20 4 L Tijdens dit overleg bleek, dat de in 1945 en 1946, o.m. als gevolg van de bijzondere tijdsomstandig heden, gemaakte zeer hoge herstelkosten een bezwaar vormden om ook de nieuwe werken goed te keuren. Na aandrang dezerzijds werd ten slotte bereikt, dat oude en nieuwe werken afzon derlijk zouden worden beoordeeld, waarna in be ginsel goedkeuring voor de uitvoering van de nieuwe werken werd verleend. Aan het einde van het jaar 1947 was van deze mondelinge goedkeu ring nog geen sehriftelijke bevestiging ontvan gen. Uit een en ander volgt, dat inzake de over 1945 en 1946 tot een bedrag van f 3.252.727,62 in gezonden voorsehotaanvragen geen enkele be slissing was genomen. Evenals in het verslag over 1946 reeds is medegedeeld heeft de Gemeente ook in het thans afgesloten jaar verschillende particuliere wo ningen hersteld. In de eerste plaats gold dit het herstel van de oorlogsschade in Duindorp, waar de Gemeente na het vrijgeven van de door het Interneringskamp in gebruik genomen woningen evenals bij de woningwet-woningen ook het herstel van de particuliere huizen bloksgewijze heeft doen aanbesteden, ten einde te voorkomen, dat plotseling enige honderden eigenaren dit woningherstel aan verschillende aannemers zou den opdragen. Op ongeveer dezelfde wijze is het herstel van de oorlogsschade aan nog te herstellen huizen te Kijkduin, van Gemeentewege aan derden opge dragen, terwijl ook in 1947 het herstel van de oorlogsschade werd uitgevoerd aan woningen, waarvan de huidige eigenaars niet bekend of niet bereikbaar waren. In verschillende geval len, waarin de eigenaren financieel niet in staat of zelfs onwillig waren het herstel ter hand te nemen is dit ten einde de woningnood doel treffend te bestrijden van Gemeentewege ge- I sehied. Daartoe was het soms noodzakelijk over te gaan tot vordering van de betreffende wonin gen op grond van de Woonruimtewet 1947. Voor het herstel van de particuliere wonin gen, welke ten gevolge van oorlogsschade, vér gaande verwaarlozing of andere oorzaken vooi de woningmarkt verloren dreigden te gaan, als mede voor het herstel van bewoonde percelen, die in een zodanige toestand verkeerden, dat daaruit gevaar of ondraaglijk ongerief voor de bewoners voortvloeide, heeft de Gemeenteraad in zijn vergadering van 28 October 1947, Bijlage 437, een crediet beschikbaar gesteld van f 250.000,—. De staat op blz. 5 geeft een overzicht van de terzake van herstel van de hierbovenbedoekle woningen door de Gemeente gedurende 1947 ge maakte kosten, van de na oplevering van de werken o.m. bij het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw in dat jaar ingezonden declaraties, alsmede van de uiteindelijk door het Rijk betaalde -vergoedingen. Voor zover de herstelkosten een bedrag van f 3.000,niet overschreden, zijn de terzake ge maakte kosten op grond van door de Dienst samengestelde herstelverklaringen aan het Ministerie van Openbare Werken en Wederop bouw gedeclareerd; de financiële afwikkeling van de zwaar beschadigde percelen (boven f 3.000,daarentegen ondervond meer moeilijk heden ten gevolge van het ontbreken van een bevredigende schadevergoedingsregeling. VERSLAG GEMEENTELIJKE DIENST VOOR DE WEDEROPBOUW. 7.438,— 4.551,37 f 389.275,02 2.812,61 42.279,73 2.943,— 107.133,13 zamenlijk bedrag van. Totaal f 569.819,23 Herstel particuliere woningen vanwege de Gemeente. Straatbeplanting. Div. beplantingen (2 480 bomen) Kijkduin-Monster (langs rijwielp.) Ockenburghstraat i langs rijwielp.) 2 kleinere werken tot een ge zamenlijk bedrag van. Sport- en speelterreinen. Bosjes van Pex Groenendaal (Wassenaar) 86.975,63 2.704,50 14.510,— f 4.095,— 14.581,— 3.313,50 17.477,62 Overzicht van Wederopbouw herstelwerken i Nieuwe Scheveningse Bosjes Oostduinpark Overvoorde (Rijswijk) Steenvoorde De Voorde Scheveningse Bosjes St.-Hubertuspark Vreugd en Rust (Voorburg) Westduinpark Westhoff (Rijswijk) Zuiderpark 5 kleinere werken tot een ge zamenlyk bedrag van. f 2.470,— 37.600,— 12.215,— 6.515,— 16.020,— Nieboerweg-Tholensestr. (duinpark),, 10.420,— 18.070,— 42.800,— 38.000,— 21.400,— 87.990,— 10.400,— 3.870 32.295,— 16.185,— 20.036,25 Plantsoenen en plantsoenstroken. Gooi laan Maanweg Trekweg Verschillende pleinbeplantingen 3 kleinere werken tot een ge zamenlijk bedrag van. i de door de Gemeentelijke Dienst voor de behandelde voorbereiding tot uitvoering van en van de daarvoor door de Commissie Over leg Landschapsherstel in November 1947 vestrekte monde linge goedkeuring. Bossen en parken. Arendsdorp Bosjes van Pex. Bosjes van Poot Marlot Meer en Bosch f 2.800,— 13.000,— Quick (De-Savornin-Lohmanlaan) 13.128,75 2 kleinere werken tot een ge- 2.202,- - 31.130,75

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 249