23 Tholensestraat 143. 3 Koningstraat 118a. De speelplaats werd uitgebreid met de grond, waarop voorheen een hulpgebouw' van de Ge meentelijke Reinigingsdienst stond, in verband waarmede een gemetselde afscheiding werd ge plaatst. Openbaar middelbaar- onderwijs. H.b.s. 3de V an-den-Boschstraat 22. In de bergplaatsen op de eerste en tweede verdieping werden lichtramen aangebracht. H.b.s. Beeklaan 445. Twee lokalen, welke bij Gemeentewerken in gebruik waren, werden weer voor het onder wijs ingerieht. Openbaar lager onderwijs. Aan de bij de volgende gebouwen behorende opstallen e.d., zoals rijwielbergplaatsen, schut tingen en hekwerken, werd de ten gevolge van oorlogsomstandigheden aangerichte schade her steld: Beetsstraat 88, Busken-Huëtstraat 22/24, Capadosestraat-Bresterstraat, Elboogstraat 68, Julianastraat 42 (L.), Mient 275, Nijkerklaan 5/7, Prins-Willemplein 14, Schelpkade 43, Viljoen- straat 97, Withuysstraat 4. Het gebouw' Van-Nijenrodestraat 16 werd op nieuw' voor het onderwijs ingericht en in gebruik genomen. Na herstelling van de oorlogsschade w'erden de hierna te noemen gebouwen voor het onder wijs in gebruik genomen: Dreibholzstraat, Duin straat 10 en 55, Pluvierstraat 400, Scheveningse- laan 117 (L.). Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Aan de bij de hierna vermelde gebouwen be horende opstallen e.d., zoals rijwielbergplaatsen, schuttingen en hekwerken, werd de door oor logshandelingen aangerichte schade hersteld: Mient 351, Spionkopstraat 9. en voorbereidend hoger Na herstelling van de oorlogsschade werd het gebouw wederom voor het geven van onderwijs in gebruik genomen. WATERBOUWKUNDIGE WERKEN, UTILITEITSWERKEN, WEGEN. A. Opruimingswerken. 1. Militaire werken. Het opruimen van militaire werken werd voortgezet en op vele plaatsen voltooid. Verwijderd w'erden bunkers bij de Zeezw'aluw- straat, de Wassenaarseweg, St. Hubert, „De Ne derlanden van 1845”, de Jan-van-Nassaustraat, de hoek Wassenaarsew'eg/Koningskade en bij de Boorlaan tegenover de Mesdagstraat. 2. V oor matige bebouwing. Het opruimen van de funderingen van de ge sloopte bebouwing o.a. in de tankgrachtzöne van de Muurbloemweg tot de Stadhouderslaan werd voortgezet. Gereed kwamen gedeelten in de omgeving van de leplaan, Houtrustweg, Goudenregenstraat, Goudsbloemlaan, Fahrenheitstraat, Tulpeboom- straat, Conradkade, 2e-Sweelinckstraat, Lübeek- straat, Valeriusstraat, Stadhouderslaan en het Stadhoudersplein. Voorts w'erden opgeruimd enkele objecten in Park Zorgvliet en de fun deringen van een loods in de Van-Lanscroon- straat en funderingen ten Noorden van de Haag- weg (L). Het opruimen van de funderingen langs de Stadhouderslaan tot de Johan-de-Wittlaan w'erd voorbereid. Het opruimen van puin tussen Stadhouders laan, Seheveningseweg en Adriaan-Goekooplaan werd ter hand genomen. Van de door het publiek onttakelde woningen o.a. in de tankgrachtzöne w'erden vele opstallen en resten daarvan, niet voor herstel in aanmerking komende, gesloopt en verwijderd. Verscheidene van deze werken zijn nog in uitvoering. Gereed kwamen gedeelten in de omgeving van de 2e- Schuytstraat, 2e-Sweelinckstraat, Goudsbloem laan, Anemoonstraat en Hanenburglaan. Eveneens werd in de binnenstad voortgegaan met het opruimen van de overblijfselen van door het publiek gesloopte woningen. Gereed kw'amen de aldaar opgedragen sloopobjecten o.a. in de omgeving van de Paviljoensgracht, Gedempte Gracht, Nieuwe Haven, Oranjeplein, Paulus- Potterstraat, Oliënberg, Wateringsestraat, Sir- H.b.scholen Aronskelkweg 1 en Nieuwe Duinweg 6/14. De ten gevolge van oorlogsomstandigheden ontstane schade aan de bij deze gebouwen be horende dienstwoningen werd hersteld. Bijzonder onderwijs. Christelijke voorbereidende school aan de Schel- destraat 122a. De als gevolg van oorlogsomstandigheden vernielde, bij dit gebouw' behorende, zandspeel- bak werd vernieuwd. Christelijke voorbereidende school aan de Naar- derstraat 100. Het gebouw' werd opnieuw voor het onderwijs ingericht. IV. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 281