23 2 z L Gebouw Korte Beestenmarkt 5a. Een ruimte bij het gebouw werd ingerieht tot rijw-ielbergplaats. De oorlogsschade aan het Badhuis Torenstraat werd hersteld. Het Volkszeebad werd weder voor het publiek ingerieht. In verband hiermede werden aan het strand en aan de gebouwen diverse voorzienin gen getroffen. Verzorgingshuis A/orsestraat 9. Enige lokalen werden ingericht tot recreatie zaal, groentekeuken en zitkamer voor ouden van dagen. Gebouw Dibbetsstraat 75. Door het aanbrengen van afscheidingen werd het aantal lokalen uitgebreid. Geefhuisjes. Bij het perceel Hogezand 18 werden een keu ken en een W.C. gebouwd. Perceel Duinstraat 23. De bergplaats voor brancards en het lijken huis werden verbouwd en ingericht tot garages. Het gebouw van de voormalige Centrale Keu kens werd ingericht tot werkplaats van de Ge meenteplantsoenen. Perceel Alexanderplein 14. Na het treffen van verschillende voorzieningen werd het gebouw door de Politie betrokken. 2. Schoolgebouwen en inrichtingen. Aan de bij de volgende gebouwen behorende opstallen e.d., zoals zandspeelbakken, hekwer ken en schuttingen, werd de door oorlogshande lingen aangerichte schade hersteld: Elboog- straat 80a, Ferdinand-Bolstraat 16, Gaslaan 80, Mijtensstraat 183, Scheldestraat 122, Vaillant- plein 18, Westduinweg 40. In het ziekenhuis aan de Zuid wal werd een wachtkamer ingericht. Gebouw Prinsegracht 25. Op de begane grond werd een kamer ingericht voor huisvesting van rapporteurs. Een bewakershuisje werd gebouwd in het plantsoen van het Oranjeplein en van het Newtonplein. Aan de opstallen en de speelterreinen, gele gen aan de Tuinderslaan en aan de Zwarteweg, werd de oorlogsschade hersteld. Politie. De stallen van de Bereden Politie aan het Alexander veld, welke tijdelijk bij de Motorbri gade in gebruik waren, werden opnieuw voor de Bereden Politie ingericht. Sectiebureau Gever s-Deynootweg. Na herstelling van de oorlogsschade werd het gebouw opnieuw in gebruik genomen. De ten gevolge van oorlogsomstandigheden vernielde, bij het gebouw aan de Fannius-Schol- tenstraat behorende afscheiding werd vervan gen door een betonschutting. De ten gevolge van oorlogsomstandigheden vernielde rijwielbergplaats en scheidingsmuur bij het gebouw aan de Ammunitiehaven 45 wer den opnieuw opgetrokken. De eveneens ten gevolge van oorlogsomstan digheden vernielde houten afscheidingen bij het gebouw aan de Rijsuijksestraat 155 werden door betonschuttingen vervangen, evenals die bij het gebouw Korte Lombardstraat 3. Het gebouw aan het Kortenbos 159 werd inge richt voor de „Haagse Jeugd-Actie”. In het portaal bij de uitgang van het Station H.S. werd een politieposthuis ingericht. In enige lokalen van het gebouw Falckstraat 11c werden afscheidingen aangebracht ten be hoeve van de Keuringsraad voor Dienstplich tigen. De door oorlogshandelingen aangerichte scha de aan de Belvédère in de Nieuwe Scheveningse Bosjes werd hersteld. Aan de Zeekant werd de Gedenknaald opnieuw opgericht. De oorlogsschade aan het gebouw Zeezualuu- hof 26 werd gedeeltelijk hersteld, waardoor een gedeelte van het gebouw- weer door de Ducht- vaart-technische School in gebruik kon worden genomen. Voor de uitbreiding van het complex gebou wen van de Plaatselijke Telefoondienst aan de Marnixstraat werd een bedrijfsgebouw' ontw-or- pen op het terrein gelegen aan de De-Constant- Rebecquestraat en de Marnixstraat. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Gemeenteziekenhuizen. Diversen. Stichting „Centraal Badbeheer”. Dienst voor Sociale Belangen. Gemeenteplantsoenen. Openbaar voorbereidend onderwijs. Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. Reinigingsdienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 280