26 10 Met ingang van 23 Juni weiden maximum prijzen voor kersen en aalbessen vastgesteld. De kleinhandelsprijzen bedroegen onderscheidenlijk f 1,15 en f 0,65, de groothandelsprijzen f 0,85 en f 0,50. De grote invoer van kersen uit België alsmede de overvloedige vruchtzetting in eigen land, hield de prijs van dit product in het algemeen zo laag, dat de teler de kosten van inpakken, sorteren en transport niet gedekt kon krijgen. In vele gevallen liet men de kersen ongeplukt. De kwaliteit was door de droogte gedurende het seizoen minder dan in vorige jaren. Appelen en peren werden in ongewoon grote hoeveelheden ter markt aan gevoerd. Om de prijzen van betere kwaliteiten van beide soorten vruchten zoveel mogelijk te handhaven, besloten de veilingen de aanvoer van zg. kroet, d.i. afval van fruit, stop te zetten. Een andere maatregel ten aanzien van de prijsvorming was het door de veiligen vaststellen van minimum-ophoud- prijzen. Dit hield in, dat op de veilingen appelen en peren slechts tegen een bepaalde minimale prijs werden verkocht. Bleef de prijs beneden die vastgestelde waarde, dan werd het fruit niet aan de kopers toegewezen. Hoewel de prijzen van vruchten in de detailhandel een groot ver schil vertoonden met die op de veiling besteed, achtte de Minister aangezien het niet was gebleken dat dit fruit buiten het bereik zou zijn van een groot deel der bevolking het niet nodig prijsregelend op te treden. Sinaasappelen en bananen wTerd aangevoerd tot een hoeveelheid van onderscheidenlijk 955 000 en 42 000 kg. Deze artikelen, die nog op de bon werden gedistribueerd, deden onder scheidenlijk f 0,94 en f 0,90 per kg, beide gros siersprijzen. Surinaamse sinaasappelen, die niet aan een maximumprijs gebonden waren, werden tegen abnormaal hoge prijzen omgezet, t.w. van f 1,—- tot f 1,50 per stuk. Blik- en inmaak groenten werden tegen de daarvoor vastgestelde prijs verhandeld; dop erwten varieerden van f 0,58 tot f 1,15!6, prin- cessebonen f 0,63 ba, snijbonen f 1,15, ingemaakte zoute snij- en princessebonen onderscheidenlijk f 0,90 en f 1,alles per kg. Deze artikelen, evenals gedroogde en bevroren producten welke laatste in verband met de staking van groentehandelaren in Februari behoorlijk in prijs werden verkocht vonden in die dagen gretig aftrek. Uit het verslag valt op te maken,dat in het alge meen de prijsnoteringen van de levensmiddelen gedurende 1947, behoudens enige maanden, dus danig hoog stonden, dat een groot deel der con sumenten de zo zeer nodige groenten slechts mondjesmaat kon nuttigen. Een gelukkige om standigheid was het niettemin, dat een over- De inontvangstneming van leeg fust ge schiedde op het terrein van de groente- en fruit markt, alsmede aan de Troelstrakade. Klachten van omwonenden van dit water bleven, evenals in 1946, ook in het verslagjaar niet achterwege. Op het marktterrein werden 1 250 000 stuks, aan de Troelstrakade 3 000 000 stuks groot en 500 000 stuks klein fust in ontvangst genomen. Op de bloemenmarkt, gehouden op het daar voor bestemde gedeelte van het terrein van de groente- en fruitmarkt, had een ruime aanvoer van bloemen plaats, zoals narcissen, tulpen, vloedige aanvoer van appelen en peren tot het einde van het jaar het zoeven bedoelde tekort in belangrijke mate kon aanvullen. In tegenstelling met andere gemeenten, waar de aardappelvoorziening in Februari zeer pre cair was, beschikte ’s-Gravenhage gedurende die maand nog over een toereikende voorraad. De strenge winter maakte dat de aardappel kuilen niet konden worden opengemaakt; het aardappelvervoer stond daardoor stil. Voorts waren de landbouwers er slechts node toe te bewegen, hun aardappelen tegen de door de overheid vastgestelde prijs die beneden de kostprijs zou liggen van de hand te doen. Daarom werd een extra toeslag verleend, nl. voor kleiaardappelen f 2,50 en voor zandaard- appelen f 3,per 100 kg. Deze maatregel was noodzakelijk, aangezien de kosten van het ver voer ten gevolge van de heersende vorst aan merkelijk stegen. Transport door middel van schepen was niet mogelijk ten gevolge van het dichtvriezen van de vaarwateren. Ook de aan voer per as stuitte op vele bezwaren; zo be schikten de Nederlandse Spoorwegen niet over genoeg materieel. Het autovervoer nam dan ook het leeuwenaandeel voor zijn rekening. De bovenzaal van het voormalige cantinege bouw werd ten behoeve van de marktkooplieden in huur afgestaan aan de Nederlandse Midden- standsbank N.V. Ook in 1947 was er vraag naar pakhuisruimte op de groente- en fruitmarkt. Aan de verzoeken kon echter wegens gebrek aan ruimte nog niet worden voldaan, evenmin als aan de aanvragen voor een standplaats aldaar. In beide gevallen werden de namen der gegadigden op een lijst genoteerd. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. de groente- en Leeg fust. Bloemenmarkt op het terrein van fruitmarkt. Cantinegebouw op de groente- en fruitmarkt. Aanvragen voor pakhuisruimte en standplaatsen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 303