21 4 n o I s 2 s Blijkens het hierna volgende overzicht is het aantal beschikbare woningen met 58 afge nomen. Deze vermindering betreft het verschil In het verslagjaar werden door particulieren 1 en door toegelaten verenigingen 21 woningen gebouwd. Voor rekening van het Rijk, de Pro vincie en de Gemeente kwamen geen nieuwe woningen tot stand. Ultimo 1947 waren 923 woningen in uitvoering. Gedurende het verslagjaar werd vergunning verleend voor het bouwen van 924 woningen. I 28 2. 5 -») -3) 7 i cl 2 7 i co I «y 2 of j tussen het totaal der woningen, waarmede de woningvoorraad door sloping, verandering van bestemming etc. is verminderd en het totaal der door splitsing, verandering van bestemming etc, bij gekomen woningen. De woningvoorraad, gespecificeerd naar soort en huurklasse, is onderstaand opgenomen. De gebruikelijke telling van leegstaande woningen bleef ook in 1947 achterwege, omdat alle nog bruikbare woningen waren bezet. In het verslagjaar hadden in totaal 8 661 anib- telijke bemoeiingen plaats met betrekking tot gevallen, zoals in de hieronder opgenomen staat is aangegeven. Van dit aantal waren er 5 388 bemoeiingen naar aanleiding van ingekomen klachten. In 212 gevallen werd door het Gemeentebe stuur krachtens de Bouw- en Woonverordening een aanschrijving uitgevaardigd tot het aan brengen van verbeteringen, c.q. tot het ver richten van herstellingen aan woningen. In 628 gevallen werd, met verwijzing naar artikel 70 der Woningwet, voor spoedeisende gevallen een schriftelijke waarschuwing ver zonden tot het treffen van voorzieningen. In 209 gevallen werd vanwege de eigenaar niet voldaan aan deze aanschrijvingen en waar schuwingen en werd tot uitvoering van Gemeen tewege met toepassing van artikel 70 der Wo ningwet overgegaan. Onbewoonbaarverklaringen werden in het jaar 1947 niet uitgesproken. i VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOÜW- EN WONINGTOEZICHT. JAAR. WEEKHUURKLASSE. SOORT VAN DE WONINGEN. 1 1 1 21 1 11 12 2 5 27 37 33 i 1 11 - Totaal 272 35 3 811 30 22 57 133 155 567 2 794 J 21 Hof jeswoningen (beneden) Hof jeswoningen (boven) Hof jeswoningen (heel) Souterrainwoningen Belétagewoningen Benedenwoningen Bovenwoningen le-étagewoningen 2e-étagewoningen 3e-étage- en hoger gelegen woningen Eengezinshuizen Flatwoningen Woningen met nering of bedrijf Woningstatistiek. 1938 1939 1940 1941 1942 1943 i 1944 1945 1946 1947 1 609 1 501 604 - 7 12 - 2 650') - 400 - 3 347 b - 1 534 58 Toe- of afneming van het aantal 44 43 172 Veihou- dingscyfer van aantal inwoners en aantal woningen. 16 18 8 11 1 1 21 2 1 3 8 9 3 4 31 8 4 5 2 58 14 11 18 11 41 18 19 40 76 17 42 2 4G 18 16 326 95 26 7 41 99 94 1 129 2 446 534 52 239 7 181 844 484 238 51 30 431 1 to C4 3,56 3,58 3,64 3,69 3,59 3,51 3,93 4,07 45 125 637 1 CO 40 cT 736 O De woningoverzichten zgn samengesteld naar de toestand op 31 Mei 1947, op welke datum de volks- en woningtelling heeft plaats gehad- De uitslag hiervan zal voor de samenstelling van de overzichten over de volgende jaren als basis worden genomen. I cf «*-. r-7 139 190 140 691 141 295 141 288 141 300 138 650 138 250 134 903 133 369 133 311 495 770 504 262 514 541 520 956 507 647 456 994 450 950 473 629 523 650 542 025 76(i 1 10 634 12 Cl ci I cT 5 591 8 492 10 279 6 424 -13 3182)] -50 653 2> i - 6 0442) 22 679 50 021 18 375 woningen, i inwoners. Verbetering van woningen en andere gebouwen, onbewoonbaarverklaring enz. Totaal aantal woningen inwoners eind December. S -0 3 1) In deze cijfers is begrepen een vermindering van de voor raad woningen, welke werden gesloopt ten behoeve van de aan leg van een Duitse verdedigingslinie. 2) De vermindering van het aantal inwoners is in hoofdzaak een gevolg van de evacuatiemaatregelen. 3) Daar dit cijfer wegens ontruiming van een groot aantal woningen geen betekenis meer heeft, is het niet ingevuld. In dit cijfer zpn begrepen de verwoeste woningen in het Bezuidenhoutkwartier en Korte Voorhout, aan de Indigostraat en omgeving. Overzicht der woningen, gerangschikt naar soort en huurklasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 266