21 II 132 woningen 78 192 48 923 woningen Totaal 4 Het herstel van lichtbeschadigde percelen is in de loop van het verslagjaar nagenoeg gereed in aanmerking komende slechte woningen van lage huurwaarde kon slechts in beperkte mate worden voortgegaan. 2 66 178 63 32 20 76 25 11 Verleend werden acht vergunningen voor het hebben van brandstoffenopslagplaatsen; van zes reeds verleende vergunningen werd de ter mijn verlengd. Met betrekking tot de door Burgemeester en Wethouders genomen besluiten werd tegen één besluit krachtens de Garageverordening en tegen twee besluiten krachtens de Hinderwet beroep ingesteld. Ter zake van deze beroepen was aan het einde van het verslagjaar nog geen beslissing gevallen. Voor 48 nieuw gebouwde percelen werden 75 huisnummers vastgesteld. Wegens vernummering van percelen en num mering van percelen waar deze ontbrak, nam het aantal huisnummers met 88 toe. gekomen. Een aantal niet herstelde zwaar be schadigde percelen zijn Rijkseigendommen. Voor zover het herstel van de zwaar bescha digde particuliere percelen nog niet ter hand werd genomen, moet dit hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de hoge herstelkosten. In het verslagjaar werden 2 030 percelen, be vattende 3 230 woningen, hersteld. Voorts wer den tien woningen herbouwd. Het slopen door de Dienst der Gemeentewer ken van de percelen, die door oorlogshandelin gen of plundering onherstelbaar waren verwoest, werd voleindigd. Ook werd de opruiming van funderingen en rioleringen van de in de oor logsjaren door de bezetter gesloopte percelen door genoemde Dienst voorlopig beëindigd. Voortgegaan werd met het slopen en/of on zichtbaar maken van de op last van de bezetter aangelegde bunkers en versperringen. De in het vorig jaar aangevangen ontruiming van het kamp Duindorp voor politieke delin quenten, dat gevestigd was in het stadsdeel, be grensd door de Houtrustweg, de Wieringse- straat, de Duivelandsestraat en de Nieboerweg, is voltooid. Alle in dit stadsdeel gelegen wonin gen, met inbegrip van de percelen die van oor logsschade moesten worden hersteld, zijn weer voor normale bewoning ter beschikking ge komen. In de plaats van 32 geheel verwoeste percelen in dit stadsdeel werd de herbouw van 16 wonin gen van Gemeentewege ter hand genomen en nagenoeg geheel voltooid. Ingevolge artikel 140 van de Bouw- en Woon- verordening werd een als zodanig nog in ge bruik zijnde windmolen geïnspecteerd. Als gevolg van ingekomen klachten over wandgedierte werden 309 woningen door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst onderzocht en besmet bevonden. Verzon den werden door het Gemeentebestuur 129 aan schrijvingen tot zuivering. Onderzocht werden vier monsters water, af komstig van pompen. De zuivering van deze woningen en van het daarin aanwezige huisraad geschiedde in 30 gevallen van Gemeentewege. Aan het einde van het verslagjaar was de aanbouw van de navolgende woningen in uit voering. Erasmusweg Van-Maerlantlaan—Anna-Bijns- laan Melis-StokelaanAnna-Bijns- laan Moerweg—Melis-Stokelaan Van-Ruysbroekstraat Van-Ruysbroekstraat Flakkeesestraat Harstenhoekstraat (herbouw) ErasmuswegAnna-Bijnslaan Stieltjesstraat (herbouw) Adriaan-Coenenstraat Cort-Heyligerstraat—Van-Boe- copstraat Heemskerckstraat (Loosduinen) (herbouw) Kijkduinsestraat (Loosduinen) Iff VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Woningen in aanbouw. Beroep. if Wederopbouw. ff Brandstoffenopslagplaatsen. Huisnummering. Inspectie van windmolens. Onderzoek woningen op wandgedierte. Zorg voor drink- en werkwater.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 268