23 FINANCIEEL OVERZICHT. de Dienst van Gemeentewerken over 1947. 8 Omtrent de bedrijfsrekening van de Dienst van Gemeentewerken over 1947 valt het volgende op te merken. De uitkomsten van Artikel I der baten „Ver goeding voor het verrichten van verschillende onderhoudswerken”, welke geraamd zijn op f 3.605.395,geven geen aanleiding tot bijzon dere opmerkingen. Artikel II der baten „Vergoeding voor het verrichten van -werken, niet onder Artikel I bedoeld”, betreft in hoofdzaak de in 1947 ver strekte belangrijke opdrachten, waaronder be horen die voor het herstellen van gedurende de bezettingstijd beschadigde Gemeente-eigen- dommen, het verwijderen van verdedigingswer ken en dergelijke, alsmede het uitvoeren van puinruimingswerkzaamheden in het Bezuiden- houtkwartier. Voorts zijn ten laste van dit Ar tikel nog verantwoord de werken, waarvoor de benodigde gelden bij afzonderlijk Raadsbesluit werden toegestaan o.a. voor de Stadhuisbouw, de aanleg van nieuwe straten, en het bouwen van het Grotius-paviljoen. Artikel III der baten „Vergoeding voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en diensten ten behoeve van het Onderwijs”, ge raamd op f 450.000,—, geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Rekening van Artikel IV der baten „Exploitatie Brandstof fenvoorziening”. De opbrengst der brandstoffen is ruim f 30.000,hoger dan de raming, het gevolg van de met ingang van 1 Juli 1947 door de regering vastgestelde verhoging van de brandstof fenprij zen. De opbrengst der gefabriceerde artikelen (Artikel V der baten) is rond f 150.000,hoger dan de raming. Door een ruimere toewijzing van materialen werden vóór 1947 verstrekte opdrach ten, die wegens materiaalschaarste onuitgevoerd waren gebleven, thans uitgevoerd. De uitkomst van Artikel VI der lasten „On derhoudskosten” is belangrijk hoger dan de raming, voor een groot deel veroorzaakt door aankoop ter vervanging van versleten gereed schap, hulpmateriaal e.d. De overschrijding van artikel VII der lasten „Algemene onkosten” met rond f 292.000,is voor een belangrijk deel het gevolg van de voor- lopige hogere kosten in verband met het ver- beteren van de salaris- en loonpositie van de j ambtenaren en werklieden, de hogere kosten van kinderbijslag, het vele extra werk en de hogere kosten van loon op feestdagen. Het kapitaal vermeerderde met f 72.000,—; het verminderde wegens aflossing met f 15.205,62. j VERSLA G G EMEEXTEWERKEN. Kapitaal, volgens de balans per 31 December 1946 Vermeerdering van dit kapitaal wegens uitbreiding in 1947 72.000,— f 1.022.534,57 Vermindering van dit kapitaal wegens afschrtjving 1947 15 205,62 o Kapitaal, volgens de balans per 31 December 1947 f 1.007.398,95 Kapitaalstaat bedoeld in Artikel 38, eerste lid sub e der Rekening-voorschriften 1924, behorende tot de rekening van de Dienst der Gemeentewerken over 1947. f 950.534,57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 286