26 Mede als gevolg van de woningnood neemt het aantal woonschepen toe. Ultimo December 1946 bedroeg het 73; op 31 December 1947 hadden 104 van deze vaartuigen ligplaats in de wateren van de Gemeente. Getracht wordt deze meestal vrij kwetsbare schepen zoveel mogelijk een lig plaats te geven in rustige en brede wateren. In de wateren der hierachter genoemde plaat sen lagen op 31 December 1947 de daarnaast ver melde aantallen woonarken: Venendaalkade 14, Loosduinsekade 10, Soestdijksekade 5, Veluwe- plein 2, Moerweg 3, Fruitweg 1, Laakhaven 12, Binekhorsthaven 21, Conradkade 17, Noordwal 7, Trekvliet (Gasfabriek) 1, Z.O.-Binnensingel 1, Haringkade 4, Seinpoststraat 4 en Badhuis kade 2. stookolie, grint, stenen en pannen, cement, hout, ijzer, zout, suiker, cokes, petroleum en vele an dere artikelen in hoeveelheden kleiner dan 10 000 ni3 per jaar. De verschillende artikelen zijn ge noemd in afnemende reeks; zo w’erd aan steen kolen aangevoerd voor een totaal van 275 062 m3 en petroleum 10 816 m3, alles opgegeven in totaal laadvermogen van de vervoerende schepen. Tijdens het jaar 1947 werden 420 schepen met een inhoud van 47 034 m3 vervracht. De lading bestond uit glas, puin, oud ijzer en visserijpro ducten. De 9 beweegbare bruggen werden in het ver slagjaar in totaal 38 129 maal geopend voor het doorlaten van 60 908 schepen, gemiddeld 123 keer per etmaal. In 1947 werd het baggeren in de havens en vaarten krachtig voortgezet. Het vaarwater naar de Scheveningse haven (van het Spui tot de Binnensluis), het Kanaal langs de Prinsesse- gracht naar Scheveningen en de Laakhaven werden gebaggerd. In het geheel werd 98 086 m3 grond enz. verwerkt. Meer nog dan in voorafgaande jaren mocht deze markt zich in een bijzondere belangstelling van de zijde van het publiek verheugen. Dit blijkt o.a. uit het aantal gestalde rijwielen (1947: 296 789, 1946: 120 582). Hieruit is tevens af te leiden, dat niet alleen buurtbewoners tot de be zoekers behoren te worden gerekend. Hoewel de handel nog wordt belemmerd door diverse distributiebepalingen, heeft het aantal standplaats-innemende kooplieden zich reeds sterk uitgebreid. Dit geldt vooral voor de groente- en fruithandelaren, die in groteren ge tale verschenen dan ooit tevoren. De verkoop van groente en fruit neemt dan ook gestadig toe, in de eerste plaats omdat de prijs op de markt veelal lager is dan in winkels. Dit werd in vele gevallen mogelijk gemaakt door grote afneming rechtstreeks van de veilingen (tussenpersonen uitgeschakeld). 1947 was een bij uitstek gunstig fruitjaar. Er werden dan ook grote hoeveelheden fruit op de markt omgezet. Fruit, bloemen en planten gingen in de regel tegen matige prijzen van de hand, vooral tegen het sluitingsuur der markt. Mede van invloed op de prijzen is het feit, dat het publiek hier niet zulke eisen ten opzichte van soort, vorm en afle vering stelt als in winkels. Zeer lage prijzen deed het zg. zwak fruit (dikwijls niet langer houdbaar dan één dag). Dit kwam, juist door de schaarste en duurte van groente, het publiek zeer ten goede. Ook de verkoop van vis, van zowel verse, ge stoomde als gerookte, nam een belangrijke plaats in. In het bijzonder op dit artikel en op geslacht wild en gevogelte waarvan de omzet steeds toeneemt oefent de Keuringsdienst van Waren voortdurend toezicht uit, Er werden enorme hoeveelheden eendeneieren verhandeld. De verkoopprijs bedroeg slechts f 0,13 per stuk en de handel was niet aan distri butiebepalingen gebonden. Gedurende het voorjaar heeft de scheepvaart ernstige stagnatie ondervonden ten gevolge van de vorst. Van 6 t./m. 14 Januari en van 29 Janu- aii t./m. 18 Maart in totaal 59 dagen werd geen havengeld geheven in verband met geslo ten water. Met behulp van soms tien sleepboten met ijs- ploegen bleef de toevoer van aardolieproducten voor de stad met tankschepen van Rotterdam naar de petroleumhaven in de Laakhaven ge handhaafd. Van 15 t./m. 18 Maart werd in de Binekhorsthaven, de Laakhaven, de vaarwaters tot aan de Venendaalkade en in de haven van de Broente- en Fruitmarkt het ijs gebroken door ren ijsbreker in dienst van de Vereniging tot Jsbestrijding. In het verslagjaar werden 5 gezonken vaar digen gelicht. In het verslagjaar onderhielden 71 schepen niet totaal 5 054 m3 inhoud scheepvaartdiensten tussen ’s-Gravenhage en andere plaatsen. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Beurlvaart. Woonschepen. 7 Stremmingen. Beweegbare bruggen. Baggerv/erk. B. MARKTWEZEN. Algemene markt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 300