17 FINANCIEEL OVERZICHT f 759.942,62 van de Stichting „Centraal Woningbeheer" over 1947. 7.792,89 f 752.149,73 Totaal f 769.619,59 10 Nadelige saldi der woningcom plexen. (Zie staat C: totaal A, B en C) In mindering hiervan komen de voordelige saldi van de woning complexen Kolenwagenslag II, Kortenbos, Marktweg, Brand stoffenhokken en Kippenhokken Het nadelig saldo over 1947, dat werd begroot op f 763.158,97, bedroeg f 769.619,59 of f 6.460,62 meer dan de raming. In afwijking van de be groting werden in de rekening opgenomen de exploitatieresultaten van de bij Raadsbesluit van 20 Augustus 1946 aan de Gemeente overge dragen woningcomplexen van de voormalige Woningbouwvereniging ,^Mischkenoth Israël” en van het bij Raadsbesluit van 9 Juni 1947 overgedragen woningcomplex aan de Deiman- straat c.a. van de voormalige Woningbouwver eniging „Die Haghe”. Het nadelig saldo is de resultante van de na delige saldi der woningcomplexen ten bedrage van f 759.942,62 en de voordelige saldi der wo ningcomplexen Kolenwagenslag II, Kortenbos, Marktweg, Brandstoffenhokken en Kippenhok ken voor een gezamenlijk bedrag groot f 7.792,89, benevens het nadelig saldo van de exploitatie der Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof ten bedrage van f 17.469,86. Het saldo, dat uiteindelijk ten laste van de Gewone Dienst der Gemeentebegroting komt, is samengesteld als volgt. Door het Rijk zal in de nadelige saldi der in de Exploitatierekening onder A en B-I genoem de complexen worden bijgedragen tot een be drag, hetwelk gesteld kan worden op f 476.186,52, zodat f 293.433,07 dus voor rekening van de Ge meente blijft. Het overschot op de exploitatie van het 2de complex van de voormalige Woningbouwvereni ging „Die Haghe”, overgenomen door de Ver eniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen”, bedroeg f 763,88, welk bedrag aan de Gemeente wordt afgedragen ter gedeeltelijke compensatie van het verlies terzake van het 1ste complex „Die Haghe”, zodat per saldo f 292.669,19 ten laste van de Gewone Dienst der Gemeentebe groting 1947 komt. Hierbij komt het nadelig saldo van de exploitatie van de Dienstge bouwen bij het complex Zomerhof 17.469,86 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 228