i I 22 i. 2. 3. I: Klasse II: III: IV: V: VI: VII: I 4 Tegelijk met de aanvragen voor een woning, werden de formulieren ingediend met betrek king tot het „generaal pardon”. Het aantal hier van bedroeg in totaal 3 638. Gedurende de zomermaanden van 1947 is dooi de afwerking van het buitengewoon grote aan tal aanvragen zeer veel extra werk verricht, waartoe meermalen is overgewerkt. De behandeling van de ingediende aanvragen geschiedde door de afdeling „Woningzaken”. Allereerst werden gegevens gecontroleerd bij de afdeling „Bevolking, Verkiezingen en Burger lijke Stand” der Gemeentesecretarie, alsmede aan de hand van de rapporten, welke door de Buitendienst werden samengesteld omtrent de ter beschikking staande woonruimte. Voor aan vragen van buiten de Gemeente werden ver klaringen gevraagd van de gemeentesecretarie van de woongemeente. Van de volgens de richtlijnen als woningbehoevend ingeschreven aanvragen werden de gegevens gesorteerd naar huurklassen. Op grond van de aangemelde woningen wer den van de als woningbehoevend ingeschreven aanvragen 3 candidaten aan de eigenaar/ver- huurder voorgedragen. Na ontvangst van de bereidverklaring, op grond van de aan de eigenaar/verhuurder gedane voordracht, kon dé vergunning worden uitgereikt. woningbehoevend voor een zelfstandige wo ning; dringend woningbehoevend voor een zelf standige woning; alleen in aanmerking komend voor ter be schikking staande inwonende woonruimte. De onderverdeling naar huurklassen is inge steld, opdat een splitsing kon worden tot stand gebracht in het aantal ingeschreven woning- behoevenden, zodat naar de huurprijs een over zicht, zowel van vraag als van aanbod kon worden verkregen. lingen op zich te nemen, waardoor een gunstige aftekening in de gang van zaken kon worden waargenomen. Eerst bij het in werking treden van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisves ting konden verdere maatregelen in overweging worden genomen om te komen tot een meer be vredigende regeling voor de oplossing van de huisvestingsmoeilijkheden. Bij het overwegen van de te treffen maatre gelen, is allereerst aan de orde gesteld langs welke weg het mogelijk zou zijn die gezinnen een woning toe te wijzen, die daarvoor het meest in aanmerking kwamen. Daarvoor was in de allereerste plaats een registratie van alle ge zinnen vereist, welke een woning behoefden of van woning moesten veranderen. Bij het regis treren zouden dan die gezinnen worden inge schreven, welke aan de gestelde richtlijnen vol deden. Ten einde de aldus ingeschreven woningbe- hoevenden aan een woning te kunnen helpen was het noodzakelijk, dat nu op de hiervoren omschreven wijze de vraag was vastgesteld, ook het aanbod bekend moest worden. Daar het aan bod bestaat uit ter beschikking gekomen wo ningen, was Jiet dus noodzaak deze te laten aanmelden. Dit was slechts mogelijk indien daartoe een verplichting zou bestaan. Deze ver plichting is vastgelegd in de Verordening Woon gelegenheid. Het grote aantal woningen dat na de bevrij- ding in Mei 1945 leeg stond en de chaotische toestand, welke daarna was ontstaan, doordat verschillende instanties zich met de toewijzing hebben beziggehouden, o.a. het Bureau Afvoer (Aanvoer) Regerings-Apparaat (B.A.R.A.) en het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslacht offers (C.B.V.O.) door middel van het provin ciaal bureau, dat de vestigingsvergunningen verstrekte, zijn oorzaak geweest, dat vele per sonen zich in de Gemeente hadden gevestigd zonder in het bezit te zijn van een woningtoe wijzing of een vergunning tot inwoning. Als gevolg hiervan is in de Verordening Woongele genheid tevens een regeling opgenomen, waar door zij, die niet in het bezit waren van een ver gunning, alsnog een vergunning konden verkrij gen, het zg. generaal pardon. De werkwijze, welke voortvloeide uit de ver ordening, kon eerst aanvangen op 1 Mei 1947. Het aantal aanvragen stroomde binnen (in Mei 4 034, Juni 2 272, Juli 2 078) met gevolg, dat in korte tijd een groter aantal moest worden beoordeeld naar urgentie en huurklasse dan normaal kon worden verwacht, wanneer de werkwijze enige tijd in toepassing zou zijn. Bij de opzet van de behandeling van de aan vraagformulieren is er van uitgegaan, dat slechts 3 urgentieklassen zouden bestaan, t.w.: De vastgestelde huurklassen zijn: huurprijzen lager dan f 5,per week huurprijzen hoger dan f 5,per week, maar lager dan f 30,— per maand; huurprijzen van f 30,tot f 40, per maand; huurprijzen van f 40,tot f 55,— per maand; huurprijzen van f 55,tot f 75, per maand; huurprijzen van f 75,— tot f 90, per maand; huurprijzen hoger dan f 90,per maand. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 274