I 18 2 VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG". BALANS. b. Passiva. a. Activa. f 40.762,08 f 300.000.- f 796.073,— Gebouwen f 500.000,— f 819.554,— waarop gestort 60 pCt. f 24.813,- 7.230 f 11.000,— f 7.230,— 22.100,— f 24.813,— f 796.073,— Reserve uitgesteld onderhoud f 101.036,21 f 22.952,15 f 23.962,45 Ranonkelstraat f 101.036,21 699,50 f 310,50 1.010,— f 22.952,45 1947 6.487,05 f Kas en kassiers 206,48 f f 5.133,— 2.427,— 768,— 1.871,61 f 8.328,— 6.487,05 f Bouwterreinen Hierin is in 1947 geen wijziging gekomen. Er wordt geen huuropbrengst verkregen. f 110.500,— 22.100,— 2.697,36 1.711,60 Kas Postcheque- en Girodienst: vrij geblokkeerd Dienst S. en V.: rekening-courant Saldo 31 December waaruit te betalen: Vennootschaps belasting 1946 Vennootschaps belasting 1947 Ondernemings- belasting 1947 Grootboek voor de Wederopbouw Inschrijving voor de percelen Goudsbloemlaan In 1947 verminderd met Saldo begin boekjaar Verkocht in 1947: De vermindering van de inschrijving Goudsbloemlaan ad f 22.100,— is geboekt ten laste van de Reserve Wederopbouw. Irisstraat 58/62 Goudenregenstr. 255 f 18.282,77 Gevormd door overboeking van de winstsaldi 1944 en 1945 onderscheidenlijk groot f 6.721,53 en f 11.561,24. In 1947 is uit deze reserve niet geput. f 812.324,— Afschrijving 2 pCt. van de boekwaarde 16.251,— Opbrengst B ekwaarde f 9.000,— f 5.230,— 2.000,— 2.000,— f 88.400,— 12.636,21 Het verschil tussen opbrengst en kostprijs van de ver kochte panden ad f 3.770,is als bate in de winst en verliesrekening verantwoord. Reserve Wederopbouw Saldo begin boekjaar f 46.913, Af: voor vermindering inschrij ving Grootboek voor Gouds bloemlaan Aandelenkapitaal, gestort De aandeelhouders zijn: Gemeente ’s-Gravenhage f 400.TOO, N.V. Laan van Meerdervoort 100.000, Reserve voor belastingen Saldo per 31 December 1946 (gevormd door aanwenden) winstsaldo 1946 Betaald in 1947 voor: Vennootschaps belasting 1945 Vermogens belasting 1946

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 238