23 Totaal 3 295 563 m2. 26 971 m2. 3. Paardenpaden 5 2. Trottoirs, voet- en rijwielpaden: Waalklinkers (w.o. IJsselklin- kers) Rijnklinkers ironbricks witte tegels (w.o. 3 327 m2 klin- kertegels) on geteerde voetpaden geteerde koolaspaden gietasfalt in trottoirs banden en koplagen 1664 470 138 467 299258 1366 215 554 Deze totale oppervlakte is als volgt verdeeld. 154 986 m2. 1347 32660 219 650 21131 59 752 18 432 206 093 91677 m2 685 677 199 094 Hierin zijn begrepen de voor rekening van de Gemeentebedrijven en de N.V. Gemengd Be drijf Haagse Tramweg-Maatsehappij herlegde bestratingen. Bovendien werd 6 065 m band gelegd, 77 325 m band herlegd en werden 4 689 m enkelvoudige, 791 m dubbele, 83 m drievoudige koplagen en 16 689 m betonplanken herzet. Ten einde de voor de oorlog hoge en daarna sterk gedaalde arbeidsprestatie van de straat- makers in het zg. kleine werk weer op te voeren, werd een nieuw premiestelsel ontwor pen. Begin 1948 zal dit stelsel worden ingevoerd. In de behoefte aan bestratingsmateriaal kon den de steenfabrikanten slechts ten dele voor zien. Het tekort moest noodgedwongen worden aan gevuld door op andere plaatsen van de stad gelegen, niet direct noodzakelijk, materiaal op te breken. Voor het onderhouden en zo nodig vernieu wen van de aanwezige bestrating werden ver werkt: 37 480 Waalklinkers (gewone), 1596 496 dikke en 791 698 dubbele Waalklinkers, 280134 Meteoor-tegels 30/30. De oppervlakte van het verrichte straat-werk bedraagt in totaal 714 051 m2. Het onderhoud van de bestrating geschiedde grotendeels in eigen beheer, een gedeelte werd aan de aannemers L. Boekee, J. A. Heijdra en M. v. d. Leeden Zn. opgedragen. Het aan- en afvoeren van bestratingsmate riaal en zand werd verricht door de aannemer J. A. Heijdra. Met het herstellen van de in de bezettingstijd aangerichte schade aan de bestrating werd voortgegaan. Ter vervanging van de indertijd door de bezetters weggevoerde steenbestrating uit de Adriaan-Coenen-, de Amelandse-, de Amers- foortse-, de Breezand-, de Bruinbank-, de Dordt- se-, de Duinkerkse-, de Flakkeese- (ged.), de Gentse-, de Goereese-, de Groningse-, de Jaeob- Pronk-, de Leuvense- (ged.), de Maastrichtse- en de Mechelsestraat (ged.), de Nieuwe Laantjes, het Pluvierhof, de Puttense-, de Rottumse-, de Schouwense-, de Tholense-, de Vermaas-, de Veumse-, de Voornse-, de Walcherse- en de Weststraat, werden na de oorlog puinfunderin gen gelegd, waarop in 1947 een grof-asfaltbeton- deklaag is aangebracht. Hiermede zijn, met uitzondering van een ge deelte van de Flakkeesestraat, thans alle in de jaren 1945 en 1946 aangebrachte puinfunderin gen van een grof-asfaltbetondeklaag voorzien. In verband met het vernieuwen van tram sporen in de Bilderdijk- en de Vondelstraat, en in de Paul-Krugerlaan tussen het Paul-Kruger- plein en de Loosduinsekade, werd ter plaatse van de,, in de oorlogsjaren gesloopte en tijdelijk door een steenbestrating vervangen houtbestra- ting, een fijn-asfaltbetondekking aangebracht. De houtbestrating in een gedeelte van de Be- zuidenhoutseweg, het Piet-Heinplein, een ge- I deelte van de Piet-Heinstraat, de Rijswijkseweg en een gedeelte van de Stadhouderslaan werd verwijderd en vervangen door een bestrating van fijn-asfaltbeton. In verscheidene straten werden grote of kleine reparaties aan het asfaltdek verricht. Belangrijke vcrnieuwingen hadden plaats in de asfaltbe- dekking van Carnegieplein/Scheveningseweg, Dierenselaan, Harderwijkstraat, De-la-Reyweg, Schaarsbergen- en Terletstraat, Hoefkade tussen Fannius-Scholten- en Koningstraat, brug Groot- Hertoginnelaan/Waldeek-Pyrmontkade, Prinse- gracht tussen Boekhorststraat en Brouwers gracht en Vaillantlaan tussen Van-Ostadestraat en Parallelweg. Door de H.T.M. werden verscheidene in asfalt aangebrachte trambochten vernieuwd; het as faltdek ter plaatse werd hersteld. De bij de ten uitvoerbrenging van genoemde werken gelegde oppervlakten asfaltbeton hebben in totaal bedragen wegens: Keibestrating Oude keien (koten) Scoriaebricks Waalklinkers (gewone) (dubbele) Rijnklinkers Ironbricks Witte tegels VERSLAG GEMEENTEWERKEN 5 521 m2 fijn asfalt en 17 050 m5 grof asfalt: 10 716 7? 2 618 n n 71 en 13 605 n n n 99 99 99 99 99 n n 99 99 99 99 99 99 99 8 614 196 oorlogsschade aanleg (nieuw werk) vernieuwen van tramsporen onderhouds werken voor bedrijven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 283