HOOFDSTUK V. 18 OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. ten, 9 brigadiers, 9 hoofdagenten, 1 referendaris, 2 commiezen, 1 bureauchef C, 1 burauchef A, 1 adjunct-kassier C, 4 administratieve ambte naren B, 6 administratieve ambtenaren A, 4 schrijvers 1ste kl., 2 typisten-kantoorbedienden, 3 arbeidscontractanten. Afdeling Geüniformeerde politie: 1 commissaris hoofdainbtenaar 2de kl., 1 com missaris hoofdambtenaar 3de kl., 5 hoofdinspec teurs ambtenaren 1ste kl., 2 hoofdinspecteurs ambtenaren 2de kl., 2 inspecteurs ambtenaren 2de kl., 13 inspecteurs ambtenaren 3de kl., 12 surnumerairs, 18 adjudanten, 116 brigadiers, 979 (hoofd)agenten, 1 administratief ambtenaar B, 1 onderbaas, 17 werklieden, 13 arbeidscontrae- tanten. Dienstgebouwen. Op 31 December 1947 had de Politie de vol gende percelen in gebruik. Laan Copes van Cattenburch Nos. 3, 5, 7, 9, 11. 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 37, 41, 41a, 43, 43a, 45, 49. 55, 57 en 59 Alexanderplein Nos. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 en garage Borneostraat; Buitenhof Nos. 19 en 23; Van-der-Vennestraat No. 85; Willem-III-straat No. 6 (L.); Archime- desstraat No. 1; Laan van Poot No. 161; Duin straat Nos. 23 en 23a; De-Mildestraat No. 1; Be- zuidenhoutseweg No. 33; Huygenspark No. 60: werd vastgesteld een wijziging van de Leges- verordening, met betrekking tot het Gemeente lijk Bureau voor de Huisvesting. Het betreft hier de instelling van een heffing van leges op woningvergunningen en vergunningen tot inwo ning. Bij Raadsbesluit van 28 Juni 1947 (Bijl. 216) werd gewijzigd de Verordening op de heffing en invordering van een belasting op toneelver toningen en andere vermakelijkheden (Veror dening no. 17 van 1932). Hierbij werd in de verordening opgenomen een aantal artikelen betreffende de mogelijkheid tot navordering wegens ambtelijk verzuim. Bij Raadsbesluit van 18 Augustus 1947 (Bijl. 347) kwam tot stand een wijziging in de Veror dening regelende de heffing en invordering van schoolgeld voor leerlingen van de Gèmeentelijke centrale school voor machineschrijven. Het schoolgeld werd van f 15,tot f 25,per cur sus verhoogd. Bij Raadsbesluit van 9 September 1947 (Bijl. 396) werd vastgesteld het vermenigvuldigings- cijfer voor 1948 voor de ondernemingsbelasting. Het cijfer werd bepaald op 2,4. Bij Raadsbesluit van 20 October 1947 (Bijl. 450) werd gewijzigd de Verordening rechten geneeskundige dienst. De tarieven werden in het algemeen met 50 pCt. verhoogd. Bij Raadsbesluit van 22 December 1947 (Bijl. 556) werd vastgesteld het verhoudingscijfer van de straatbelasting voor 1948. Het werd bepaald op 23/4. Afdeling Justitiële politie: 5 hoofdinspecteurs ambtenaren 1ste kl., 5 hoofdinspecteurs ambtenaren 2de kl., 3 inspec teurs ambtenaren 2de kl., 8 inspecteurs ambte naren 3de kl., 3 surnumerairs, 16 adjudanten, 24 brigadiers, 216 (hoofd)agenten, 1 adjunct- commies, 1 technisch hoofdambtenaar A, 1 tech nisch ambtenaar 1ste kl., 1 administratief amb tenaar B, 1 administratief ambtenaar A, 1 ty- piste-kantoorbediende, 8 portiers A. De Algemene Politieverordening voor ’s-Gra- venhage werd gewijzigd bij Raadsbesluiten van 3 Februari 1947 (instelling rookverbod in bios copen) en van 1 December 1947 (veiligheids maatregelen bij sneeuwval en bij gladheid; slui tingstijd van huizen, waar gelagen worden gezet). Politie. Op 31 December 1947 bestond het personeel der Gemeentepolitie uit 1876 mannelijke en 73 vrouwelijke ambtenaren; 187 waren niet in wer kelijke dienst, doordat zij elders gedetacheerd waren, zich in militaire dienst bevonden, dan wel buiten functie waren. De indeling van het personeel was als volgt. Afdeling Kabinet: 1 waarnemend hoofdcommissaris, 1 hoofdin specteur ambtenaar 1ste kl., 1 hoofdinspecteur ambtenaar 2de kl., 4 inspecteurs ambtenaren 2de kl., 1 inspecteur ambtenaar 3de kl., 10 adjudan- Afdeling Administratieve politie: 1 commissaris hoofdambtenaar 2de kl., 3 hoofdinspecteurs ambtenaren 1ste kl., 1 hoofd inspecteur ambtenaar 2de kl., 3 adjudanten, 12 brigadiers, 86 (hoofd)agenten, 1 kapitein, 1 hoofdcommies, 4 commiezen, 1 adjunct-commies, 2 bureauchefs C, 2 bureauchefs A, 3 administra tieve ambtenaren C, 6 administratieve ambte naren B, 3 schrijvers 1ste kl., 20 typisten-kan toorbedienden, 1 magazijnmeester D, 1 magazijn meester C, 1 steno-typiste, 9 telefonisten, 1 tech nisch opzichter B, 1 meesterknecht, 1 onderbaas, 5 portiers A, 5 boden, 1 magazijnbediende, 1 huishoudster, 25 werklieden, 25 arbeidscontrae- tanten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 28