26 c. 4 en 2 363 kustvaartuigen 12109 592¥2 kg verse zee vis, die aan de afslag werden verkocht voor een bedrag van f 4.186.980,40 (overeenkomstig speci ficatie op onderstaande staat), benevens 711088 kg ter waarde van f 361.006,34 uit andere plaat sen, voornamelijk uit IJ mui den. Daarenboven werden nog aangevoerd 244 437 kg garnalen, die f 107.110,63 opbrachten. Inventaris. In het verslagjaar werd het aantal viskisten met 1 000 stuks vermeerderd. De reparatie aan dit materiaal werd in eigen beheer genomen, hetgeen kosten en tijd bespaarde. De controle op de toegang tot de vishal bleef scherp. Er werden zichtbaar te dragen insignes ingevoerd als bewijzen van toegang tot de loods. Het toezicht ter plaatse is ten gevolge daarvan eenvoudiger geworden. Het jaar 1947 heeft zich gekenmerkt als een buitengewoon jaar wat de aanvoer van haring betreft. Zoals nevenstaande staat aantoont, werden te Scheveningen aangevoerd door 3 stoomloggers en 97 motorloggers in 1 046 reizen, 479 144 kant jes zoute en 6 751 125 kg verse haring. De toe voer in 1946 en 1938 het laatst normale voor oorlogse jaar bedroeg onderscheidenlijk 4G0757’/2 en 303 055¥2 kantjes zoute en 7 138 338 en 1074 490 kg verse haring. Op 13 Mei 1947 vertrok een deel der vloot ter De exploitatie van de visafslag gedurende het verslagjaar is, hoewel de ontvangsten veel lager waren dan het vorige jaar, toch niet ongunstig geweest. Bedroegen de totale bruto ontvangsten over 1946 f 277.280,35, dit jaar waren zij vermin derd tot f 216.824,11; een nadelig verschil der halve van f 61.000, De oorzaken van deze lagere ontvangsten zijn de volgende. De verminderde aanvoer van verse vis (in 1947 12109 592>/2 kg tegen 13 717 042>/2 kg in 1946); b. de verlaagde visprijzen, waardoor de op brengst daalde van f 6.413.846,47 in 1946 tot f 4.186.980,40 in het verslagjaar; de opheffing van de distributiemaatregelen ten aanzien van de verwerkte vis in April 1946. (In 1946 w’erd nog voor een bedrag van f 975.578,82 aan dat soort vis verkocht.) Zoals reeds hierboven werd vermeld, was de toevoer van verse vis minder dan het vorige jaar; ook lagen de prijzen op een lager niveau. In tegenstelling met 1946 kwam het thans vrij geregeld voor, dat verschillende soorten vis de maximumprijzen niet haalden. Wel deed dit steeds de fijne vis (tong, tarbot en griet) en dik wijls de rondvis (kabeljauw, schelvis en wijting). In totaal werden aangevoerd door 744 loggers VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. a. Kabeljauw. Tarbot. Schol. Griet. Tong. Schar. Maand. Totaal vis in 1 946. 215 739 439 935'/2 78 731'/2 61 445'/2 842 142'/2 3 772 150 Totaal 4 968 843 1) Abusievelijk in 1940: 29 719. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 119 16 234 205 451 268 Controle op de toegang tot de vishal. Aangevoerde haring. 1 993 7 237'/2 18 087 11 737 13 687 '/2 11 118'/2 6 643 3 436'/2 1 428 >/2 2 586 81 446 19 666 12 895'/2 7 460 8 531 495 575 64 294 235 774 511 544 380 907 377 275 120 665 292 1 514 2 461 3 950'/a 6 605'/2 4 224'/2 19 107 26 808 24 684 43 971 59 152 26 356 2 593 18 242 59 941 65 644 57 084 10 779 27 90 99 91 32 12 5 362 1 938*/2 566'/2 1 121 145 46 6 9 23 102 150 103 744 Aangevoerd door loggers (aantal). 338 304 209 164 21 34 2 363 Aanvoer en opbrengst van 148 140' 2 150 8531/,; 117 659,/ 94 503 10 426 3 365 4 494 3 849'/2 7 953 i 7 259 39 1 256 1 246 056 II. VISAFSLAG. Exploitatie. Verse vis. Aanvoer van verse vis. Aanvoer ep opbrengst van vis in 1947. 25 516‘/2i 66 615 I 631 IM’/J 458 722'/2’ 21 992 17 231 kustviasers (aantal). 14 130; 12 095 7 860! 17 550 1 402 3 686, 78 481'/2 28 226'A 249 700'2} 2 215 4O6'/2! 27 1 006.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 297