I i 17 .2!!. 0,08 pCt. 0,93 pCt. 2 Op een totaal bedrag van f 2.069.593,24 aan verschuldigde huur (met inbegrip van de pre mie voor glasverzekering) moest dit jaar f 210,90 of 0,02 pCt. als oninbaar worden afgeschreven, terwijl de huurschuld aan het einde van het jaar f 1.014,67 of 0,05 pCt. bedroeg. Zoals uit het overzicht in tabel III blijkt, heeft de gunstige daling van deze cijfers, waarvan in het vorige gevallen betrof dit de inwoning van getrouwde kinderen. Onderstaande tabel geeft een over zicht van de bewoning gedurende de laatste drie jaren. -- jaarverslag reeds melding werd gemaakt, zich dit jaar voortgezet. Het bedrag aan on verhuurd was f 9.397,23 of 0,45 pCt. van de bruto huur. Het in de jaren 1943 t./m. 1947 geleden verlies wegens onver huurd was over de verschillende complexen als volgt verdeeld (het vermelde percentage is het aandeel van elk complex in het totaal bedrag aan onverhuurd). I 6 |J7 £g> As De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal leegstaande woningen, complex-gewijze verdeeld, aan het einde der verschillende maanden. Het gemiddeld aantal normaal leeggekomen woningen bedroeg: in 1943 1944 1945 1946 1947 Verhuring. De verhuring van de woningen in de com plexen Duindorp en Afvoerkanaal vond regel matig voortgang. Aan het einde van het ver slagjaar waren nog 514 woningen niet bezet. Niet meegeteld zijn de 32 woningen voor grote gezinnen in de Flakkeesestraat. Deze zijn in aanbouw en komen op de plaats waar de 34 kleine woningen stonden, welke door een vlie gende bom zijn vernield. Nog niet alle huizen zijn hersteld, terwijl ook de meer dan 100 ge wezen kampbewakers niet zijn vertrokken, zodat de oude grote gezinnen uit de Tiengeme- tenstraat, Doggersbankstraat en Schouwense- straat moeilijk geplaatst kunnen worden. Zes pakhuizen in de Meeuwenstraat werden afgestaan aan de Luchtvaart-Technische Seho >1 Deze zullen worden gebruikt als werkplaatsen voor de in die school op te leiden werktuig kundigen. Door het algemeen heersend gebrek aan woonruimte moest ook in de Gemeentewoningen samenwoning worden toegestaan. In de meeste 1 21 of 0,26 pCt. 6 44 0,55 pCt. 76 71 0,83 pCt. |ioo| f VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. 1916. 1947. 1944. 1946. 1943. Complex. f f n 1.410.30 n 5.708,57 f f 16.502,89 Aantal bewoners. Totaal. Totaal. MAANDEN. 1211 42 1211 16 73 6 1176 13 66 3 40 1176 1166 18 77 2 50 S 1166 4 Maart. 1154 49 11 80 7 9 4 1099 7 10 33 8 10 63 31 54 5 2 7 8 706 706 18 80 33 4 9 19 673 12 678 66 6 26 16 8 580 19 18 514 9 i 3 Inning der huren, huurschuld, huurschade. Trekweg Spoorwijk Laakweg Duindorp Overige complexen Januari Februari November December 1945 1946 1947 9 7 6 2 9 7 7 889 8 543 8 543 82 82 80 26 1154 1099 1058 926 820 5 614 7 278 7 963 10 10 15 11 11 74 66 656,90 612,30 686,75 Aantal gezinnen. 5 666 7 452 8 301 1058 926 820 580 514 Aantal percelen. 52 174 338 22 498 29 235 32 894 Gemiddeld per woning. Juli Augustus September October 14 20 'Aantal woningen op 81 Dec. Hiervan bewoond op 31 Dec. 1.355,44 2.438,03 504,80 0,93 2,4 4,2 72 82 2.548,50 3.288,86 1.271,10 62,45 3.209,01 té ■s 9 g K f April. Mei Juni 4 4,02 4,13 o ff ipct. j 14 29 14 100 pCt.' 24 32 12. 31 1.664,45 2.185,95 1.327,95 3.989,12 7.335,42 pCt. 26 25 i 28, 21| Dubbele bewoning. In pCt. van het aantal bewoonde percelen. 1.359,50 2.725,45 1.270,20 530,80 3.511,28 9.397,23 Leegstaande woningen. Dubbele bewoning. Aantal leegstaande woningen in het complex ei pCt.! 10; 13 8 24 pCt. 23,8 f 42,7 8,8 24,7| 100| f 10.379,92 515,85 2.471,80 |100| f n 1001

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 221