I f HOOFDSTUK III. GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN. O Brandverzekeringsfonds. a. b. Grondbedrijf. 4.818.426,78 5.141.326,78. f HOOFDSTUK IV. FINANCIËN. Rekening 1946. Begroting 1948. 1948 zijn de ge bet nadelig slot f 22.485.654,24 het nadelig slot f 6.082.983,38 nihil. batig slot f 225.000,— 16 gewone dienst. de ontvangsten de uitgaven Volgens de door de Gemeenteontvanger inge zonden rekening over 1946 van de gemeente ’s-Gravenhage bedroegen in dat jaar Een verslag van het grondbedrijf is opgeno men in hoofdstuk III van het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting. f 135.933.911,06 158.419.565,30 f 186.038.205,53 192.121.188,91 I» een bijdrage van 50 pCt. van f 9.636.853,56 kapitaaldienst. f 190.838.032,17 190.613.032,17 kapitaaldienst. de ontvangsten de uitgaven Volgens de door de Gemeenteraad vast gestelde begroting voor het dienstjaar raamde bedragen als volgt. 100 pCt. der ten laste van 1946 komende afschrijving op de oude tekorten (1941 tot en met 1944 f 322.900,—; Voor aan- en verkoop, verpachtingen, verhu ringen, kosteloze afstand, ruiling van grond en erfpacht, voor zover deze hebben plaats gehad, wordt verwezen naar het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, hoofdstuk II en III. Het dan nog ongedekte tekort op de gewone dienst 1946 bedraagt dus f 9.959.753,26 f 5.141.326,78 f 4.818.426,78. Het nadelig saldo van de kapitaaldienst van f 6.082.983,38 is f 11.547.496,33 lager dan dat voor 1945. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van een bijdrage van de gewone dienst tot ver mindering van de ten laste van de kapitaal dienst gebrachte tekorten van de gewone dienst over de jaren 1942 tot en met 1944. In verband met een herberekening van de tekorten van de gewone dienst over die jaren moest deze bij- dragepost in 1946 worden opgenomen. Op 31 December 1947 bedroeg de gezamen lijke waarde der bij het Gemeentelijk Brand- verzekeringsfonds verzekerde eigendommen f 195.673.100,—. Aan schadevergoedingen werd f 13.349,46 uit gekeerd. In het Fonds is wegens over 1947 verschul digde premiën in totaal gestort f 32.464,48. De stand van het Gemeentelijk Brandverzekerings- fonds was op 31 December 1947 f 1.533.271,64. Aan- en verkoop; verpachtingen; verhuringen; kosteloze afstand; ruiling van grond; erfpacht. Wegens ten laste van de gewone dienst 1947 komende achterstallige uitgaven, welke op de dienst 1946 betrekking hebben, is beschikt over een bedrag van f 10.085.057,90. Daartegenover staat, dat verscheidene op 1946 betrekking heb bende bedragen bij het afsluiten van die dienst nog niet waren ontvangen. Wordt rekening ge houden met die bedragen, voor zover althans vaststaat, dat zij inderdaad ontvangen zullen worden (d.i. f 22.933.858,58), dan blijkt, dat het dienstjaar 1946 sluit met een nadelig slot van f 22.485.654,24 f 10.085.057,90 f 22.933.858,58 f 9.636.853,56. Dit bedrag is nog verhoogd met f 322.900,wegens ten laste van 1946 komende afschrijving op de geaccumuleerde begrotingstekorten (Bijlage 439 van 1947) tot f 9.959.753,56. Het aldus berekende tekort is ten laste van de kapitaaldienst 1947 gebracht. De bijdrage uit de tweede afdeling van het Gemeentefonds in dit tekort, berekend volgens de richtlijnen opgenomen in de circulaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 11 Januari 1949, no 46050/45, bedraagt: gewone dienst. ontvangsten f 138.611.303,— uitgaven 138.611.303,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 26