n 2 Biz 56 Levens- en gezini-moeilijkheden Lichamelijke Opvoeding (Kweekschool Instituut voor Loop der bevolking Loosduinse groentenvwlingen Luchtvaart technische school Lycea Maatschappelijke steun en voorzorg Maatschappij tot bevordering der Toonkunst Machinistenschool Medailles (Toegekende Meisjes (Zorg voor Melkcontröle Middelbaar onderwijs Middelbaar technische scholen Middernachtzending Militaire zaken Mobilisatieslachtoffers 19141918 Monumentenzorg Motorvoertuigen (Aantal Museum (Gemeente-, School-) Musea (Particuliere Musea (Rijks-) Museumvrienden (Vereniging van Haagse Muziek (Kon. Conservatorium voor Nachtverblijven Nagelaten betrekkingen (Zorg voor Nederlands Volksherstel Ned. Vereniging voor de Volkszang Nummerbewijzen (Rij- en Nutswoningen (Vereniging voor Volkshuisvesting) Nijverheid (Landbouw, handel en Nijverheid (Nederl. Maatschappij voor en handel Nijverheidsonderwijs Nijverheidsscholen (Dag- en avond-) „Ockenburgh” (N.V. Mij. 57 59 64 30 29 16 16 48 56 33 57, 58 57, 58 58 55 53 54 Oefening Kweekt Kennis (Letterkundig Genootschap 56 Officiële Ontvangsten Gemeentebestuur Onbewoonbaarverk faring Ondersteuning (Geldeljjke Onderwijs Onderwijs aan volwassenen Onderwijs aan zieke kinderen Onderwijs (Lager Onderwijs (Voorbereidend Onderwijs (Voorbereidend hoger, middelbaar, nijverheids- en handels-) Onderwijzers (-essen» (Inr. tot opleiding v. Ongehuwde moeders iZorg voor Ongevallenverzekering „Ons Huis” (Vereniging Ontvanger (Gemeente-) Ontvangsten der Gemeente Ontvangsten iOfficiële Gemeentebestuur) Ontwikkeling en opvoeding (Volks-) Oorlogsinvaliden enz. Openbaar onderwijs Openbare gezondheid 2 27 33, 34 46 47 47 47 46, 47 48 47, 48 44, 45 12 54 8 16 46 t./m. 59 64 47 24 t./m. 26 fila. 13 42. 43 40 24 t./m. 26 40, 41 24 28 55 30, 31 48 1 28 20, 28 28 48 48 32 32 50, 51 26 26 40 7, 34 13 43 50 50 25 56 Vil 46 46, 48 52 58 57, 58 53 59, 60 33 25 1 40, 41 45 52 40, 41 46 40 56 56 55 16 63 63 56 28 27 30, 31 30 48 48 t./m. 52 26 42 42 42 55 53 47, 48 46, 47 30, 31 30 öevestigden in de Gemeente Gezinsmoeilijkheden (Levens- en Gezinszorg Gezondheid (Openbare, Volks-) Gezondheidskoloniën Gezondheidstoestand Gratificatiën gewezen vrijwillige militairen of hun verwanten Groentenveilingen (Loosduinse Grond (Ruiling van Grondbedrijf Grondgebied en eigendommen Gymnasium Haags Anjerfonds Haags Crisis Comité in liquidatie Haags Instituut voor Volksontwikkeling (H.I.V.O.). Haags Vacantle-Comité Haagse Bond Vacantlebezigheid voor school kinderen Haagse Jeugd-Actie Haagse Jeugdherbergstichting Haagse Kunstkring (Vereniging Haagse Kunststichting Haagse Museumvrienden (Vereniging van Haagse Tramweg-Maatschappij (N.V. Gemengd Bedrijf Haghe,” (Vereniging „Die Handel (Landbouw en nijverheid) Handelsonderwijs Haringvloot Havens Hotels, logementen Hotelstatistiek Hoger onderwijs (Voorbereidend Hogere burgerscholen Huisarbeidswet Huishoudelijke voorlichting Huishoudscholen Huisvesting (Volks-) Huisvestingsverordeningen Hulp in de huishouding Hulpbehoevenden (Gem, Comité tot steun aan Huwelijken Huwelijksmoeilijkheden (Gezlns- en Indische school voor meisjes en vrouwen Industrieschool, -eursus Inentingen Ingenieurs (Koninklijk Instituut van Inleiding Inspectie van het onderwijs (Gem. (Rijks Instituut voor lichamelijke opvoeding48 Jan-Campertstichting53 Jeugdbescherming20, 40, 41 Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen Jeugdherbergstichting (Haagse Jeugdwerk Johan-Wagenaarstichting Kerkelflke gemeenten en leraren Kerkelijke en particuliere instellingen Keuring van voedingmiddelen Kiezerslijst Kinderbescherming Kinderbewaarplaatsen Kindertuinen (School- en Kinderuitzendingen Kleuteronderwijs Kleuterzorg (Zuigelingen- en Koninklijk Conservatorium voor muziek Koninklijk Instituut van Ingenieurs Koninklijke Schouwburg Kosteloze afstand Gem. eigendommen Kostwinnersvergoeding dienstplichtigen Kraaminrichtingen 48 48, 49 22. 23 60 t./m. 65 64 59 29 52, 54 55 55 54, 55 56 20, 21, 27 64 33 Krankzinnigen (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) Krankzinnigen en zenuwpatiënten (Zorg voor Kunstenaars (Voorzieningsfonds voor Kunstkring (Haagse Kunstsubsidies Kweekscholen Lager onderwijs Landbouw, handel en nijverheid Land- en tuinbouwverenigingen Landsverdediging60 t./m. 65 Leerkrachten (Inrichtingen tot opleiding van 47, 48 Leeszalen (Openbare en bibliotheken)54 Leger des Heils27, 32, 45, 46 Leningen (Geld-)17, 31 Leraren (Kerkelijke 59, 60 Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis” 42, 43 48 13 30 49 48 33 t./m. 46 56 49 2, 3 44, 45 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 2