22 De directeur van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting C. A. TASELAAR. Aantal als woningbehoevend ingeschreven aanvragen per 31 December 1947. Het aantal in het tijdvak van 1 Mei tot en met 31 December 1947 op overtollige woon ruimte gecontroleerde w'oningen bedroeg 9 550, waarvoor in 1268 gevallen van overtollige ruimte een aanschrijving is verzonden. Het aantal bezoeken, dat aan de loketten is handeld, bedroeg van 15 October 1946 tot en met 31 December 1946 43 000 en in 1947 205 000. Het gemiddelde aantal bezoeken per dag was 800. In 1946 zijn ingekomen 3 844 en verzonden 1864 brieven. Deze aantallen hebben voor 1947 bedragen onderscheidenlijk 24 028 en 11179. Het aantal rapporten opgemaakt voor de Com missie van toezicht en advies op het Gemeente lijk Bureau voor de Huisvesting bedroeg 335 en voor de Commissie Vordering Woonruimte 37. Het aantal om bericht ontvangen brieven van de afdeling „Bevolking, Verkiezingen en Bur gerlijke Stand” der Gemeentesecretarie was 3 331. Tot het verkrijgen van een juiste behandeling van de aan het Bureau opgedragen taak was steeds een nauw contact nodig met het Ministe rie van Binnenlandse Zaken en de daaronder ressorterende bureaux, voor de uitvoering der wettelijke bepalingen; met de Gemeentelijke Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht, met be trekking tot de problemen ten aanzien van de bestemming van de gebouwen; met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de belangen van het bedrijfsleven en met de Rijksgebouwen- dienst voor wat betrof het gebruik van gebou- w-en van Rijksdiensten. De samenwerking met deze diensten droeg steeds een vlot karakter en voortdurend is aan de hand van een enkele be spreking een voor alle partijen bevredigende oplossing verkregen. Hoewel de w’ijzigingen in de wetgeving vooral ten aanzien van de vorderingen na het inwer king treden van de Woonruimtewet 1947 vaak van zeer ingrijpende aard zijn geweest, kon steeds de juiste aanpassing worden bereikt. De omschakeling van de werkwijze ten gevolge van de Verordening Woongelegenheid heeft veel extra werk met zich gebracht. Wat betreft de algemene toestand van de woningmarkt, was het eerst na het in werking 6 TotaalKj. treden van de Verordening Woongelegenheid mogelijk een beeld te verkrijgen. De vraag op het eind van het jaar 1947 kan nog geen ver gelijking mogelijk maken, daar vroegere gege vens hieromtrent mankeren. Wel is de verwach. ting, dat van een verbetering nog geen sprake kan zijn; de vraag neemt toe en de moeilijk heden zullen nog toenemen, tot het tijdstip is bereikt, dat de vraag in evenwicht zal zijn met het aanbod van nieuwe bouw' in alle huurklassen. Het overzicht van het aantal ingeschreven woningbehoevenden en de verleende vergun ningen geeft alleen aan, dat de positie in de j huurklassen van f 5per week tot en met f 75,per maand het moeilijkst is. In het aantal vergunningen komt niet de opnieuw' bewoning van de wijk Duindorp in haar geheel tot uit drukking, daar vóór 1 Mei 1947 vele wmningen in deze w’ijk volgens de oude werkwijze zijn i behandeld. Doordat de woningen aldaar weer i konden worden betrokken, kwamen elders in de Gemeente woningen vrij, waarvoor ook vergun ningen konden w'orden uitgereikt. Hieruit volgt, dat praetisch voor een gereedgekomen woning twee vergunningen (ook een voor de vrijge komen woning) werden verstrekt. Bij het op nieuw bewonen van deze wijk is er van uitge gaan, dat de daarin gelegen woningen, met in achtneming van de richtlijnen, weer moesten worden bewoond door de uit genoemde wijk geëvacueerde bewoners, welke voor het grootste deel elders in de Gemeente waren gehuisvest. Dank zij de samenwerking met de door deze bewoners opgeriehte Vereniging „Duindorp" kon het gestelde doel in de loop van het jaar 1947 op zeer bevredigende wijze worden bereikt. Aan het einde van het verslagjaar is de voor raad leegstaande beschadigde woningen prac-1 tisch uitgeput. Voor zover de herstelwerkzarin- heden nog niet zijn aangevangen, resteren iog die percelen, waarvan de kosten van herstel i zeer hoog zijn. Voor de eerstkomende jaren is het algemene beeld, dat zich vormt voor het Bureau, wel somber. Verwacht wordt, dat de moeilijkheden nog zullen toenemen. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR DE HUISVESTING. Huurklasse n n n Woning behoevend. Totaal ingeschreven per 31/12 1917. Specificatie uitgegeven vergunningen over 1 Mei t/n>. 31 Dec. 1947. 1 157 1 105 381 158 109 66 130 3 106 483 1 218 623 319 198 52 66 2 959 306 834 481 262 174 42 55 I (tot f 5,per week) II (van f 5,per week tot f 30.per maand) III (van f 30,tot f 40,per maand) IV (van f 40,tot f 55,per tnaand) V (van f 55,— tot f 75,— per maand) VI (van f 75,— tot f 90,— per maand) VII (boven f 90,per maand) Dringend woning behoevend. Algemene opmerkingen. 177 384 142 57 24 10 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 276