18 De gedelegeerde commissarissen, P. BAKKER SCHUT. B. W. SCHIPPERS. 3 Ten aanzien van de vermogensaanwasbelas- ting zijn besprekingen gaande tussen onze ac countant en de inspecteur der belastingen, die echter nog niet tot een resultaat hebben geleid. In verband hiermede stellen wij de vergade ring voor het batig saldo ad f 14.518,39 in zijn geheel toe te voegen aan de Reserve voor be lastingen. VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG". VERLIES- EN WINSTREKENING. b. Baten. a. Lasten. Erfpacht f Huuropbrengst f 115.681,72 f 115.340,— 522,— 341,52 200,95 f 25.021,12 f 28.563,38 250,— f 116.266,72 585,— f U5.681.72 3.947,56 f 2.178,— 1 Belastingen 678,67 f 18.104,61 f 17.680,73 f 16.293,75 Rente f 5.363,04 Per saldo betaald f 18.524,36 f 16.293,75 Betaald: Hypotheken Ontvangen: Grootboekinschrijvihgen Hypotheken Diversen Grondbelasting Straatbelasting Delflands sluisgeld 117,30 37,42 1946. f U.956,46 5.045,60 af: teruggevorderd tra al Bureau Oorlogsslachtoffers 1946 f 23.687,40 f 5.074,06 708,53 147,52 f 4.421,56 675,91 265,57 1947. f 22.223,86 25.021,12 1'. 47. f 24.679,60 Jaarlijkse bruto huur Huuropbrengst verkochte pan den Irisstraat Nabetalingen Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslacht offers Zegels enz Vrijgevallen reserve voor onin bare vorderingen door Cen- Verzorging 1946. f 28.272,43 Erfpacht voor in 1946 verkoch te percelen f 18.104,61 1947. f 12.115,62 5.056,70 932,29 Het bedrag der betaalde erfpacht is gedaald, doordat in afwachting van een beslissing dienaangaande, voor een aantal verwoeste percelen niet ineer wordt betaald. Voor deze percelen wordt aanspraak gemaakt op terug gave van een bedrag van f 6.805,13, zijnde de sedert de verwoesting onderscheidenlijk afbraak betaalde termijnen; de specificatie luidt: Hanenburglaan 234, 250, 254, 260: 1 April 194531 December 1946 Hanenburglaan 242, 252, 266: 1 April 194530 Juni 1946 Goudenregenstraat 255: 1 April 1945—30 Juni 1947 679,57 Aangezien geen zekerheid bestaat, in hoeverre op terug ontvangst mag worden gerekend, is deze f 6.805,13 niet op de balans opgenomen. f 5.930,U

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 239