19 „ockenbürgh”. B. Verlies- en winstrekening. Saldo winst. winstrekening vastge- 4 A Saldo van Exploitatierekening. Verlies op de exploitatie over 1947. Interest. Rente van beleggingen over 1947. Oorlogsschade. Kosten van herstel oorlogsschade, waarvan zal worden getracht gehele of gedeeltelijke terugbetaling te verkrijgen. Saldo winst over 1947, aan de aandeelhouders uit te keren. De secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Vorenstaande balans en verlies- en winstreke ning goedgekeurd door de Raad van Beheer in zijn vergadering van 15 Februari 1949. De secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Belastingen. Over het jaar 1946 te veel gereserveerde be drag voor in 1947 verschuldigde belastingen. Rente Inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw. Ontvangen interest over de Inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw. Balans en verlies- en steld, gelijk in dit verslag opgenomen, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 April 1949. VERSLAG VAN DE N.V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 245