I I 18 ’s-Gravenhage. 5 De Raad van Commissarissen der N.V. „Stedelijk Belang", Ingevolge artikel 19 der statuten delen wij Uw vergadering mede, dat wij de balans der Maatschappij per 31 December 1947 en de verlies- en winstrekening over het op genoemde datum geëindigde vier en twintigste boekjaar hebben onderzocht, waarbij wij ons hebben doen bijstaan door het Accountantskantoor Moret en de Jong, als deskundige, welk kantoor de verantwoordingsstukken accoord heeft bevonden. Naar aanleiding van het ingesteld onderzoek stellen wij U voor, ge noemde stukken, waarmede wij ons geheel kunnen verenigen, goed te keuren en overeenkomstig het advies der Gedelegeerde Commissarissen het winstsaldo ad f 14.518,39 in zijn geheel te reserveren voor belastingen. Namens hen, L. J. M. FEBER, voorzitter. W. F. WIJTHOFF, lid-secretaris. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Mij. tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang", te De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloot de 14 October 1948 de balans en de verlies- en winstrekening goed te keuren en met het winstsaldo te handelen overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was op 31 December 1947 aldus samen gesteld: Ir. L. J. M. Feber, W. F. Wijthoff, Ir. P. Bakker Schut, B. W. Schippers en W. B. Bruyns. v,'.-" VERSLAG DEB N.V. „STEDELIJK BELANG".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 241