898 8,71 dagen. 1 Algemene dienst Vissershaven Binnenhavens Marktwezen Visafslag GEMEENTELIJKE DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. 51 88 206 249 304 4,65 6.77 7,63 9,96 11,26 dienst voor het baggeren, terwijl de redding boot behoorde aan de Noord- en Zuidhollandse Redding-Maatsehappij (N.Z.H.R.M.). In totaal kwamen hier binnen 5 804 vaartui gen met een inhoud van 834 007 m3 tegen 7 858 schepen met een inhoud van 809 612 m3 in 1946. Op 31 December 1947 lagen in de haven: 3 stoomloggers, 86 motorloggers, 15 motorkotters of -schokkers, 25 motorsloepen of -vletten, 1 lichter, 1 sleepboot, 1 baggermolen, 2 onderlos- sers en 1 motorreddingboot; in totaal 135 vaar tuigen. Van deze 135 binnenliggende schepen behoor den 3 stoomloggers, 86 motorloggers, 29 motor kotters of -schokkers tot de Scheveningse vloot; 8 vaartuigen behoorden te Katwijk, 3 te Arne- muiden thuis; 5 schepen deden dienst als bag- germateriaal en de reddingboot is eigendom van de Noord- en Zuidhollandse Redding-Maat- schappij (N.Z.H.R.M.). Tot ultimo December bevonden zich nog 6 motorloggers ter haringvangst; 1 motorlogger, gestrand op 23 November 1947 ter hoogte van Ter Heide, stond eind December aldaar nog op het strand; 3 motorloggers legden in Vlaardin- gen op, 1 motorlogger en 1 motorkotter te IJmuiden, 1 motorlogger te Maassluis, 6 motor loggers lagen op een werf buiten de gemeente voor verlenging van het schip of reparatie van de motoren, 1 zeilvlet bevond zich eveneens op een werf. Op 31 December 1947 bestond de Scheveningse vloot uit 3 stoomloggers, 104 motorloggers, 14 motorkotters of -schokkers, 14 motorvletten of -sloepen en 1 zeilvlet, in totaal 136 vaartuigen. De gehele vloot is in vergelijking met het vorige jaar vermeerderd met 11 motorloggers en ver minderd door verkoop of afdanken met 20 kleinere schepen, t.w. schokkers, vletten en sloepen. Treilvisserij. Aan de treilvisserij namen gedurende korte of lange tijd deel in totaal 50 motorloggers. Deze vaartuigen hebben in totaal 381 reizen gemaakt op deze haven. Ook kwamen enkele malen Kat- wijkse en IJmuider motorloggers hier aan de visafslag om tevens van de sleephelling gebruik te maken. Het gemiddeld aantal reizen varieerde tussen 7 en 8. Kustvisserij. De kustvisserij werd uitgeoefend door motor- schokkers, motorkotters, sloepen en vletten. In het najaar gingen deze vaartuigen de motor kotters uitgezonderd ter garnalenvangst. A. HAVENDIENST. I VISSERSHAVEN. Scheepvaart. Op 1 Januari 1947 lagen in de haven de vol gende vaartuigen: 2 stoomloggers, 76 motor log gers, 25 motorkotters of -schokkers, 29 motor- kust vissers (zijnde sloepen en vletten), 1 bagger molen, 1 zandzuiger, 2 onderlossers, 1 sleepboot en 1 reddingboot; in totaal 138 vaartuigen. Tot de Scheveningse vloot behoorden van deze 138 schepen 121 vaartuigen; 8 schepen waren afkomstig uit Katwijk, 1 van Noordwijk, 1 van otterdam, 1 van Ouddorp, 5 vaartuigen deden Commissie van Bijstand. De Commissie van Bijstand voor het Haven en Marktwezen bestond ultimo December van het verslagjaar uit: mevrouw M. M. Camffer- manMussert en de heren C. P. Damme, W. den Duik Jaczn., G. W. Hijlkema, Dr. F. L. van Muiswinkel en K. J. Nieukerke, onder voorzit terschap van de Wethouder van Economische Zaken, Dr. B. van den Tempel. Personeel. Aan het einde van het verslagjaar waren 103 personen, waaronder 4 vrouwelijke, aan het Haven- en Marktwezen verbonden, nl. 41 amb tenaren en 17 werklieden in vaste dienst, 11 ambtenaren en 19 werklieden in tijdelijke dienst, 4 ambtenaren en 9 werklieden op arbeidsover eenkomst; twee ambtenaren in tijdelijke dienst waren onder de wapenen in Indonesië. In de loop van het jaar hebben nog enige losse werklieden gedurende korte of lange tijd dienst gedaan, voornamelijk voor vervanging bij verlof of tijdens ziekte. De formatie van het personeel was als volgt. Bij de algemene dienst waren werkzaam 10 amb tenaren en 1 werkvrouw; bij de vissershaven 13 ambtenaren en werklieden; bij de binnen havens 27 ambtenaren en werklieden; bij het marktwezen 25 ambtenaren en werklieden en bij de visafslag 27 ambtenaren en werklieden. Het aantal ziektedagen van het personeel was 898, verdeeld als volgt. Totaal Gom. per persoon BIJLAGE 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 294