17 21 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. de dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof" over 1947. Verschillen. Benaming. Artikel. Meer geboekt. f f f f n n n Totaal der baten f f 6.726.— 6.726,— f 6.012,84 f f 713,16 f f f t 0,01 n T) 409,64 409,64 409,64 M n V. 10,74 n n n 0,86 n n 1.277,64 235,92 n 36,96 954,— 954,— 150,— 150,— f n Nadelig saldo f 12.720,34 f 12.720,34 f 17.469,86 f 241,78 Th. M. GUNDLACH. A. C. STAS, secretaresse- n 417,14 f n n n n H n n n n n n n n n n n n n n Jl n n n XVIII. XIX. Totaal der lasten Totaal der baten Aanvankelijk voor 1947 geraamd bedrag. Totaal na tussentijdse wijzigingen ge raamd bedrag. 418,— 500,— 300,— 5.000,— 508,— De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Geboekt in 1947. 180,76 213,09 4.891,05 310,80 97,39 26,60 3.445,65 417,14 5.277,64 83,06 985,92 3.418,57 236,96 34,32 2.243,54 1.351,81 0,01 14,88 1.333,33 246,45 n n n Minder geboekt. 0,86 319,24 86,91 108,95 197,20 471,38 713,16 1. II. III. IV. V. 1.000,— 695,64 1.060,16 86,65 26,60 3.445,65 418,— 4.000,— 100,— 750,— 3.500,— 200,— 50,— 2.600,— 86,65 26,60 3.445,65 418,— 4.000,— 100,— 750,— 3.500,— 200,— 50,— 2.600 1.000,— 695,64 1.060,16 16,94 8 M3 15’68 356,46 VI. vu. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. xvu. I. II. III. IV. LASTEN Onderhoudskosten Afschrijving op eigendommen Annuïteitsrente Storting in het „Huurverlagings- fonds” Grond- en straatbelasting, sluis- gelden enz Brandassurantie Rente waarde grond Huurderving onverhuurd Huurderving oninbaar Kosten verwarming Kosten electrische verlichting Kosten waterverbruik Kosten schoonhouden Kosten telefoon Onderhoudskosten inventaris enz. Salarissen en arbeidslonen Aandeel sociale lasten komende ten bate van artikel XV van de Lasten Subsidie Sociale Wijkcentra Diversen f 2.351,81 695,65 1.060,15 f 19.446,34 6.726,— BATEN Bruto-huur winkels Diversen 968,88 1.333,33 396,45 f 19.446,34 6.726,- f 23.482,70 6.012,84 F. Exploitatie-rekening van Opbrengst warm water j Inkomsten badinrichting Verhaal van pensioensbijdragen f 4.507,74 Gezien: Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. 418,— 500,— 300,— 5.000,— 508,— f 4.507,74

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 235