17 I. ALGEMEEN. 1 II. EXPLOITATIE DER NIEUWE, AANGEKOCHTE EN OVERGENOMEN WONINGEN. Werkwijze. In het verslagjaar vergaderde het algemeen bestuur eenmaal, het dagelijks bestuur acht maal. Huuropzegging. In 4 gevallen bleek het noodzakelijk te zijn de huur op te zeggen. De reden van opzegging was in 2 gevallen huurschuld en in 2 gevallen, be halve huurschuld, ook onbehoorlijk gebruik van de woning en het veroorzaken van overlast aan de buren. In 2 gevallen werden de huurschuld alsmede de kosten van de opzegging door de huurders betaald. In één geval werd de schuld betaald en veranderden de gezinsomstandighe den door het overlijden van de man, terwijl in het vierde geval het gezin vertrok. STICHTING „CENTRAAL WONINGBEHEER" TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. Personeel. Het aan de Stichting verbonden personeel be stond op 31 December 1947 uit 27 door het Bestuur benoemde ambtenaren, waarvan 3 tij delijk en 1 op arbeidsovereenkomst. Aan een der vaste ambtenaren is buitengewoon verlof verleend onder inhouding der wedde in verband met haar uitzending naar Indonesië. oorts waren 3 vaste ambtenaren van de l’ienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting gedetacheerd bij de Stichting „Centraal Inspectricekantoren. De inspectricekantoren Pluvierstraat 65 en Biuvierstraat 267 konden in de loop van het jaar door herstel van de woningen in gebruik genomen worden. In het complex Zomerhof werd de dienstwoning betrokken door een so- f’iale werker van de Stichting Sociale Wijk centra. Samenstelling van het Bestuur. Op 1 Januari 1947 bestond het bestuur van de Stichting uit de Wethouder van Wederopbouw en Openbare Werken Ir. L. J. M. Feber, voor zitter; Ir. H. E. Suyver, gedelegeerd lid; me vrouw A. A. Tromp-Huisken, mej. P. H. Hu- bregtse, Ir. P. Bakker Schut, de heren P. Steg- man, C. Berkel, M. Keus, G. W. Hijlkema, J. W. v. d. Akker en K. J. Nieukerke, leden; mej. Mr. A. C. Stas, secretaresse. In de loop van het jaar bedankte mej. P. H. Hubregtse als lid, wegens vertrek naar het buitenland. Aan het eind van het verslagjaar was in de vacature nog niet voorzien. Algemeen overzicht. Op 1 Januari 1947 bedroeg het aantal in het belang der volkshuisvesting gebouwde en ver bouwde Gemeentewoningen 8 427, het aantal winkelwoningen 116, het aantal winkels 4 en het aantal pakhuizen, werkplaatsen en stallen 178. Aan het einde van het jaar was geen ver andering gekomen in deze cijfers. De 64 door bominslag verwoeste woningen in Duindorp zijn in de tabellen I t./m. V niet op genomen, daar deze woningen niet in exploi tatie zijn geweest. Tabel I geeft een overzicht van het aantal woningen, gezinnen, bewoners enz. naar de complexen aan het einde van het jaar. Tabel II geeft een overzicht der huurinning 1947. Tabel III geeft een overzicht der huurinning in de jaren 1943 t./m. 1947. Tabel IV geeft enkele vergelijkende cijfers be treffende Gemeente- en verenigings- woningen. Tabel V geeft een overzicht van de onder houdskosten en onderhoudsreserve. Aanvragen verhuring. Het totaal aantal in de loop van het jaar ontvangen aanvragen voor Gemeentewoningen bedroeg 1 896, waarvan 1 670 voor ’s-Gravenhage en 226 voor Scheveningen. A oningbeheer”, terwijl 1 werkman in vast dienstverband bij die Dienst in opleiding was voor de functie van opzichter. BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 220