17 f 5.104,14 Over 1947 hebben de huurders een bedrag van 2112 kuipbaden 42 359 douehebaden 281 kinderbaden 7103 emmers water 3 knipkaarten 633,00 4.235,90 14,05 213,09 7,50 In de maand Februari van het verslagjaar werd een commissie, bestaande uit de heer Mr. van Buuren, voorzitter, en de dames Van Bent- hem en Westendorp geïnstalleerd als advies commissie voor de Zomerhof. De werkzaamhe den dezer commissie hebben zich bepaald tot het opmaken van een voorstel tot wijziging in het beheer van de Zomerhof. Een sociaal wer ker, in dienst van de Stichting Sociale Wijk centra, behartigt de sociale belangen van de bewoners. Hij heeft de leiding van verschillende clubs van jongens en meisjes, hierin bijgestaan door vrijwillige hulpkrachten uit de omgeving. Hij heeft de dienstwoning in de Zomerhof be trokken en is verantwoordelijk voor de gang van zaken als de opzichter Knaap niet aanw’ezig is. In de maand Mei beëindigde de commissie haar werkzaamheden door vertrek van de heer Mr. van Buuren naar Indonesië. De veranderde exploitatie is inmiddels in werking getreden. Door de bewoners van de Zomerhof werden behalve de 4 810 kosteloze baden nog 679 baden tegen betaling genomen, in totaal 5 489, d.i. ge middeld 457 per maand. Het aantal bewoners bedroeg aan het begin van het jaar 524, aan het eind 610, d.i. gemiddeld 567; hieruit volgt dat het aantal genomen baden in verhouding tot het aantal bewoners zeer gering is. voor: f Het onderhoud geschiedde evenals voorgaande jaren door of onder toezicht van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. De achterstand in het onderhoud der wonin gen, ontstaan door gebrek aan materialen en personeel in de bezettingsjaren, kon nog niet ge heel worden ingelopen. Meer speciaal het buitenverfwerk der wonin gen alsmede het binnenverfwerk van keukens vraagt de aandacht. Met het herstellen van de zg. houtschade, ver oorzaakt door het opstoken van verschillende onderdelen der woningen door de bewoners in de winter 1944-’45, werd in versneld tempo door gegaan. In het afgelopen jaar werden 24120 rollen be hangselpapier geplakt, waarvan 4 550 rollen door de bewoners werden geleverd. 7 860 ruiten werden geplaatst. Hierin zijn niet begrepen de aantallen, verwerkt in de geheel gerestaureerde woningen. 136 aanrechten werden van nieuwe granito-dekbladen voorzien. 416 woningen kregen andere bewoners en wer den, zo goed mogelijk als de materialenpositie zulks toeliet, nagezien en opgeknapt. Behalve de normale dagelijkse onderhouds werkzaamheden door personeel van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, in sommige gevallen uitgebreid met geleende krachten, o.a. van de Habo, werden verschillen de werkzaamheden van grotere omvang onders hands aanbesteed. Hiervoor moge worden ver wezen naar het verslag over het jaar 1947 van die Dienst. Doordat aan het einde van het jaar geen batig saldo aanwezig was in het glasverzekerings- fonds kon aan de huurders geen gedeeltelijke restitutie worden gegeven van de door hen be taalde premie. f 6.124,94 meer aan water gebruikt dan de toe- gestane hoeveelheid van 18 m3 per kwartaal. In 1946 bedroeg dit f 3.358,55 en in 1945 f 1.696,70. Iet totaal aantal schuurtjes bedroeg aan het einde van het jaar 2149; het aantal kippenhok ken 8 en het aantal berghokken voor transport- rijwielen 31. In het verslagjaar zijn in totaal 830 woningen op zuiverheid onderzocht. Hiervan werden 800 woningen zuiver bevonden en 30 of 3,5 pCt. on- i zuiver. 394 woningen waren Gemeentewoningen. Hiervan waren er 22 onzuiver, dat is 5,5 pCt. In 1947 zijn 34 woningen gecyaneerd; de kosten I bedroegen in totaal f 1.010,75 of gemiddeld f 29,70 per w^oning. Er werden 2 inboedels ge zuiverd voor een totaal bedrag van f 15,50. Het totaal aantal in het badhuis Troelstra kade genomen baden bedroeg in 1947 49 591, waarvan 44 781 betaald en 4 810 kosteloos. Totaal werd in 1947 ontvangen a f 0,30 a f 0,10 a f 0,05 a f 0,03 a f 2,50 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Zomerhof. Besmetting met wandgedierte. 3 Waterverbruik. 99 99 99 Onderhoud. Glasverzekering. Lt/U LWUUUU Viy. AA Li U.JL Vit A O CUU V <AAA berghokken, kippenhokken, fietsenhokken. Exploitatie badhuis Troelstrakade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 222