1 i 1 I i 1 I 21 I 1 I Totaal 511 147 op- 45 204 In behandeling ultimo 1947 307 5 Een overzicht van het herstel van de beschadigde gebouwen met andere bestemming dan woning volgt hieronder. 1) Afgedaan in 1947: Vergunningen verleend Inrichtingen met kennisgeving gericht Vergunningen geweigerd Aanvragen ingetrokken of gedepo neerd 188 323 Krachtens de electromotorenverordening wer den in totaal 111 vergunningen verleend, t.w.: 6 voor confectie-, lingerie-, borduurinrichtingen en kleermakerijen; 1 voor een drukkerij; 23 voor houtbewerkingsinriehtingen; 63 voor koelinrieh- tingen; 1 voor een was- en strijkinrichting en 17 voor schoenreparatie-inriehtingen. Ingekomen zijn 179 klachten, gedeeltelijk geen Hinderwetsinrichtingen betreffende. Hiervan waren 30 klachten ongegrond. 5 1 5 6 Het aantal aanvragen om vergunning en ken nisgevingen, bedoeld in artikel 4 lid 1 der Hin derwet, in behandeling op 1 Januari 1947 bedroeg Ingekomen in 1947 In onderstaande staat is een overzicht opge nomen van de verschillende inrichtingen, waarop de verleende vergunningen en de ken nisgevingen betrekking hadden. 2 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Verwoest. Totaal. bestemming van het gebouw. i) Herzien in 1917. Aantal SOORT VAN INRICHTINGEN. Totaal. 103 40 143 IV. 12 Totaal 126 208 82 i i Electromotorenverordening. nieuwe inrichtingen. 10 33 16 10 6 81 47 34 2 o 1 1 1 16 1 1 16 3 2 1 2 5 76 11 22 14 31 12 19 6 3 10 4 9 5 4 1 6 2 17 121 33 41 26 149 78 71 5 69 7 11 10 20 5 15 10 32 15 9 6 79 45 34 12 45 22 19 12 118 66 52 2 19 10 20 10 48 26 22 .2 z 2 13 7 10 6 3» 21 18 C8 1 2 22 5 2 2 3 Schadegroop. Zwaar beschadigd. 45 •2 2 Boerderijen Kantoren Kerken Openbare gebouwen Ziekenhuizen Scholen (totaal) a. Gemeentescholen b. Particuliere scholen Hinderwet. Licht beschadigd. 2 2 2 'z, uitbreidingen of wijzigingen. W I 5 69 7 11 10 20 5 15 I. Inrichtingen bij welke stoom, gassen of dampen van hoge spanning worden gebezigd; de inrichtingen tot voortbrenging van ijs of koude door ammoniak, aether of samengeperste lucht en die tot vervaardiging van koolzuurhoudende wateren, alsmede de inrichtingen, gedreven door één of meer electromotoren, met een gezamenlijk vermogen van meer dan 2 pk Inrichtingen, bestemd tot verwerking en bewaring van vluchtige producten I. Inrichtingen, bestemd tot verwerking van vetten en harsen III. Brouwerijen en distilleerderijen •X. Bakkersen en zuivelfabrieken XII. Smederijen XIII. Eesten tot verschillende doeleinden XVI Ververijen XIII. Steenhouwerijen en kuiperijen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 269