I 21 0 i SI p 7 I Overbrengen 2 768 16 4 460 82 39 55 49 330 785 Te zamen 8 661 7 262 2 768 3 I 7 i 8 7 10 1394 298 41 96 27 s 7 i Voorziening privaat Verbeteren, herstellen of vernieuwen van lozingen en rioleringen Lozingen ontstopt Voorzieningen tegen vochtigheid (daar onder begrepen bodemafsluiting onder houten vloeren) Waterdicht maken kelders Herstellen of verbeteren van schoorstenen Verbeteren van dagverlichting of ven tilatie Aanbrengen van dakbeschot of van pla fond in een woning Overgebracht i I t 1 7 Voorts werden tot stand gebracht 117 aan sluitingen van bestaande percelen op het Ge- meenteriool; opgeruimd werden 15 beerputten. Met de systematische inspectie van daarvoor Voorstellen tot onbewoonbaarverklaring wer den in verband met het grote tekort aan wonin gen ook gedurende 1947 niet ingediend. Ontruiming van onbewoonbaarverklaarde woningen vond niet plaats. Van de 1657 na het jaar 1920 onbewoonbaar verklaarde woningen was er eind December 1947 nog 1 bewoond, terwijl 20 onbewoonbaar verklaarde en reeds eerder ontruimde woningen tijdelijk als noodverblijf in gebruik waren. Door sloping, verbouwing en verandering van bestemming werden 270 woningen aan de voor raad onttrokken. Overzicht van de ambtelijke bemoeiingen, onderscheiden in soort en aantal. Totaal van waterspoeling van een van souterrains en g Voorzieningen t.b.v. de brandveiligheid (daaronder begrepen brandvrije afschei ding, brandveilig maken van trappen, voorzieningen in branduitgangen) Herstelling van onderhoudsgebreken, bouwgebreken en voorziening tegen bouwvalligheid Herstelling van in de oorlogswinters veroorzaakte schade aan woningen (alleen bewoonde woningen) Hinderlijk of gevaarlijk geboomte Herstellen of verbeteren van kunstver- lichting van portiektrappen c.a. Schoonmaken van erven, terreinen en sloten Voorzieningen t.b.v. de gezondheid (daar onder begrepen het verbeteren en op ruimen van ongezonde slaapplaatsen) 483 Bestrijding van ratten 227 Verschillende bemoeiingen van algemene aard Ongegronde of niet voor bemoeiing vat bare klachten VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. 7 1 36 363 234 415 499 5 642 2 958 3 840 8 765 11 106 10 538 1 100 1 518 124 699 133 311 23 724 17 833 9 153 6 118 4 186 i T“8 I I 41 64 26 10 2 612 2 126 2 655 2 517 32 789 11 23 25 5 516 3 848 6 709 6 245 193 784 4 10 5 959 2 084 4 165 4 052 237 907 1 6 2 287 I 1 490 922 1 016 68 414 2 1 491 2 355 615 591 30 519 2 988 1 1 031 2 229 289 265 30 1 255 7 1 011 388 1 144 138 143 26 1 401 26 920 45 144 18 17 4 1 967 106 657 26 117 22 17 12 2 614 213 818 1 983 205 295 4 26 4 95 201 760 97 76 28 583 22 665 22 368 22 037 746 18 099 923 8 049 429 587 3 496 101 76 30 069 23 829 22 688 23 150 768 19 101 923 8 094 4 4 6 11 6 2 970 2 001 2 730 2 214 7 515 1 69 I i i 358 712 132 96 22 3 147 143 1 030 5 20 4 4 4 675 217 171 Gesamen lijk totaal week- en jaarhuur klassen. O i 7 8 ••r JAARHUÜRKLASSE. I 16 62 265 14 4 2 027 2212 1 616 1 773 8 732 1 3 9 3 153 1 402 1 596 1 793 56 666 3 471 8 £3 6 703 6 593

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 267