26 9 aan een Gemeentelijke commissie opdracht ge geven de aankoop en distributie van gröenten voor te bereiden. Gedurende vier dagen heeft men rond 125 000 kg groenten aan de inwoners kunnen distribueren. Uiteraard moest deze voorziening van over heidswege op korte termijn ter hand worden genomen. Daardoor waren de kosten hoger, dan wanneer een langere periode van voorbereiding mogelijk zou zijn geweest. Bovendien veroorzaakten zware sneeuwval en felle vorst vertraging in het vervoer, hetgeen extra arbeid en derhalve extra beloning voor het bij de groentevoorziening ingeschakelde personeel nodig maakte. In totaal heeft deze voedselvoorziening een nadelig saldo van f 3.366,20 opgeleverd. Dank zij de bereidwilligheid van de Coöperatieve Win- kelvereniging „Eigen Hulp” U.A. werd, voor een vlotte distribuering onder de bevolking, een aantal winkels mede ingeschakeld. Ook werden schoollokalen ter beschikking gesteld. Door de Minister werden ook handelaren, niet in het bezit van een erkenning, ingeschakeld. Tegelijk hiermede verviel de veilplicht voor de telers en de verplichting van de handel om op de veiling te kopen. Dientengevolge kon een ieder op de veiling of bij de tuinders inkopen doen, mits niet boven de vastgestelde maximum prijzen. Van deze gelegenheid maakten de in woners der Gemeente in verband met haar gunstige ligging ten opzichte van het Westland dan ook een druk gebruik. Op 29 Februari 1947 werd de staking, die vijf dagen had geduurd, opgeheven. M.i.v. 3 Februari 1947 werd de in Augustus 1946 ingevoerde distributieregeling van appelen, peren en pruimen ingetrokken. In Mei 1947 viel echter een belangrijke daling in prijs te constateren. De maanden Juni en Juli kenmerkten zich door laag genoteerde prijzen. In die perioden was nl. de aanvoer in verband met de gunstige werking van het weer op de groei der producten zodanig, dat, mede door het ontbreken van export, verschillende soorten groenten op de veilingen werden doorgedraaid. De prijs van snij- en princessebonen (bij de eerste aanvoer onderscheidenlijk f 2,en f 2,40 per kg), bleef de gehele zomer vrijwel gehand haafd met uitzondering van enige weken in Juli, toen van f 0,30 tot f 0,50 per kg werd be taald. In Augustus viel, als gevolg van de aan houdende hitte en droogte, weer een belangrijke prijsstijging te constateren. Sla vooral bleef een begeerd artikel. Dank zij de regenbuien in Sep tember konden andijvie en bloemkool in grotere hoeveelheden worden aangevoerd; voor vele artikelen bleek de neerslag echter nutteloos. Ondanks de grotere aanvoer bleef de prijs van de andijvie gedurende die maand toch nog gehandhaafd op ongeveer f 0,32 per kg; peen, sla, bloemkool en postelein werden verkocht onderscheidenlijk tegen f 0,20 per bos, 1' 0 25 per krep, f 0,50 tot f 0,85 per stuk en f 0,30 per kg. In de daaropvolgende wintermaanden werden in hoofdzaak winterproducten verhan deld, t.w. rode en gele kool, knolrapen, winter peen, uien en ingemaakte zoute bonen, tegen een prijs van onderscheidenlijk f 0,10, f 0,10, f 0,11, f 0,12, f 0,20 en f 0,80 tot f 0,85. De dikwijls optredende onevenwichtige verhou ding tussen de prijzen van de groenten voor de consument en de verkoopprijzen op de veilingen noopte de regering tot het doen vaststellen van handelsmarges, die ten hoogste een bepaald per centage van de kostprijs voor de handel mochten uitmaken. Met ingang van 10 October bedroegen deze voor de groothandel 12 pCt. en voor de kleinhandel 30 pCt. Vooral de bonenteelt had zeer sterk onder de droogte te lijden, zodat dit gewas in veel mindere mate dan voorheen ter markt werd aangevoerd. Tomaten, meloenen en druiven gingen, als gevolg van het gunstige weer, laag in prijs van de hand. De als gewoonlijk in September aan gevoerde druiven werden tot een belangrijke hoeveelheid op de markt verhandeld, hetgeen oorzaak was van een niet geringe prijsdaling in verscheidene winkels. Van regeringswege werden maatregelen getroffen om in de wintermaanden rode en gele kool, winterpeen en uien tegen goedkope prijzen beschikbaar te stellen. Deze producten, door de groothandelaren voor dit doel ter markt opgeslagen, hadden door de zachte winter 19471948 dermate te lijden, dat een grote hoeveelheid voor de consumptie ver loren ging. Zoals reeds werd opgemerkt, waren de prijzen van de aangevoerde groenten in de eerste maan den van het verslagjaar zeer hoog. In Januari bracht het witlof een prijs op van 1 0,60 tot f 0,80 per kg; spruiten van f 0,60 tot f 0,90 per kg. De in Maart aangevoerde spinazie deed f 0,85 tot f 1,50 per kg; in April d.a.v. stond zij geprijsd van f 0,60 tot f 1,per kg. Andijvie noteerde in Maart f 1,75 tot'f 2,en in April d.a.v. f 1,10 tot f 1,35 per kg. Voor kropsla werd in April van f 0,30 tot f 0,40 per krop betaald. Bloemkool werd verkocht voor f 1,50 tot f 2, Per stuk. Rode en gele kool, knolrapen, uien en winterpeen werden vrijwel tegen normale prijs vi i’handeld t.w. onderscheidenlijk f 0,14, f 0,14, f 0,09, f 0,16 en f 0,11. Zuurkool werd evenwel nog omgezet tegen de Prijs van f 0,42 per kg en ingemaakte zoute bonen tegen plus minus f 1,per kg. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Aangevoerde artikelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 302