallenverzekering. Ziekte onder het Gemeentepersoneel. Maatregelen betreffende organisatie, inrichting enz. van Gemeentesecretarie, bedrijven en diensten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 22