22A LIQUIDATIE-COMMISSIE VAN HET GEMEENTELIJK VESTIGINGSBUREAU VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. De administrateur van de Liquidatie-Commissie van het Gemeentelijk Vestigingsbureau, P. A. Frequin. kosten aan het Rijk werden gedeclareerd. Het betrof hier nog slechts kleine bedragen, zodat het voorschot te goeder rekening van f 100.000, kon worden teruggebracht tot f 10.000, De rekening Voorschotten bestond voor een groot deel uit een schuld aan het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers; in ver band met nog komende vorderingen op dit Bureau werd met de betaling daarvan gewacht. Per 31 December 1947 was er nog f 1.347.702,96 te vorderen van het Rijk. Ten einde de verreke ning hiervan te bespoedigen werd ten behoeve van het Rijk een uitvoerige specificatie van dit bedrag op gegeven. Voor het overige wordt verwezen naar bij gaande saldibalans per 31 December 1947. De liquidatie van het voormalig Gemeentelijk Vestigingsbureau vond in dit jaar, zij het lang zaam, gestadig voortgang. In het begin van het jaar werd de afrekening van het Rijk over de periode 1 November 1945 t./m. 3Ö November 1946, welke door de Liqui- (latie-Commissie inmiddels geheel was gecon troleerd voor een bedrag van f 11.670.386,26 officieel in rekening-courant ver rekend, terwijl in de loop van het jaar bovendien nog 1.990.648,92 werd afgerekend. 1943 cr. f 480.896,76 1944 3.182.236,07 1945 10.463.739,66 1946 197.565,43 1942 298.390,78 Ten laste van het Rijk werd in 1947 voor f 10.587,65 aan evacuatiekosten betaald, welke f 13.661.035,18 totaal, en wel voor het dienstjaar: cr. f BIJLAGE Saldibalans per 31 December 1947. Credit. f n f 43.102.782,10 f 43 102.782,10 f w 177.576,43 1.072.195,85 21.909,71 74.321,59 1.699,38 12.810.805,98 18.052.150,73 10.601.851,52 256.206,86 Debet. 24.736,71 268,93 9.047,36 11,05 12.988.382,41 19.124.346,58 10.632.595,65 330.752,44 1.699,38 13 10.000,— 12.785,35 2.220,29 Middelen Voorschot te goeder rekening Voorschotten Inhoudingen Uitgaande rekeningen Oninbare posten Personeelsuitgaven 1946 Zakelijke uitgaven 1946 Evacuatiekosten 1946 Zakelijke uitgaven 1917 Personeelsuitgaven 1947 Transitorekening 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. Verzonden declaraties 1943 1944 1945 1946 1947 Transitorekening Rflk 1943 1944 1945 1946 1947 Gedeclareerde oninbare posten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 278