I 3 629 21488 Totaal Het aantal verhuizingen binnen de Gemeente bedroeg 32 659. Stand”; C. D. W. van Schaïck, J. H. van Enge len, W. M. Joosten, G. Veldhoen, A. P. M. Linc- kens, M. C. Bekink, J. C. van Duynen, F. Bo- denstaff, Th. Meijer, E. van Santen, J. F. van Dalen, J. Buis, B. A. J. Andreoli, N. van der Valk, C. K. Kelder, L. W. Renooij, L. A. M. de Wolf, J. J. Lamb, W. J. M. Kruijsen, A. van der Moer, allen ambtenaren aan deze afdeling. 8170 8 082 1607 Afgegeven werden 9 591 bewijzen van goed gedrag, 3 252 legalisaties van handtekeningen, 4 279 attestation de vita, 12 587 bewijzen van opneming in het bevolkingsregister, 13 662 be- lasting-exploiten en gerechtelijke stukken, 6034 verklaringen van andere aard. Het aantal uit het bevolkingsregister ver strekte inlichtingen aan diensten, instellingen en particulieren bedroeg 893 301. Ook in het verslagjaar werd voldaan aan het verzoek van het Nederlandse Rode-Kruis om aan haar Informatiebureau regelmatig lijsten toe te zenden met namen, geboortedata en adressen van alle in de Gemeente woonachtige gerepatri- eerden. Verstrekt werden in 1947 de gegevens betreffende 5 072 personen. Om de met blauw potlood op de oude gezins kaarten aangebrachte aantekeningen ook op de film vast te leggen, werden alle gezinskaarten, waarop dergelijke aantekeningen voorkwamen uitgezócht en in Amsterdam gefilmd met ge bruikmaking van kleurgevoelig filmmateriaal. Voor de onderafdeling Verkiezingen moesten worden uitgeschreven de personen, die geboren zijn in 1923 en 1924, alsmede de personen, die in 1946 niet werden uitgeschreven, zoals militairen en politieke gevangenen. Uitgeschreven werden: in 1923 geborenen in 1924 politieke delinquenten om andere redenen in 1946 niet op de kiezerslijst geplaatsten Het aantal huwelijken van Nederlanders met Nederlanders bedroeg 5729, dat van Nederlan ders met vreemdelingen 268, waaronder 15 met burgers der Verenigde Staten van Amerika, 1 met een Argentijn, 29 met Belgen, 66 met Brit ten, 4 met Canadezen, 10 met Chinezen, 3 met Denen, 71 met Duitsers, 18 met Fransen, 1 met een Hongaar, 4 met Italianen, 1 met een Joego slaaf, 1 met een Letlander, 1 met een Luxem burger, 3 met Noren, 9 met Oostenrijkers, 13 met Polen, 2 met Russen, 3 met Spanjaarden, 6 met Tsjeeho-Slowaken, 1 met een Turk, 2 met Zwe den, 4 met Zwitsers en 63 met personen zonder nationaliteit (staatlozen). Het aantal huwelijken van vreemdelingen met vreemdelingen bedroeg 13, dat van vreem delingen met staatlozen 6 en van staatlozen met staatlozen 5. Het aantal overgeschreven huwelijksacten van Nederlanders, wier huwelijk in het buiten land was gesloten, bedroeg 92. Van de 6 084 huwelijken werden 145 bij vol macht gesloten. In 31 gevallen huwden dezelfde personen voor de tweede keer met elkander. In 1947 werden 1703 echtscheidingen inge schreven. Van de desbetreffende huwelijken waren 976 te ’s-Gravenhage gesloten en 727 in het buitenland. Op 31 December 1947 waren onbezoldigd amb tenaar van de Burgerlijke Stand de heren: Mr. W. A. J. Visser, Burgemeester; L. Buurman en Mr. H. J. Smidt, oud-Wethouders; Th. M. Dres- mé, C. H. P. W. van den Oever, Dr. B. van den Tempel en J. van Zwijndregt, Wethouders; P. C. Wesseling, referendaris, hoofd der afdeling „Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Naar de leeftijd waren de in 1947 gehuwde personen als volgt verdeeld. n 6 084 (100,- pCt.) 6 084 (100,- pCt.) Totaal 14 n n Verhuizingen. Ned. Hervormden Rooms-Katholieken. Gereformeerden Evang. Luthersen Personen zonder godsd. 1620 jaar n rt n T> n n n n n 437 (43,74 124 (49,21 42 (37,81 604 (58,07 n n n n n n n w n n n n w 21—25 26—30 31-35 36-40 40—45 46 50 51—55 56—60 61-65 66—70 71—75 76—80 81-85 Verklaringen enz. Bevolkingsregister. Inlichtingen. 1 819 (29,90 1 772 (29,13 821 (13,49 518 8,51 318 5,27 182 2,99 133 2,19 136 2.33 72 1,18 46 0,76 17 0,28 6 0,1 1 0,02 Opgave repatriërenden. Verfilming gezinskaarten. Verkiezingen. ï’9' 562 (56,26 128 '50,79 69 (62.16 425 (41,03 Mannen. Vrouwen. 593 (49,05 pCt.) 616 (50,95 pCt.) n H n n Vrouwen. 817 (13,43 pCt.) 2 423 (39,82 1 371 (22,53 588 9,66 377 (61,97 202 3,32 142 2,33 80 1,31 46 0,76 21 0,34 tl 0,18 6 0,1 Mannen. 243 3,99 pCt.) w n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 24