23 7 4. Elevator. De elevator werd geheel gerevideerd. L. Zeestrand. Het gehele zeestrand tussen de grens van de gemeenten Monster en Wassenaar bleef behou dens plaatselijke verlaging tussen de hoofden 41 en 43 vrijwel stationnair. In verband met de strenge vorst en de brand- stoffenschaarste werd op korte termijn het water van de verAvarmingsinstallaties van 100 ge bouwen, hoofdzakelijk scholen, afgetapt. B. Electrotechnische werken, algemeen. Aanbesteed en/of geheel of grotendeels uit gevoerd werden de electrische installaties van 10 scholen, 14 andere gebouwen en het woon wagenkamp aan de Loozerlaan. Aanbesteed werd het in de oude toestand her stellen van de verlichtingsinstallatie van de pakhuizen aan de Groente- en Fruitmarkt. 2. Gemalen. Ondanks de materialenschaarste werden de nodige revisies uitgevoerd. 5. Motor sleepboot. Ten behoeve van de afdeling Waterbouwkun dige onderhoudswerken van de Dienst werd een nieuwe motorsleepboot in bedrijf gesteld. C. Stadhuis Alexanderveld. Aanbesteed werden zes liften ten behoeve van het nieuwe stadhuis. Voorbereidingen werden getroffen voor de aanbesteding van de heetwaterinstallatie. De plannen voor de centrale verwarming, de warm en koudwaterinstallatie en de electrische licht en krachtinstallatie werden verder uitgewerkt. De directeur, J. G. W. BOLOMEY. K. O o s t- e n We s t d u i n e n. In de Oost- en Westduinen werd een aan vang gemaakt met het plaatsen van de afrasteringen met betonnen palen langs de duinvoet, de af ritten en de trappen naar het strand. De betontrap in de Oostduinen tussen de hoofden 46 en 47 werd hersteld. Het gewone onderhoud van de afrasteringen met de betontrappen en de helmbeplantingen tussen de afrasteringen daar ter plaatse, als mede die aan de strandboulevard werden in eigen beheer uitgevoerd, behalve de duinbe- planting op het duinbeloop in de Westduinen. Deze werd voor rekening van de Gemeente onderhouden door het Hoogheemraadschap Delf land. 3. Bruggen. Aan het mechanische gedeelte van de bruggen aan de Calandstraat, de Slachthuiskade, de Rijs- wijkseweg, de Boekhorststraat en de Groente en Fruitmarkt werden extra voorzieningen ge troffen. V. WERKTUIGBOUWKUNDIGE EN ELECTROTECHNISCHE WERKEN. A. Werktuigkundige werken, algemeen. 1. Centrale verwarming. Aanbesteed en/of geheel of grotendeels uitge voerd werden de herstellingswerken aan dertien scholen en andere gebouwen. In vier schoolgebouwen en het gebouw van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst werden nieuwe ketels geplaatst. Met behulp van tweedehands materiaal wras het mogelijk de vele noodzakelijke reparaties, welke door het materiaalgebrek gedurende de voorafgaande jaren niet konden worden ter hand genomen, uit te voeren. Met een nieuwe reinigingsmethode en stookcontröle werd ge tracht een beter rendement te verkrijgen van de centrale-verwarmingsinstallaties, voor zover dit althans mogelijk was in verband met de schaarste en de kwaliteit van de brandstof. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 285