26 8 Voor de vergunningen hadden de kooplieden veel animo. In 1946 werden in totaal 260 nieuwe vergunningen uitgereikt, terwijl er 3 werden ingetrokken. In het verslagjaar werden er 233 verstrekt; 4 werden wegens overlijden van de vergunninghouder op naam der nabestaanden overgeschreven en 3 door Burgemeester en Wet houders ingetrokken. In deze periode valt ook de St. Nicolaasmarkt, die op 4 December werd gehouden. De Decembermarkt werd gehouden op het ter rein van de algemene markt aan de Herman- Costerstraat op de dagen, niet bestemd voor het houden van de algemene markt, met uitzonde ring van de Zon- en feestdagen. Van de hallen aan de Herman-Costerstraat, bestemd voor de verkoop van verse vis, werd ook in 1947 weinig gebruik gemaakt, nl. slechts tweemaal. Zij werden daarom gebezigd voor de handel in bloemen, planten en eetwaren, waar voor wel belangstelling bestond; bijgevolg heb ben zij gedurende het verslagjaar niet leeg gestaan. Gedurende het verslagjaar werden 2 864 stand plaatsen ingenomen, tegen 2 625 in 1946. Van een eigenlijke riviervismarkt, zoals vroe ger op het plein voor de Grote Kerk, is geen sprake meer. Riviervis wordt momenteel op de Grote Markt ten verkoop aangeboden. In totaal werd slechts éénmaal een standplaats inge nomen. De boekenmarkt op de Grote Markt werd dagelijks gehouden. Zowel kooplieden als publiek toonden voor deze markt veel belangstelling, hetgeen te verklaren is uit de na-oorlogse schaarste aan herdrukken en de sterke stijging van de prijs van nieuwe boeken. In totaal zijn voor deze markt twee vergunningen verleend. Van de verplichte rijwielstalling, geëxploi teerd door de Dienst van Haven- en Markt wezen, werd een zeer druk gebruik gemaakt. Het aantal gestalde rijwielen bedroeg 296 789. Deze markt is ook in 1947 nog niet gehouden. De strenge en langdurige winter van 1946— 1947 bracht schade toe aan de gewassen, waar door de voorjaarsproducten veel later dan nor maal ter markt werden aangevoerd. De prijzen van verschillende groentesoorten bleven hier door aan de hoge kant. Deze ongewenste prijsstijging noopte de Minis ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning tot het opnieuw en telkens voor een periode van 14 dagen vaststellen van kleinhan delsprijzen, m.i.v. 21 Januari 1947. Deze regeling verwekte nogal beroering onder tuinders, gros siers en winkeliers. Het gevolg hiervan wras, dat. de veilingprijs de grossiers- en kleinhandelsprijs meermalen benaderde of gelijke tred daarmede hield en de zg. koppelverkoop weder in het leven werd geroepen. De ontevredenheid 'onder de handelaren over i de door de Minister genomen maatregel op grond waarvan alleen kleinhandels- en geen grossiersprijzen werden bepaald nam dermate toe, dat zij besloten de .aanvoer en de verkoop van groenten m.i.v. 12 Februari 1947 te staken. Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat deze staking niet van lange duur zou zijn. Bovendien was de stad nog in voldoende mate van peul vruchten, inmaak- en busgroenten voorzien en viel de bevoorrading der ziekenhuizen en mili taire instanties buiten deze staking. Toen echter het conflict zich zodanig toespitste, dat stag- I natie in de aan voer dezer levensmiddelen dreigde, hebben Burgemeester en Wethouders ter behartiging van de belangen der inwoners, Zoals reeds werd vermeld, was de handel in bloemen bijzonder levendig. Zij werden voor het merendeel rechtstreeks van de veilingen betrok ken en uit vrachtwagens tegen zeer lage prijzen verhandeld. Naast de straatventers hebben de marktkooplieden voor een niet gering deel ertoe bijgedragen, dat ook financieel minder draag- krachtigen zich de weelde van bloemen konden veroorloven. De verkoop van tweedehands meubelen, kle dingstukken, ijzerwaren enz. neemt in deze tijd van goederensehaarste een zeer belangrijke plaats in. Vele huismoeders vooral uit arbei dersgezinnen trachten iedere marktdag op nieuw bij deze afdeling haar voordeel te doen. Vroeger werden deze goederen alleen op Maan dag en Vrijdag verhandeld, thans ook op Zaterdag. Het krantenmateriaal breidt zich steeds uit. Gedurende 1947 zijn 22 554 kramen geplaatst, tegen 16 567 in 1946. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Marktvergunningen. Si. Nicolaasmarkt. Decembermarkt. Zeevismarkt. Riviervismarkt. Boekenmarkt op de Grote Markt. Rijwielstalling. Markt voor motorrijtuigen. Groente- en fruitmarkt. i) Abusievelijk is in het verslag over 1946 vermeld 26 258.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 301