24 ’s-Gravenhage, 30 April 1948. L. S. 4 BiB' De Raad van Commissarissen, Ir. L. J. M. FEBER, voorzitter. Mr. J. KUNST, secretaris. AAN de Algemene Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Haagse Bouw mij. (Habo). Hiermede heeft de Raad van Commissarissen der N.V. Haagse Bouwmaatschappij (Habo), gevestigd te ’s-Gravenhage, De-Ruyterstraat 48, de eer aan de Aandeelhouders der Vennootschap aan te bieden het jaarverslag, de balans benevens de verlies- en winstrekening over het boekjaar 1947 en verklaart er zich mede te kunnen verenigen, dat blijkens de jaarstukken het winstsaldo f 37.323,43 bedraagt, zodat een dividend van 4 pCt. wordt voorgesteld en f 33.323,43 aan de Algemene reserve kan worden toegevoegd. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSE BOUWMAATSCHAPPIJ. i i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 293